Foreslår å samle griseslaktingen på Østlandet ved Nortura Tønsberg   

(26.05.21) Konsernsjef, Anne Marit Panengstuen, innstiller overfor styret i Nortura på å samle slaktingen av gris på Østlandet i Tønsberg. Det vil gi en positiv resultateffekt på 30 millioner kroner i året, og er et nytt steg i Norturas industriutviklingsplan som skal bidra til å forbedre lønnsomheten i selskapet med mellom 350 og 400 mill kroner.

Utredningen viser at Nortura er tjent med å samle griseslaktingen på Østlandet på ett sted, og investere i èn ny og toppmoderne slaktelinje. Det vil også øke brukernytten til våre eiere. Ved å effektivisere industrien får vi økt slagkraft i sluttmarkedet slik at vi i neste omgang evner å betale våre eiere mer for råvarene, sier Pangenstuen.

Nortura slakter i dag 34 000 tonn gris på Østlandet, 16 000 tonn i Tønsberg og 18 000 tonn på Rudshøgda. Kapasitetsutnyttelsen ved begge slaktelinjene er imidlertid lav, og ligger bare på 65 prosent i utnyttelsesgrad. I tillegg er begge slaktelinjene over 30 år og trenger å oppgraderes.

Med det som utgangspunkt, er utredningsgruppa enig om at det er klart mest lønnsomt å samle griseslaktingen på Østlandet på ett sted og investere i èn ny og toppmoderne slaktelinje der. Det konkluderes videre med at da er Tønsberg den beste lokaliseringen.

  • Fordi det gir best økonomi samlet sett for Nortura.
  • Fordi en ved å plassere griseslaktingen i Tønsberg ikke vil blokkere for videre utvikling av Rudshøgda som storfe og småfeanlegg. Rudshøgda er Norturas største fabrikk på kjøtt- og karbonadekaker, biffer og ferdigmat og oppgraderes nå for 90 millioner kroner til å bli vårt største og mest moderne storfeanlegg med nytt fjøs, nye teknologiske linjer. 
  • Fordi Tønsberg allerede er et spesialisert svineanlegg med stor skjærekapasitet på gris i tillegg til å være en stor bruker av svineråstoff inn i landets største pølsefabrikk.    
  • Fordi å samle hele verdikjeden, fra slakting til ferdig foredlede produkter ved samme fabrikk, gir bedre kontroll på varestrømmen og større fleksibilitet i produksjonen. Det er samme tankegang som ligger bak spesialiseringen av Rudshøgda som storfeanlegg - og som var en viktig årsak til at Nortura flyttet storfeslaktingen fra Tønsberg til Rudshøgda for 4 år siden.   
  • Fordi en ved å samle slaktingen ved et rent svineanlegg, vil kunne ta ut en betydelig økonomisk ekstragevinst på plussprodukter. Blant annet gir det Nortura mulighet til å få leveranseavtaler inn mot den farmasøytiske industrien.    
  • Fordi en ny og toppmoderne slaktelinje åpner helt nye muligheter for å ta i bruk digitalisering av verdikjeden. Det gir oss mulighet til spore og sortere gris ned på individnivå, og det åpner seg helt andre muligheter til å sortere grisen slik at en får utnyttet stykningsdelene på den enkelte grisen mest mulig optimalt. I tillegg det gir en sikrere og mindre sårbar klassifisering.    

Hva med inntransporten?  

Den gjennomsnittlige inntransporttiden for grisen som i dag slaktes ved Rudshøgda vil naturligvis øke ved å samle slaktingen i Tønsberg. Men stadig bedre veier, bedre inntransportmateriell og nye planleggingsverktøy gjør at vi likevel vil være innenfor regelverket med god margin. Gris er det dyreslaget som best tåler lengre transportavstander. Når den er lastet på bil og bilen settes i bevegelse så legger grisene seg ned og slapper av. I tillegg har vi nå god erfaring med å kjøre storfe motsatt vei til Rudshøgda. Etter 4 år, vet vi at det fungerer godt.     

Hva med beredskap og sårbarhet?  

Spesialisering av anlegg medfører en større sårbarhet, både med hensyn til, brann, smitte, sjukdom og sabotasje. Dette er en problemstilling som Nortura har jobbet mye med de siste årene. Derfor har også beredskap og risikodempende tiltak vært en viktig del av utredningen. Det er brukt mye tid på å lage gode planer for å redusere risikoen og unngå å havne i kritiske situasjoner, og det er utarbeidet planer for hva vi skal og kan gjøre om fabrikken blir satt ut for kortere eller lengre perioder.     

Hva med de ansatte?  

Flyttingen av slaktingen til Tønsberg vil ikke medføre at noen mister jobben. Det blir en reduksjon på 27 årsverk på Rudshøgda og en økning på 15 årsverk i Tønsberg. Alle berørte fast ansatte ved Rudshøgda får jobbgaranti gjennom ansettelsesstopp ved fabrikken i perioden, slik at overtallige ved slakteavdelingen prioriteres når folk slutter og det blir ledige jobber ved fabrikken.     

Saken vil bli behandlet i konsernstyret på et senere tidspunkt.