Nortura viderefører og styrker produksjon av kjøttdeig og lokalmat i Målselv

(22.04.21) Styret i Nortura har besluttet å videreføre lokal produksjon av kjøttdeig, spesialpølser og Thulefjord ved Nortura Målselv, men flytter produksjonen av de sterkt konkurranseutsatte pølsesortene til anlegget i Tønsberg. Nortura satser samtidig videre på slakting og skjæring av tre dyreslag på anlegget på Andslimoen.

I arbeidet med utredningen har det kommet mange gode innspill fra medlemmer, politikere og andre som er glade i samvirket og har et engasjement for Nortura i Nord-Norge. Disse innspillene har vært viktige for vurderingene og ikke minst beslutningen.

– Vi har hatt et konstruktivt samarbeid med mange som arbeider for å bygge et nytt og sterkt egg- og kjøttsamvirke – også for Nord-Norge. Vi har kommet frem til en beslutning som balanserer hensynet til behovet for økt konkurransekraft, en effektiv og bærekraftig industri med en sterk lokal tilstedeværelse i nord, sier styreleder Trine Hasvang Vaag. 
 
Nortura la i fjor sommer frem en plan for å styrke konsernets konkurransekraft. Planen innebærer endringer og tilpasninger i industristrukturen for å styrke landsdekkende og solidariske leveringsvilkår til bøndene og styrke Norturas i konkurransen om kunder og leverandører. Utredningen av pølse og kjøttdeigproduksjon i Målselv er en del av denne planen.

Konsernstyret har derfor gjort følgende vedtak: 

  • Nortura flytter produksjonen av de konkurranseutsatte volumproduktene grillpølse, kjøttpølse og julepølse til Tønsberg. Hovedbegrunnelsen er for lav tilførsel av nordnorsk råvare og for høye industrielle kostnader sammenliknet med konkurrenter og kostnadsnivået i Tønsberg. For å produsere dagens pølsevolum i Målselv må pølseråstoff av svin transporteres fra Sør-Norge.

  • Nortura beholder produksjonen av Gilde Kjøttdeig i Målselv og baserer hele produksjonen på råvarestrømmen fra nordnorske storfebønder. Det skal utarbeides en tydelig lokal identitet på Gilde kjøttdeigen fra Målselv. Tiltaket sikrer at Gilde-produkter med nordnorsk opprinnelse får en sterk tilstedeværelse i NorgesGruppens butikker i Nord-Norge.
  • Nortura viderefører og styrker Thulefjord ved å flytte ansvaret for produktutvikling, markedsføring og salg til lokale krefter på Målselv. Dette innebærer en vurdering av navne- og profilendring på produktet slik at opprinnelse og lokalmat-identiteten styrkes. Forutsetningen for satsingen er at produktet finner sin vei inn i butikker, restauranter og/eller storkjøkken og bidrar med tilfredsstillende lønnsomhet. 
  • Nortura viderefører produksjonen av den lokale NNS pølsa. 
  • Råvarer som kommer inn til anlegget skal slaktes og skjæres i Målselv og primært selges til dagligvare- industri-, hotell- og restaurantmarkedet i regionen. 
  • Nortura Målselv vil fortsatt være et sentralt anlegg i vår industristruktur ved at vi satser videre på å styrke slakting og skjæring av storfe, småfe og gris ved anlegget i Målselv. Anlegget på Anslimoen er et av få i Norge som håndterer alle tre firbeinte dyreslag og skal fortsatt yte god service til bonden gjennom nisjeavtaler. 

– Dette er et godt utfall for Målselv og en god beslutning for Nortura. Beslutningen balanserer ønsket om lokal foredling med behovet for å opprettholde konkurransekraft på de store volumproduktene. Kostnadskonkurransen har blitt så hard at tiden hvor vi kunne opprettholde vo­­­lumproduksjon på mange små anlegg dessverre er forbi, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen. 

Begrunnelsene for beslutningen om å flytte volumproduksjonen er sammensatte, men viktige faktorer er at: 

  • Volumet av gris som produseres (tilførslene) i Nord-Norge er for små til å kunne opprettholde volumproduksjon som baserer seg på råvarer fra regionen. Selv med det volumet som produseres i dag, må Nortura transportere mer enn halvparten av pølseråstoffet fra anlegg lenger sør i landet. 
  • Det produseres i dag et svært lavt volum av pølser og deiger ved Målselv, noe som gjør det krevende å opprettholde forsvarlig lønnsomhet fordi kostnadene per produsert enhet blir for høye. I dag er produksjonskostnaden for pølser seks ganger høyere i Målselv enn i Tønsberg. 
  • Pølseproduksjonen ved Målselv-anlegget har falt gjennom de siste årene. Målselv står for om lag seks prosent av den samlede pølseproduksjonen i Nortura og har betydelige småskalaulemper. 

Vedtaket innebærer at lønnsomheten i Nortura årlig styrkes med rundt 24 millioner kroner. 

– Beslutningen har ingen sammenheng med at ansatte ved Nortura Målselv gjør en dårlig jobb. Rammene for å lykkes med volumproduksjon er ikke til stede med et så lave tilførsler, fallende produksjonsvolum, kostnadsulemper og sterkt økende konkurranse, sier Panengstuen 

Konsekvenser for ansatte 

Om lag 30 av 130 ansatte ved Nortura Målselv vil bli berørt av omleggingen. Nortura arbeider nært med ansatte og fagforeningsrepresentanter for at omstillingsprosessen skal være så god som mulig. I omstillingsprosesser i Nortura legges det vekt på å minimere belastningen og konsekvensene for den enkelte ansatte i omstillingsperioden. Et eget omstillingsteam fra HR arbeider blant annet med å finne nytt arbeid for de som blir berørt av nedbemanning. 

– Omstilling i en virksomhet betyr også omstilling for enkeltmennesker og ansatte. Dette er krevende og er først og fremst vanskelig for den som blir berørt. Det er viktig for oss som arbeidsgiver å være med våre ansatte gjennom slike prosesser og støtte opp. Vi arbeider sammen med tillitsvalgte, blant annet med å finne nye jobber til de som blir rammet av nedbemanning. Historikken viser at vi greier å finne nytt arbeid til ni av ti, enten i Nortura eller i andre bedrifter, sier Panengstuen. 

Nortura er blant annet i dialog med fiskeriselskapet Salmar som skal åpne et nytt anlegg på Senja og har behov for kompetente medarbeidere.