Nortura i Bondebladet uke 22/2015

Utfordrende markedssituasjon for fjørfe preger resultatet

Markedsandelen for merkevareporteføljen er opprettholdt og slakting rødt kjøtt viser god produktivitetsvekst.

Resultat før skatt 1.tertial 2015 ble -116 millioner kroner, noe som er 25 millioner kroner svakere sammenlignet med samme periode i fjor. EBITDA-marginen for tertialet ble 1,7 prosent, mens den for tolv måneders rullerende periode var 4,4 prosent.

Konsernets inntekter økte med 1,2 prosent i tertialet og henger sammen med en lav markedsvekst. Det er normalt for Nortura å ha store resultatforskjeller gjennom året, med et svakt 1. tertial.

Konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg
– Vi er inne i en ny konsernstrategiperiode med fokus på økt vekst slik at vi kan sikre bedre lønnsomhet i konsernet. I et svakt totalmarked er det tilfredsstillende å se at våre totale andeler i dagligvaremarkedet øker med 1,2 prosentpoeng i perioden, sier konsernsjef i Nortura, Arne Kristian Kolberg.


Fjørfemarkedet er fortsatt i en krevende situasjon med en betydelig nedgang i produksjons- og salgskvantum. Samlet slaktekvantum for fjørfe er redusert med omtrent ti prosent sammenlignet med 1.tertial 2014. Samtidig har innfasing av ordinær drift ved Nortura sin nye fabrikk på Hærland tatt lengre tid enn planlagt og medført høyere kostnader enn antatt. Dette påvirker resultatet negativt.  Både markedssvekkelsen og innkjøringsproblemene i ny fabrikk var størst i begynnelsen av året, men har bedret seg gradvis i løpet av tertialet.

Endret distribusjonsmodell i tertialet til grossistdistribusjon inn til Coop-kjeden har vært krevende. I tillegg til operative utfordringer har omleggingen ført til økt svinn.

Produktkategoriene innen kjøtt i dagligvaremarkedet vokser beskjedent med en verdivekst på 0,3 prosent. Norturas merkevarers markedsandeler (verdiandel) i dagligvaremarkedet øker med 0,7 prosentpoeng de første 16 ukene i 2015 sammenlignet med samme periode i 2014, og oppnår en samlet markedsandel innen kjøtt og egg på 38,7 prosent. Det er særlig produktkategorien egg som vokser, men også markedsandelen på fersk kylling viser positiv utvikling. Kategoriene skivet bacon, ferskt bearbeidet kjøtt og skivet spekemat går noe tilbake.

Konsernets samlede markedsandel i dagligvaremarkedet (merkevarer, kjedenes egne merker og Norfersk) øker med anslagsvis 1,2 prosentpoeng til 49,6 prosent (kilde: AC Nielsen og egne beregninger).

 

Konsern

Konsern

Mill kr

1.tert-15

1.tert-14

Indeks

Hittil 2015

Hittil 2014

Indeks

Driftsinntekter

6 013

5 943

101,2

6 013

5 943

101,2

Bruttofortjeneste

1 869

1 889

98,9

1 869

1 889

98,9

Bruttomargin

31,1 %

31,8 %

97,8

31,1 %

31,8 %

97,8

EBITDA uten engangseffekter

103

108

95,4

103

108

95,4

EBITDA

103

108

95,4

103

108

95,4

EBIT (driftsresultat)

-84

-54

 

-84

-54

 

Resultat f. etterbetaling og skatt

-116

-91

 

-116

-91

 


 


 

Mobiltilpasninger på Min side

Forsiden av medlem.nortura.no t.v., og innmeldingsbildet for storfe på Min side vist på smarttelefon.
Forsiden av medlem.nortura.no t.v., og innmeldingsbildet for storfe på Min side vist på smarttelefon.

På siste versjon av Min side har vi fått mobiltilpasset innmeldingsbildene for storfe og gris. I tillegg er bl.a. mine innmeldinger, leveranser, min profil, avregningsbrevarkiv og rapporter tilpasset mobil visning og funksjon.

Innmeldingsbildet på småfe og forsiden på Min side vil komme i neste versjon. Siden forsiden ikke er mobiltilpasset må du "utvide" på skjermen for å trykke deg fram til innmeldingsbildet.

– Med denne tilpasningen for mobil og nettbrett har vi lagt til rette for at flere kan melde inn dyr fra Min side, sier fagsjef på innmelding i Nortura Kjell Otto Gard.

En egen knapp på Min side er lagt til på mobilutgaven av medlem.nortura.no.

 


 

Nytt visningsfjøs for sau på Hønefoss

I 2010 ble det bygget et nytt tallefjøs for sau hos Eldor Bjerke på Hønefoss. Det er i dag sønnen, Eivind Michal, som driver gården, men Eldor viser mer enn gjerne rundt og forteller hva som er lagt vekt på med bygget.

Nytt visningsfjøsBygget er en enkel stålhall med tre vegger og tak, utvendige mål er 30,3 m x 12,5 m, og bygget står på ferdigstøpte betongplinter. Til underlag er det bare subus og ikke støpt dekke.

En fordel med å ikke ha støpt dekke er at jordvarmen i større grad kommer opp til tallen, og det vil ofte bli lettere å få varmgang i tallen.

Gå inn på Nortura sine visningsfjøsverter for å se mer om vårt nye visningsfjøs.

 


 

Kadaverhenting

Norsk Protein har ansvar for kadaverhenting i Norge, og de fakturerer alle slakterier for ordningen. Innmelding av dyrekadaver gjør du direkte til faste transportører.

Oppdatert liste med kontaktinformasjon til transportører på kadaverhenting over hele landet finner du fra Kontakt oss på forsiden på medlemsweben.

 


 

Marked

Denne uka er det bare 4 virkedager, og både slakting og etterspørsel påvirkes av det.

Det slaktes 2 900 storfe denne uka. Det gir en markedsdekning på 51 prosent, og markedet suppleres med import til redusert toll.

Det slaktes vel 16 900 gris, og det er relativt høyt når en korrigerer for antall slaktedager. Det gir nær full markedsdekning for gris med 97 prosent.  

Sommerlammene begynner å komme og det slaktes knapt 800 denne uka. Det beregnes bare lokal dekning. Markedet suppleres med ferske lam i hovedsak fra Wales til redusert toll.

Etter et godt eggsalg i mai og særlig mot pinse er salget mot juni på et lavere nivå. Førtidsslakting reduserer eggproduksjonen slik at markedet balanserer.

 


 

Pris

Fra mandag 25. mai reduseres avregningsprisen for storfe. For ung okse, kastrat og kvige er reduksjonen på kr 0,14 per kg, for ung ku, ku og okse kr 0,07 per kg og for kalv over 50 kg kr 0,22 per kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier.