Positiv utvikling for dyrevelferden etter innføring av Dyrevelferdsprogrammet

(22.06.21) Registreringer i Dyrevelferdsprogrammet for svin (DVP svin) viser positiv utvikling for dyrevelferden for norske griser.

Gris med krøll på halen

Krav til dokumentasjon er en viktig del av Dyrevelferdsprogrammet for svin (DVP svin). Allerede nå – relativt kort tid etter innføringen av dyrevelferdsprogrammet – kan vi ta ut enkelte aggregerte data for å si noe om status i de besetningene som deltar, skriver Animalia på sin nettside.

Per 16. juni 2021 var 1743 aktive svinebesetninger registrert i Helsegrissystemet.

Forholdene i hver enkelt besetning dokumenteres i Helsegrissystemet gjennom en besetningsrapport etter besetningsgjennomgang med veterinær. I systemet oppstår avvik dersom det er forhold i besetningene som ikke tilfredsstiller kravene i DVP svin. Både registrerte avvik, utførte tiltak og besetningsrapporter lagres i systemet, slik at vi kan dokumentere status, trender og utvikling i dyrevelferden over tid på landsbasis når systemet har vært i bruk i lengre tid.

Stadig tettere oppfølging og samarbeid med veterinær

Rådgivingsbesøkene av veterinær er en viktig del av DVP svin. Besetningstype og produksjonsvolum avgjør hvor mange veterinære rådgivingsbesøk produsentene må ha per år. Veterinærene er valgt til å utføre denne viktige oppgaven i dyrevelferdsprogrammet fordi de har kompetanse til å se sammenhengen mellom dyrehelse og dyrevelferd. De kan derfor være gode rådgivere for produsenten gjennom å foreslå konkrete tiltak som kan bedre dyrevelferden.

Rådgiverrollen er ny for mange veterinærer. Ved innføringen av dyrevelferdsprogrammene hvor de i større grad har fått en rådgiverrolle, er det viktig at de føler seg i stand til å ta denne rollen og er kalibrert slik at de kan vurdere forholdene i besetningene ut ifra kravene som stilles. Dette jobber næringa med. Første modul av et obligatorisk kurs for avtaleveterinærer i besetninger som deltar i dyrevelferdsprogrammer vil lanseres høsten 2021 og følges opp av to moduler til i 2022. Kurset vil være innrettet mot alle dyrearter, men utvides med artsspesifikke moduler.

7000 rådgivingsbesøk på 2,5 år

Etter at dyrevelferdsprogrammet trådte i kraft for slaktegrisbesetninger 1.1.2019 og for purkebesetninger fra 1.7.2019, har det vært gjennomført ca. 7000 rådgivingsbesøk av veterinær. Ved hvert besøk gjennomgås hele besetningen med særlig søkelys på dyrevelferd. Når det oppdages forhold som må utbedres i besetningen, dannes et avvik i Helsegrissystemet. Det er kun veterinæren som har mulighet til å lukke disse avvikene etter at produsenten har gjort nødvendige tiltak for å utbedre forholdene.

I Helsegrissystemet får vi stadig inn flere data, og vi har flere indikatorer som viser at dyrevelferdsprogrammet for svin gir bedre forhold for norske griser. Men dyrevelferd er et kontinuerlig arbeid, og vi må jobbe videre med å sikre at kravene i DVP svin følges og at programmet fortsetter å bidra til dette systematiske forbedringsarbeidet i alle besetninger.

Les hele saken om "Registreringer viser positiv utvikling for dyrevelferden for norske griser" på Animalia.no