Vil øke andel SPF-gris i Nortura

(26.10.21) Nortura har et mål om å øke andelen SPF-gris blant våre produsenter. Dette for å bedre produsentøkonomien, bruke mindre antibiotika og bedre klimaregnskapet for norsk gris.

bilde av smågris

Av: Odd Magne Karlsen, fagsjef gris i Nortura

Ei samla norsk svinenæring har satt seg ambisiøse mål om å øke andelen SPF-gris. I Nortura ser vi nå tendensen til at flere legger om til SPF på eget initiativ, mot at man tidligere sanerte i forbindelse med oppgraderinger i fjøset eller av andre årsaker tømte besetningen for dyr.

Nortura ønsker å legge til rette for produsenter som ønsker omlegging. Vi har rådgivere og veterinærer som hjelpe med å regne på nedbetalingstid av investeringen og planlegge en eventuell sanering.

 

Kortere framfôringstid og friskere griser

SPF står for spesifikk patogenfri og er den høyeste helsestatusen ei svinebesetning kan ha i Norge. Grisene prøvetas jevnlig og er fri for enkelte smittestoffer. I Norge er det smittestoffene som kan gi skabb, smittsom grisehoste, smittsom lunge- og brysthinnebetennelse, svinedysenteri og nysesjuke, som besetningene skal være frie for.

Friheten fra disse sykdommene gjør at grisen vokser fortere og har et mindre fôrforbruk sammenlignet med konvensjonell gris som får tilsvarende stell. Framforingstida blir kortere og det er mindre behandling av syk gris.

 

Start gjerne planlegging ett år i forveien

En SPF- sanering innebærer at besetningen tømmes for konvensjonell gris. Fjøsen vaskes, repareres, vaskes og desinfiseres, og skal stå tom i tre uker før nye SPF-gris settes inn i besetningen.

For å redusere kostnader ved en slik sanering, og for å sikre et godt resultat og tilgang på gode avlsdyr eller smågriser, er det viktig å starte planlegginga i god tid. Smågrisprodusenter bør starte planlegginga allerede ett år i forveien.

Forsiktige beregninger viser en tilbakebetalingstid på en investering i SPF-sanering i purkebesetninger på mellom 4-7 år.

Kontaktpersoner:

Ta kontakt med Norturas rådgivere for å regne på nedbetalingstid for din besetning, og sette opp en plan for sanering.

Ta kontakt med din rådgiver her

 

Status i Nortura

Den første SPF-besetningen i Norge ble etablert i Trøndelag i 1997 på initiativ fra Norsvin. I Nortura var det HT-veterinær Oddbjørn Kjelvik som ivret mest for SPF-grisen og var med på å bygge opp flere SPF kombinertbesetinger i Trøndelag i tiden etterpå.

Tidlig på 2000 tallet ble det etablert mange nye SPF-besetninger på Helgeland, men da i hovedsak som rene smågrisproduserende besetninger og slaktegrisbesetninger. Per i dag er over 50 % av grisen som produseres i Nordland SPF, og et pågående SPF-prosjekt ser ut til å bidra til at mange av de resterende konverterer løpet av noen år. Flaskehalsen er å sørge for tilgang på gode avlsdyr ved en sanering.

I Nordland har alle avlsbesetningene sanert over til SPF-gris. I Agder har en purkering sanert i sommer slik at mye av grisen i Agder vil være SPF i tiden framover.

I region Øst og i Vest har flere avlsbesetinger sanert og gjør at vi etter hvert er i posisjon for å kunne levere SPF avlsdyr til besetninger som vil sanere i disse områdene.

SPF

SPF står for Spesifikk Patogen Frihet og er betegnelsen på den høyeste helsestatusen en svinebesetning kan ha i Norge.