Nortura i Bondebladet uke 15/2015

Har du alt klart til lamminga?

Mange lam per sau er den viktigaste faktoren for å oppnå eit godt økonomisk resultat av å drive med sau. Team småfe har difor samla ein del fagstoff det kan vera nyttig å ta ein titt på før det brakar laus for alvor, råder fagsjef småfe i Nortura Finn Avdem.

Har du alt klart til lamminga?

Under kategorien Lamming finn du tips og råd om fôring og stell av søyene rundt lamming, lamming og fødselshjelp, oppdrett av overskotslam og ei praktisk hugseliste for alt som må ordnast før lamminga startar.

 


 

Mindre nyttårsslakting av sau og lam og aukande sauetal

Frå nyttår og fram til midten av mars er det slakta 22 500 lam på Nortura sine slakteri. Det er ein nedgang på 3000 lam i forhold til same periode i 2014.

Nedgangen skuldast i stor grad at Nortura-sauebonden har fått lamma slaktemogne i sesongen og nå kan konsentrerer seg om å fôre livsau. Vi slakta 11 000 fleire lam i sesongen 2014.

Nortura har slakta i underkant av 39.000 sau og ung sau i hittil i 2015. Dette er også ca 2000 færre enn i same periode i fjor. Når vi veit at Nortura hadde ein nedgang i saueslaktinga på 11.000 i sesongen 2014, så  betyr nok dette at sauetalet er aukande. Dette blir også stadfesta av tal frå Landbruksdirektoratet.

Førebels tal frå søknad om produksjonstillegg, viser at det er 1 056 000 sau i Noreg ved nyttår 2015. Dette er ein auke på nesten 25.000 sau i forhold til førre årsskiftet.

 


 

Fugleinfluensa påvist i Sverige

Det er påvist fugleinfluensa på to døde svaner i Stockholm. Fugleinfluensa er en svært smittsom virussjukdom som vi ikke har i det kommersielle fjørfeholdet i Norge. En eventuell påvisning vil føre til pålagt avliving og sanering. Fugleinfluensa kan lett spre seg mellom fjørfehus og vil få store konsekvenser for norsk fjørfehold.

Vi vil derfor minne om at hver enkelt har sitt smittevern og sine meldingsrutiner på plass. Det er nærmer seg ferietid med stor reiseaktivitet og faren for å dra med seg smitte fra utlandet er alltid til stede, sier spesialveterinær på fjørfe i Nortura Astrid Berg. Samtidig minner vi om at hobbyfjørfe og villfugl alltid er en smitterisiko, sier Berg.

Ta en gjennomgang av smittebeskyttelsen og rutiner rundt denne. Og husk etter utenlandsreiser er det 48 timers karantene før en går inn i fjørfehuset, og 72 timer dersom en har vært i kontakt med fjørfe utenlands. Se mer i .

 


 

Nortura flytter fra Bergen, Trondheim og Lillehammer

Norturas konsernstyre har vedtatt å flytte aktiviteten fra de tre anleggene i tråd med konsernsjefens forslag. Medarbeidere i Trondheim og Lillehammer vil få tilbud om jobb på naboanleggene. Bakgrunnen for flyttingen er leieavtaler som går ut for de to ekspedisjonene, og en overkapasitet på produksjon i Nortura.

Det er totalt 124 fast ansatte på anlegget i Lillehammer og samtlige vil få tilbud om jobb når aktiviteten flyttes til Rudshøgda. Flyttingen vil skje i løpet av 2017.

Også de rundt 100 medarbeiderne (74 årsverk) ved Nortura Trondheim vil få tilbud om jobb når ekspedisjonen flyttes til Nortura Malvik høsten 2016.

– Vi er glade for at vi klarer å unngå at medarbeiderne på disse stedene blir satt i omstilling, sier styreleder Sveinung Svebestad. – Anleggene i Malvik og Rudshøgda er kun noen få mil unna, så dette bør være en god løsning for både bedriften og medarbeiderne, sier Svebestad.

For de 54 berørte medarbeidere ved ekspedisjonen i Bergen, begynner arbeidet med å finne andre løsninger, enten innenfor eller utenfor konsernet. Ekspedisjonen flyttes til Nortura Forus på nyåret 2016, og det blir behov for 30 nye medarbeidere på Forus.

