Nortura i Bondebladet uke 32/2015

Markedssituasjonen for lammesesongen 2015

Ved inngangen av 2015 var det 278 tonn lam på reguleringslager. Årsaken til lageroppbyggingen var økte tilførsler på 3 % i 2014, samt at engrossalget gikk ned med nesten 2 %. Økte tilførsler kom av at det ble slakta 5500 flere dyr, og at lammene hadde betydelig høyere slaktevekt enn i 2013.

Markedssituasjonen for lammesesongen 2015

Lageret var likevel ikke stort nok til å dekke behovet fram til årets lammesesong. Reguleringslageret var tømt i starten av mai og det ble lagt til rette for import av lam ved at tollen ble administrativt satt ned allerede fra 17. mars. Importen av lam er ved utgangen av mai på ca. 1050 tonn, som er ca. 250 tonn mindre enn på samme tidspunkt i fjor.

Forventninger til årets sesong

I juni-prognosen for 2015 er det estimert et underskudd av norskproduserte sau og lam, etter at importkvotene er brukt opp, på om lag 400 tonn. Dette tilsvarer ca. 20.000 lam. Det er forventet en kvoteimport på om lag 1000 tonn.

Basert på tall fra søknad om produksjonstillegg per 1. januar, fostertellinger og slaktning hittil i år, er det beregnet at bestanden av sau og lam ved beiteslipp er vel 3,5 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Slaktevektene for lam i prognosen settes til gjennomsnittet av de siste 3 årene. Det betyr en snittvekt på 18,8 kg, som er 0,4 kg lavere enn i fjor. Til sammen gir dette en prognosert økning i tilførslene på 1 prosent fra 2014. Engrossalget er forventet å gå ned med 1 prosent i forhold til 2014.

Tollen på ferske lam har vært satt ned fra 17. mars og det vil vedvare fram til norsk sesong starter. I tråd med våre anbefalinger, har Landbruksdirektoratet også i år valgt å begrense administrative tollnedsettelser til ferske lam. Vi forventer ikke at import av ferske lam skal ødelegge for norske lam i sesongen.

Det er som alltid spennende hvordan årets lammesesong vil bli. Butikkjedene er som vanlig opptatt av å komme tidlig i gang med lammesesongen, og vi har også i år lagt opp prisløypa med tanke på å få inn nok lam når sesongen starter opp og er på topp ute i butikkene. Årets prisprognose premierer derfor, som i fjor, til å levere første pulje med lam i starten av september.

Se detaljer i heftet Lammesesongen 2015, eller på medlem.nortura.no/lammesesongen.

Infomøte om lammesesongen
Det arrangeres som vanlig mange infomøter om lammesesongen rundt om i landet, se i kalenderen for å finne det møtet som kan passe for deg. Nye møter vil bli lagt til etter hvert.

 


 

Konsentrert slakting av sau

Nortura ønsker også denne sesongen å stimulere til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen. I disse periodene har vi bedre skjærekapasitet og får dermed mulighet for å utnytte råstoffet av sauen bedre.

I tillegg er det viktig at slakteriene har full konsentrasjon om å få nok lam ut i markedet i de mest hektiske ukene av sesongen.

I den første perioden gis det den ekstra stimulans gjennom innføring av et effektivitetstillegg på kr 1,00 per kg fra 3. august (uke 32). Den første perioden avsluttes 7. september (uke 37) med en samlet prisnedgang på kr 3,50 per kg.

Den andre slakteperioden for sau starter 12. oktober (uke 42) da prisen økes med kr 3,50 per kg i sum, og avsluttes 9. november (uke 46) med en prisreduksjon på kr 2,00 per kg.

 


 

Forskrift om kompensasjon ved MRSA i svinebesetninger

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om kompensasjon for produksjonstap ved MRSA. Forskriften innebærer at det ved utbrudd av MRSA kan ytes kompensasjon for deler av produksjonstapet i svinebesetningen.

Kompensasjonen kommer i tillegg til erstatning for dyr og dekning av saneringskostnader. Formålet med forskriften er å bidra til å sikre human helse langs hele produksjonskjeden. Det er ikke gjort store endringer i kompensasjonen til svineprodusentene i forhold til forslaget som var sendt på høring.

Forskriften gjelder også dyreeiere som allerede har sanert for MRSA, og det gis kompensasjon ved pålagt oppholdsperiode. Se mer på Norsvin sin nettside.

 


 

Storfeprisen ut året

På storfe ønsker vi i størst mulig grad å legge prisøkningene i første halvår, i og med at dette er perioden det normalt er størst underdekning. Det er vedtatt en økning i planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe på 50 øre per kg for 2. halvår 2015. Ser en imidlertid året under ett vil den totale prisøkningen fra 2014 til 2015 bli på to kroner etter at prisene ble økt med 1,50 kroner i 1. halvår.

Fra 3. august trappes engrosprisen ned med kroner 0,40 per kg, omsetningsavgiften økes med kroner 0,60 per kg og ekstra avtaletillegg fjernes.

Videre framover reduseres engrosprisen med kroner 0,50 per kg fra 21. september. Storfeprisen er dermed på sitt laveste fram til 2. november. Da økes igjen engrosprisen med kroner 0,50 i tillegg til at omsetningsavgiften reduseres med 40 øre. Siste prisøkning før årsskiftet er planlagt 23. november og er på kroner 0,50 per kg.

Høyeste pris vil være i perioden sist i november og frem mot jul. Som tidligere år vil det bli en prisnedtrapping i forbindelse med jul/nyttår på i størrelsesorden kroner 1,- per kg.

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet 3 800 storfe. Det er en dobling fra forrige uke og antas å ha sammenheng med telledato. Dekningsgraden går også kraftig opp til 80 prosent denne uka.

Det er planlagt slaktet 18 400 gris, som er 400 mer enn i forrige uke. Dekningsgraden er 87 prosent.

Eggsalget viser noe økning mot ferieavslutning og det er behov for å fylle opp kjøleskap hjemme. I juli har eggsalget både til konsum og industri vært lavt, som vanlig. Førtidsslakting holder tilførslene nede for å balansere markedet.

 


 

Pris

Fra mandag 3. august reduseres avregningsprisen for storfe med kr 1,00 per kg og for lam med kr 1,60 per kg. Endringene skyldes reduserte engrospriser for storfe og lam og økt omsetningsavgift for storfe.

Fra samme dato innføres sesongtillegg for lam med kr 3,00 per kg og effektivitetstillegg for sau med kr 1,00 per kg. Ekstra avtaletillegg for storfe fjernes fra samme dato.