Nortura i Bondebladet uke 33/2015

Økonomi og kvalitet i lammeringane

Ein lammering består av ei gruppe sauebønder som samarbeider om innmelding og levering av sau og lam til Nortura gjennom ein lammeringleiar. Ved inngangen av lammesesongen 2014 var det registrert 439 lammeringar i Nortura. Ved inngangen av denne sesongen er vi oppe i 512 lammeringar.

73 lammeringar er altså organisert i løpet hausten og vinteren og over 70 % av Nortura-lamma kjem nå frå ein lammering.

– Målet med lammeringane er betre økonomi til bonden gjennom betre slaktekvalitet, høgare puljetillegg og meir rasjonell drift av Nortura. Vi har laga oss ein rapport som fylgjer opp kva lammeringmedlemmene oppnår med samarbeidet sitt, seier fagsjef på småfe i Nortura, Finn Avdem.

Ein beregning vi har satt opp i heftet Lammesesongen 2015 viser at forskjellen på lam levert gjennom ein lammering er kr. 129,- høgare per lam enn lam levert utanfor ein lammering. I tillegg kjem kvantumstillegg og evt. etterbetaling.

Vi håpar difor enda fleire ser nytten av å samarbeide i ein lammering. Ta difor kontakt med ein rådgjevar i Nortura dersom du ynskjer å starte ein lammering i grenda di!

 


 

Samarbeid i Sando og Oppheim lammering

Sando og Oppheim lammering ligg i Ål kommune i Hallingdal og har 26 medlemmer fordelt på to bygder.

I sesongen blir det henta lass hjå dei største produsentane dersom dei melder inn 40 dyr eller meir, eller over eit hengarlass. Dei som har mindre leveransar, møter opp ved henting.

For levering utanom sesong har medlemmene i Sando "spleisa" på ein hall til kr 20 000.- Denne er plassert lett tilgjengeleg, noko dyretransportørane set stor pris på. Hallen er på eigedomen til eit medlem som bruker denne som tilleggsareal i lammingssesongen.

Det er lagt godt til rette for å setje sauen inn før levering. Ved bruk av lettgrinder, kan ein enkelt dele av for kvar einskild besetning og lammeringmedlemmene kan setja inn dyr når det passar. Det gjev fleksibilitet ved eventuelt anna arbeid. Postkasse med returmerker og skjema for utfylling er plassert ved hallen, slik at alle kan gjera førehandsarbeidet før Norturatransportøren kjem.

Leiar Lars Eivind Haugo er godt nøgd med løysinga. Innmeldinga blir organisert ved at han sender ut sms med innmeldingsfrist med dag og klokkeslett til medlemmene.

Det som er viktig for Lars Eivind, er at arbeidet i lammeringen er praktisk retta og til nytte for medlemmene og inntransporten til Nortura. Han kan vise til gode resultat for lammeringen sin. I 2014 hadde lam frå Sando og Oppheim lammering eit medel slakteoppgjer inkludert tilleggsytingar på kr. 1135,- pr lam + kvantumstillegg.

Opplasting av sommerlam i opplastingshallen (foto: Vinni Foss)
Opplasting av sommerlam i opplastingshallen (foto: Vinni Foss)

 


 

Vi trenger flere slaktegrisprodusenter

Nortura har svært god tilgang på smågris av høy kvalitet. Edelgris er markedets beste smågris, og 8 av 10 smågrisprodusenter på topp-10 lista i InGris er Norturaleverandører.

Dersom du allerede er slaktegrisprodusent og ikke leverer til Nortura, eller går med byggeplaner, ta kontakt med nærmeste medlemssenter for en uforpliktende prat.

Nortura har landets beste rådgiverapparat, beste gris og best totaltilbud.

 


 

Gjør nytte av hele dyret

I Norturas kjøttproduksjon blir alle deler av dyret utnyttet. Ingenting kastes, uansett om det er hud, ull, innmat eller bein. Alt blir videreforedlet og ender enten opp som mat og andre produkter beregnet på mennesker, dyrefôr, eller som brensel.

Vi kaller disse produktene for plussprodukter, og de fleste av dem blir laget av et av våre datterselskaper, som for eksempel Norilia AS.

Men selv om alt blir brukt, jobber vi hele tiden med å finne enda mer hensiktsmessige bruksområder. Optimal utnyttelse av hele dyret er også en viktig del av arbeidet vi gjør for å redusere miljøbelastningene fra kjøttproduksjonen.

Dette er noe du kan lese mer om på nye nortura.no.

 


 

Har du ny adresse?

Om du har fått ny gateadresse eller andre endringer på din adresse er det viktig at du oppdaterer den. Om du oppdaterer i Produsentregisteret så henter vi din riktige adresse til vårt register. Se også etter om e-postadressen din er registrert, og om den er riktig.

Det er viktig at du som har veiadresse (veinavn og husnummer) melder fra om dette. Innføring av gateadresser i flere kommuner kan gjøre at post som ikke inneholder fullstendig adresse ikke kommer fram til deg, og du kan du gå glipp av viktig informasjon.

Sjekk samtidig om det er riktig e-postadresse som ligger inne på deg, vi får en del e-post i retur på grunn av feil i adressen. Det kan være bare en bokstav, eller et tegn.

Du kan også ringe medlemssenteret, eller sende oss en e-post på medlem@nortura.no med din nye adresse, husk da å skrive ditt leverandørnummer i meldingen.

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet nær 3 700 storfe, som er nesten på nivå med forrige uke. Dekningsgraden er på 65 prosent.

Det slaktes om lag 19 300 gris, som er 900 mer enn forrige uke. Her er dekningsgraden 88 prosent.

Eggsalget er bra i august med skolestart og  ferieavslutning. Det er normalt at eggsalget øker på denne tiden. Førtidsslakting holder tilførslene nede for å balansere markedet.

 


 

Pris
Ingen prisendringer denne uka.