 


 

Nortura øker Edelgristillegget

Nortura øker Edelgristillegget med kr 0,40 til kr 1,30 fra mandag 6. april. Bakgrunnen for økningen er at vi den siste tiden sett en synkende kjøttprosent på Edelgris. Med denne økningen dekker Edelgristillegget opp for noe lavere kjøttprosent med god margin. I tillegg har Edelgrisen også fullt utbytte av heterosiseffekten.

Likningen som brukes i måleinstrumentet som beregner kjøttprosent i griseslakt ble oppdatert i 2013. Det har aldri blitt funnet noen effekt av rase i disse kalibreringene. Etter kalibreringen har slaktevektene øket og den genetiske sammensetningen av Noroc blitt endret slik at svinepopulasjonen er vesentlig endret. Nortura ønsker derfor, med hjelp av Norsvin og Animalia, å undersøke om disse endringene påvirker utfallet av kjøttprosentmålingene og om eventuell ny kalibrering er hensiktsmessig.

– Vi har også planlagt et utvidet fôringsforsøk i samarbeid med Felleskjøpet Fôrutvikling for å sikre at vi fôrer Edelgrisen optimalt, og for å få et reelt bilde av produksjonsegenskapene (tilvekst og fôrforbruk) til den nye Edelgrisen, sier fagansvarlig på gris i Nortura Torgeir Erfjord.

Durocrasen som er farrasen som brukes i Edelgrishybriden er en av flere Duroclinjer som vurderes brukt av Topigs Norsvin på det internasjonale markedet.

– Når resultatene av undersøkelsene, og Topigs Norsvin valg av farrase foreligger i løpet av 2. halvår 2015, vil vi gjøre en grundig strategisk vurdering av videre satsing på Edelgris. Det innbefatter også hvilke pristillegg vi skal ha på Edelgris, sier Erfjord.

 


 

Nortura-profilering hos McDonalds

McDonalds er en viktig kunde for Nortura, og de har de siste årene vært opptatt av å løfte fram den norske bonden og de norske råvarene de bruker.

Fra 1. april vil blant annet teksten "Det gode kjøttet i våre hamburgere kan vi takke den norske bonden for" og Nortura-logoen prege brettunderlagene i McDonalds sine restauranter. Det er svært positivt at den norske bonden og våre fantastiske råvarer får slik eksponering.

 


 

Marked

Denne uka forventes det om lag normal slakting, til tross for bare fire virkedager. Av storfe regner vi med å slakte ca. 3 100 dyr. Dekningsgraden er svært lav med 25 prosent, noe som skyldes at det er lite slakt tilgjengelig fra forrige uke.

Det er planlagt slaktet ca. 21 000 gris. Det kan gi litt overdekning og dermed litt innlegg på reguleringslager.

Det er nå lite slakting av småfe, anslagsvis bare 800 lam og 200 sau denne uka. Markedet kan suppleres med ferske, importerte lam etter at tollen er satt ned.

Salget av egg var svært bra til påske, og med ekstra innsats ble markedet dekket. Rett etter påske faller salget brått, og det blir iverksatt førtidsslakting.

 


 

Pris

Fra mandag 6. april økes avregningsprisene for storfe slik: For ung okse, kastrat og kvige er økningen på kr 0,88 per kg, for ung ku, ku og okse kr 0,86 per kg og for kalv over 50 kg kr 0,83 per kg.

For slaktegris økes avregningsprisen med kr 0,40 per kg i alle vektgrupper med unntak av vektgruppe 90,1-95,0 kg, hvor prisøkningen er på kr 1,20 per kg. For purke (skåldet og flådd) økes prisen med kr 0,40 per kg.

For lam reduseres avregningsprisen med kr 0,13 per kg og for ung sau, sau og vær med kr 0,11. Videre er det også noen mindre justeringer i avregningsprisene for råne, geit, kje og hest.

Endringene i avregningspris skyldes økte engrospriser på storfe, gris og kje, redusert omsetningsavgift på storfe med kr 0,20 per kg, samt økte slaktekostnader for alle dyreslag.