Foreslår endring for å styrke bondeinntekt og øke konkurransekraft

(06.10.21) Norturas konsernledelse foreslår overfor konsernstyret å bygge en modernisert og automatisert fabrikk for griseskjæring i Tønsberg. Investeringen på en halv milliard kroner legger til rette for en mer bærekraftig industristruktur og bedrer lønnsomheten med 125 millioner kroner årlig.

Nortura Tønsberg

– Tiltaket er en viktig del i den helhetlige rammeplanen for industrien som ble besluttet sommeren 2020 for å styrke lønnsomheten slik at vi kan bidra til å øke inntekten til bønder som leverer til Nortura og styrke konkurransekraften til våre produkter, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023, hvoretter skjæreaktiviteten i Steinkjer og på Forus gradvis vil trappes ned. Slakterivirksomheten ved de to anleggene blir ikke berørt.

Konsernstyret behandler og beslutter i saken i andre halvdel av oktober.

Det vil bli gjennomført eiermøter med eierne i Midt og Agro i løpet av denne uken.

Samler skjæring av gris til Tønsberg

Moderniseringen og utbyggingen innebærer at Nortura vil samle det meste av skjæreaktiviteten for gris til Tønsberg. Dette innebærer omstilling fora ansatte ved anleggene på Forus og i Steinkjer. Samlet vil 147 årsverk vil bli berørt ved de to fabrikkene. Nortura i Tønsberg vil øke bemanningen ved anlegget med rundt 70 årsverk.

– Omstillingsperioden vil gå over halvannet til to år. Slike hendelser er krevende for de som blir berørt, men vi har god tro på å finne gode løsninger for den enkelte. Vi har kompetente og effektive medarbeidere ved begge anleggene og vi vil arbeide for å finne nytt arbeid til alle, i eller utenfor Nortura. Vi vil blant annet legge til rette for de som ønsker å flytte til Tønsberg, sier Panengstuen.

Dersom konsernstyret vedtar innstillingen vil Nortura fremover skjære gris i Tønsberg, i Målselv og ved NorPri på Jæren. Vedtaket får ingen konsekvenser for anleggene som slakter gris. Nortura vil dermed slakte gris i ved anleggene på Forus, Steinkjer, Tønsberg, Målselv, Bjerka, Førde og Sandeid.

Økt bondeinntekt

Initiativet er et delprosjekt i Norturas nye og helhetlige industristruktur, et restruktureringsprogram som ble etablert i 2020 etter at årsmøtet ba styret om snu alle steiner for å bedre selskapets resultat.

Se mer informasjon her: www.nortura.no/om/nortura-bygger-framtidens-samvirke.

– Konkurransen øker fra innenlandske aktører og fra importert kjøtt. Våre hjemlige og internasjonale konkurrenter har lavere produksjonskostnader som følge av en mer effektiv industristruktur. Denne satsingen vil sette en ny standard for effektiv produksjon, noe som vil føre til bedring av bondeinntekten og større innovasjonskraft basert på norsk råvare, sier Panengstuen.

Siden oppstarten av programmet sommeren 2020 har Nortura og eierne allerede realisert positive gevinster som følge av strukturtiltakene som er gjennomført det siste året.

Ved flyttingen av slakting og skjæring av storfe ble det beregnet en årlig forbedringsgevinst på vel 31 millioner kroner. Etterkontroll av faktisk oppnådde effekter viser at gevinstene blir bedre enn beregnet. For slakting av storfe ble det beregnet en effektivitetsforbedring på 15 prosent. Så langt er forbedringen på 18 prosent. Effektivitetsforbedringen knyttet til skjæring av storfe er nå 11 prosent, fire prosentpoeng bedre enn først beregnet.

I 2021 vil økningen i utbetaling av tilleggsytelser til bonden være 63 millioner kroner høyere enn året før omleggingen av industristrukturen startet. Tilførselskampanjen i 2020 var en forskuttering av industrieffekter, og medførte økte tilleggsytelser fra 1. juli på 24 millioner kroner.

Konsekvenser for ansatte

Omstillingen vil dessverre berøre 147 ansatte ved fabrikkene på Forus og Steinkjer. Nortura arbeider nært med ansatte og fagforeningsrepresentanter for at omstillingsprosessen skal være så god som mulig. I omstillingsprosesser i Nortura legges det vekt på å minimere belastningen og konsekvensene for den enkelte ansatte i omstillingsperioden. Et eget omstillingsteam fra HR arbeider blant annet med å finne nytt arbeid for de som blir berørt av nedbemanning. 

Omstillingen vil gjennomføres i tråd med den såkalte Gardermoavtalen, som har til formål å sikre den enkelte ansatte en best mulig omstilling med målsetting om å finne nytt arbeid til hver enkelt.

Ansatte ved anleggene på Forus og Steinkjer vil bli prioritert når fabrikken i Tønsberg skal øke bemanningen med 72 ansatte. Ansatte som ønsker å takke ja til en stilling i Tønsberg vil få bistand til å finne ny bolig i området.

– Dette er en stor omstilling i Nortura men ikke minst også for ansatte og enkeltmennesker som i dag har sitt arbeid på Forus og i Steinkjer. Slike omstillinger er vanskelige, først og fremst for den som blir berørt. Det er viktig for oss som arbeidsgiver å være med våre ansatte gjennom slike prosesser og støtte opp. Vi arbeider sammen med tillitsvalgte, blant annet med å finne nye jobber til de som blir rammet av nedbemanning. Vi har som mål å bidra til nytt arbeid til alle, og erfaringen fra tidligere omstillinger viser at vi greier å finne nytt arbeid til ni av ti, enten i Nortura eller i andre bedrifter, sier Panengstuen. 

Reduserer CO2-utslipp fra veitransporten

Nortura vil bygge en av verdens mest avanserte produksjonsanlegg for svinekjøtt i Tønsberg, hvor man vil ta i bruk ny teknologi som vil øke effektiviteten og senke produksjonskostnaden. Teknologien vil øke råvareutnyttelsen og redusere matsvinn i verdikjeden.

Vedtaket vil også redusere behovet for lastebiltransporter mellom slakterier og foredlingsanlegg betydelig.

– Tiltaket reduserer kompleksiteten i våre mellomtransporter, og er et viktig tiltak for å nå målet om å redusere klimagassutslippene fra veitransportene med 80 prosent innen 2030. Konkret innebærer dette tiltaket at våre mellomtransporter vil kjøre 660 000 kilometer mindre hvert år, noe som gir rundt 690 tonn lavere CO2-utslipp hvert år, sier Panengstuen.