Nortura i Bondebladet uke 18/2015

Den norske ulla er grønn

Norsk ull er nå miljøsertifisert som den første i verden. Tre av fire norske sauer vil heretter få svanemerket ulla si. Det sørger Nortura sitt datterselskap, Norilia for.

For første gang har ull fått miljøsertifisering, og norsk ull fra den norske bonden er først ute i verden. 75 prosent av all ull – 3000 tonn i året – i Norge leveres fra Nortura bønder til Nortura sitt datterselskap, Norilia, og nå blir all denne ulla svanemerket.

Full oversikt over verdikjeden og lite bruk av kjemikalier er to av grunnene til at norsk ull nå kan smykke seg med det offisielle, nordiske miljømerket.

– Sauehold har lange tradisjoner her i landet, og vi er stolte av at vårt langsiktige arbeid med kvalitet og miljø nå gir oss svanemerka ull. Den norske bonden har en måte å drive sauehold på som er helt unik og som vi alle kan være stolte av, sier Tony Barman, som leder ullavdelingen i Norilia.

– Vi ser på dette som et viktig gjennomslag på tekstilmarkedet, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking, som forvalter Svanemerket i Norge. – Nå håper vi norske produsenter benytter sjansen slik at vi snart får både svanemerket strikkegarn og møbelstoff i butikkene, fortsetter hun.

– All honnør til den norske bonden. Det er en del av den norske folkesjela som nå blir svanemerket, sier Tony Barman i Norilia, her sammen med Anita Winsnes, direktør i Miljømerking.
– All honnør til den norske bonden. Det er en del av den norske folkesjela som nå blir svanemerket, sier Tony Barman i Norilia, her sammen med Anita Winsnes, direktør i Miljømerking.

 


 

Fagutvalgene i Nortura

Styret har oppnevnt fagutvalgene for 2015 – 2016, det to nye representanter i fagutvalget for gris, og en i fagutvalget for storfe.

Selv om det er dyreslagsrepresentantene i de 6 Arbeidsutvalgene som i praksis utgjør fagutvalgene, så er det styret som formelt oppnevner de 5 fagutvalgene. Fagutvalgene konstituerer seg selv på første møte.

Fagutvalg egg:

 • Svein Slåttsveen, Nord-Norge
 • Frode Haugland, Midt-Norge
 • Jan Roy Eide, Vest
 • Anne Lise Kindingstad, Agro
 • Gunnar H. Li, Øst
 • Jon Einar Høystad, Innlandet

Fagutvalg fjørfekjøtt:

 • Arnt Ove Løvås, Midt-Norge
 • Svein Helge Lærdal, Vest
 • Åge Andre Brømnes, Øst
 • Ole Johannes Egeland, Øst
 • Terje Hagen, Innlandet
 • Halvor Oustad, tilleggsrepresentant

Fagutvalg småfe:

 • Ragnhild Engan, Nord-Norge
 • Ragnar Valstad, Midt-Norge
 • Reidar Kallestad, Vest
 • Audun Meland, Agro
 • Jon Lilleslett, Øst
 • Kristin Bakke Lajord, Innlandet

Fagutvalg storfe:

 • Morten Fredriksen, Nord-Norge
 • Nina Vangen Ranøien, Midt-Norge (ny)
 • Jan Erik Fløtre, Vest
 • Finn Hognestad, Agro
 • Håkon Blakkisrud, Øst
 • Erlend Røhnebæk, tilleggsrepresentant
 • Hans Amund Braastad, Innlandet

Fagutvalg gris:

 • Merethe Sund, Nord-Norge
 • Tore Johan Sandvik, Midt-Norge
 • Clara Hveem, Vest (ny)
 • Jon Leif Håverstad Eikaas, Agro
 • Nils Henry Haugen, Øst
 • Arne Elias Østerås, Innlandet (ny)

Alle fagutvalgene har i tillegg en representant hver fra styret i Nortura, og representant fra administrasjon. Sekretærer i fagutvalgene er fra Nortura. Kontaktinformasjon finner du under fagutvalg.

 


 

Nye rådgivere på storfe i Trøndelag

Tore Brandtzæg er ansatt som rådgiver på storfe i Nord-Trøndelag med kontorsted Steinkjer. Jan Sandsør er også ansatt i 50 % stilling som rådgiver på storfe i Nord-Trøndelag i et engasjement i 6 mnd.

– Primæroppgavene til begge er generell rådgivning innen spesialisert storfekjøttproduksjon overfor våre medlemmer. Dette innebærer m.a. fôring og driftsopplegg knyttet til økonomi og utnyttelse av ressurser på det enkelte gårdsbruk. Det er stort underskudd på norskprodusert storfekjøtt og Nortura ser det som en viktig sak å styrke den faglige rådgivningen overfor våre medlemmer, sier tilførselssjef på storfe i Nord-Trøndelag Arnodd Kjenstadbakk.

 


 

Ekstra avtaletillegg på storfe i sommer

Som tidligere år er det innført ekstra avtaletillegg for å stimulere til at flest mulig slaktemodne storfe slaktes før telledato 1. august, og til noe mindre slakting i perioden med størst slakting på høsten.

Det ekstra avtaletillegget brukes for å stimulere til økte tilførsler i perioder der det er stor underdekning av storfe. Særlig er dette aktuelt nå før sommeren, da etterspørselen etter råvare øker med tanke på salget i grillsesongen.

På samme måte som før er det en trinnvis opptrapping og nedtrapping av tillegget. Tillegget ble innført fra mandag 20. april med en sats på kr 0,80 per kg og trappes opp med ytterligere kr 0,80 per kg fra 4. mai. Nedtrappingen starter 6. juli med en reduksjon på kr 0,80 per kg og fra 3. august fjernes ekstra avtaletillegg.

Dette betyr at storfe vil oppnå høyeste pris er i perioden 4. mai til 5. juli, og da med et ekstra avtaletillegg på til sammen kr 1,60 pr kg. Dette er litt lavere enn det har vært de siste årene, noe som må sees i sammenheng med at engrosprisen i år brukes tilsvarende sterkere for å stimulere til slakting i 1. halvår.

Dato

Ekstra avtaletillegg
kr. per kg

20. april – 3. mai

0,80

4. mai – 5. juli

1,60

6. juli – 2. august

0,80

 


 

Kontakt medlemssenteret på grønt nummer

For telefoninnmelding av slaktedyr og livdyr, spørsmål om inntransport, avregning, livdyrkjøp og andre henvendelser du som medlem har til Nortura – bruk grønt nummer!

Målselv

800 80 140

Malvik

800 30 303

Førde

800 30 360

Sandeid

800 33 455

Forus

800 33 315

Tønsberg

800 33 227

Rudshøgda

800 81 082

 


 

Marked

Denne uka slaktes det nær 3 000 storfe. De er på nivå med de foregående ukene, men på grunn av 4-dagers uke går dekningsgraden litt opp til 62 prosent. Markedet suppleres med import av hele/halve slakt og bakpart (pistol) til redusert toll.

Det slaktes vel 17 500 gris og dekningsgraden er 94 prosent. Også for grisen fører 4-dagers uke til en økning i dekningsgraden sammenlignet med de forgående ukene.

Slaktingen av sommerlam er nå i gang, men foreløpig er det snakk som små kvantum.

Eggsalget forventes å øke mot mai med høytider og selskaper. Samtidig reduseres produksjonen med førtidsslakting av verpehøner.

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uka.