Nortura i Bondebladet uke 10/2015

Foreslår å flytte Norturas ekspedisjoner fra Bergen og Trondheim

Konsernsjefen anbefaler at ekspedisjonene flyttes til henholdsvis Forus og Malvik, forslaget behandles i styret i slutten av mars.

​Bakgrunnen for forslaget er leieavtaler som går ut, og at konsernet ønsker å rigge seg for en framtid der lagerlegging i større grad skjer hos kunden.

Ekspedisjonen i Bergen ble solgt i 2011, og Nortura har siden den gang leid lokalene. Leieavtalen går ut mai 2016. Det har derfor vært klart i flere år at man må finne en annen løsning. Konsernsjef Arne Kristian Kolberg anbefaler at ekspedisjonsvolumet overføres til ekspedisjonen ved Nortura Forus. Nortura vil opprettholde et mindre lager i Bergen for å betjene Proff-markedet (restauranter, hoteller etc.).

Dersom styret vedtar forslaget, vil 54 medarbeidere i ekspedisjonen bli satt i omstilling og prosessen med å finne nye jobb enten i eller utenfor Nortura starter med hver enkelt. Det vil være behov for om lag 30 nye medarbeidere på Forus som følge av flyttingen. Det jobber ytterligere 47 personer ved Nortura Bergen som er knyttet til andre områder i konsernet. Disse vil få kontorsted andre steder.

Dersom styret vedtar forslaget kan en avvikling skje på nyåret 2016.

I tillegg foreslår konsernsjefen å avvikle Nortura Trondheim og flytte ekspedisjonen til Nortura Malvik. Nortura har leid lokalene på Tunga i Trondheim siden 2009, og leieavtalen går ut desember 2016. Konsernsjefen anbefaler at en ny ekspedisjon bygges opp ved Nortura Malvik, som ligger cirka to mil unna. Forslaget berører 74 årsverk ved Nortura Trondheim. Mange av disse vil få mulighet til å bli med til Malvik. Det vil være behov for drøyt 50 nye medarbeidere i Malvik dersom styret vedtar flyttingen. For de øvrige vil det bli jobbet med hver enkelt for finne andre løsninger enten innenfor eller utenfor Nortura.

– Vi har heldigvis veldig god erfaring med å finne nytt arbeid til de som er i omstilling, faktisk klarer vi det i 95 prosent av tilfellene. Vi har godt håp om å klare det her også, dersom styret vedtar flyttingen, sier Kolberg.

Nortura Malvik er Norges største og mest moderne slakte- og skjærefabrikk med 200 medarbeidere og ble satt i drift juli 2010.
Nortura Malvik er Norges største og mest moderne slakte- og skjærefabrikk med 200 medarbeidere og ble satt i drift juli 2010. Det vil være behov for 50 nye medarbeidere i Malvik dersom styret vedtar å flytte ekspedisjonen til fabrikken.

 


 

Endringer i Norturas konsernledelse

Mads Bendixby er utnevnt til konserndirektør for Human Resources og Konsernutvikling og går inn i Norturas konsernledelse. Han får ansvaret for HR-arbeidet i Nortura, samt utviklingsprosesser i konsernet.

Bendixby vil blant annet ha ansvar for personaladministrasjon, kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i tråd med konsernets strategiplan.

– Nortura har gjennomført viktige endringer i egen organisasjon, og står fortsatt ovenfor omstillinger i årene som kommer. Samtidig skal vi styrke organisasjonen og bygge kulturen i Nortura. Dette arbeidet er vi sikre på at Mads Bendixby vil kunne lede på en god måte, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Mads Bendixby (42) tiltrer 1. mars. Han overtar etter Tor Aamot som går over i en rådgiverstilling, med særansvar for definerte utviklingsprosjekter i konsernets nylige besluttede strategiplan.

Konsernutvikling er et nytt område i Nortura, med hovedfokus på utviklingsoppgaver og forretningsprosesser, samt forretningsutvikling som går på tvers av etablerte linjeansvar i konsernet. Arbeidet skal skje i tett samspill med og mellom linjefunksjoner i konsernet, for å sikre gjennomføring og realisering av viktige utviklingsområder i strategiplanen.

Mads Bendixby har jobbet i Nortura siden januar 2014, som salgsdirektør for Ytre salg dagligvare. Tidligere har han vært adm.dir i butikkjeden Home&Cottage. Han har også vært viseadm. direktør og salgsdirektør Fjordland, som Nortura har 39 prosent eierskap i. Bendixby har også vært mange år i TINE, hvorav de siste tre årene som ansvarlig for konsernutvikling.

Mads Bendixby går inn i Norturas konserledelse med ansvar for Human Resources og Konsernutvikling.
Mads Bendixby går inn i Norturas konserledelse med ansvar for Human Resources og Konsernutvikling.

 


 

Prosjekt for økt grovfôrbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark

Kristine Fosli startet i desember 2014 som prosjektleder for det treårige prosjektet "Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark".

Bakgrunnen for prosjektet er den store nedgangen på storfekjøttproduksjon i begge fylkene, og at vi i Norge har en underdekningen 19 % på storfekjøtt. Saueproduksjonen er på vei opp, men det er fortsatt en underdekning på 9 % lammekjøtt i markedet. Det er derfor en markedssituasjon, for begge dyreslag, som tilsier at satsing på økt produksjon burde være en markedsmessig korrekt tilpasning.

Nortura SA er prosjekteier og prosjektet finansieres sammen med Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Felleskjøpet Agri og Samisk Utviklingsfond.

Vi ønsker å rekruttere nye produsenter innen sau og ammeku, samt å utnytte potensialet i allerede eksisterende produksjon. Vi skal i tillegg etablere sluttfôringsenheter for all tilgjengelig kalv i fylkene.

For mer informasjon se egen sak, eller ta kontakt på e-post: kristine.fosli@nortura.no eller telefon 77 83 09 43.

 


 

Endring på innmeldingsfrister i forbindelse med påske

Vær obs på endring i innmeldingsfristene for gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter.

  • Frist for innmelding til uke 13 og 14, uka før påske pluss påskeuka er tirsdag 17. mars
  • Frist for innmelding til uke 15, uka etter påske er tirsdag 24. mars

Lam må slaktes innen 15. april
Vi gjør oppmerksom på at lam fra i fjor må slaktes innen 15. april for å kunne klassifiseres som lam. For å kunne planlegge slakting og være sikre på å få med alle lam innen fristen så meld inn lamma i god tid. Flere av anlegga slakter ikke småfe i uke 14 og 15, så meld inn senest 17. mars for å være sikker.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det vel 3 200 storfe. Det er litt opp fra forrige uke, men fortsatt lavt. Dekningsgraden er på 53 prosent, og markedet dekkes med import til nedsatt toll.

Slaktingen av gris er på forventet nivå med nær 19 800 dyr denne uka. Pga. god etterspørsel er det underdekning med dekningsgrad på 81 prosent.

Det slaktes 3 400 lam og 2 100 sau denne uka. Det gir markedsdekning for lam. For sau beregnes lokal dekning.  

Eggsalget er nå relativt bra, og dermed kan eggprodukter produseres for å redusere egglageret. Markedet er fortsatt godt dekket.

 


 

Priser

Fra mandag 2. mars fjernes effektivitetstillegget for sau og ung sau.