Nortura i Bondebladet uke 38/2015

Prognosen 2016 – Fortsatt alvorlig for egg

Prognosen viser at den svært krevende markedssituasjonen for egg fortsetter i 2016. Næringen er preget av betydelig overkapasitet og det vil være behov for en rekke tiltak for å holde situasjonen under kontroll. Prognosen viser balanse for gris, og det går også mot markedsdekning for lam. Storfe preges fortsatt av underdekning av norsk produksjon.

Dette er hovedinntrykket i den første salgs- og produksjonsprognosen for 2016 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognosen 2016 – per september 2015

Produksjon Tonn Indeks Anslag
import
Salg Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 80 100 102 7 570 100 650 101 - 13 000
Sau/lam 24 500 103 1 006 25 400 101 100
Gris 133 000 100 1 650 133 800 100 850
Egg 63 000 104   61 000 101 2 000

 

Storfe

Underskuddet av storfe neste år er prognosert å bli om lag 13 000 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Produksjonen er prognosert å øke med 2 prosent sammenlignet med 2015. Økningen skyldes at det ventes større slakting av både ku og okse sammenlignet med 2015, mens det forventes bare en mindre økning i slaktevektene. Det prognoseres en liten økning i storfebestanden i løpet av 2016. Engrossalget forventes å øke med 1 prosent sammenlignet med 2015.

Gris

Prognosen viser tilnærmet balanse for gris i 2016. Både produksjonen og engrossalget er prognosert å bli om lag uendret sammenlignet med 2015. En forventet reduksjon i antall bedekninger på om lag 1 prosent oppveies av en tilsvarende effektivitetsøkning. Det gir om lag samme antall gris til slakt som i 2015. Det ventes om lag samme slaktevekter som i 2015. Det er tatt høyde for kjent effekt av slakting av purker som følge av funn av MRSA. Prognosen viser dermed et overskudd på 800 tonn, med forutsetting om at importkvoten fra EU på 600 tonn og 200 tonn av WTO-kvoten på 1.381 tonn blir tatt inn.

– I motsetning til de senere årene, ser det per nå ikke ut til å være behov for import av ribbe til jul i år, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen viser et overskudd av gris på 300 tonn for 3. tertial 2015 og det er også tilgjengelige kommersielle lager av sideflesk i bransjen. Samtidig vet vi at tilførslene av gris øker betydelig i ukene inn mot jul, dette gir bra tilgang av fersk ribbe, sier Simonhjell.
 
Sau/lam

Prognosen for 2016 viser markedsbalanse for lam. Det er lagt til grunn en økning i produksjonen på 2,5 prosent, mens engrossalget er forventet å øke med vel 1 prosent. Det er prognosert at bestanden av sau og lam vil ligge ca. 1,5 prosent høyere ved beiteslipp i 2016 sammenlignet med 2015.  

– Det er gledelig at sauebøndene har respondert på markedets ønsker etter mer norsk lam. Framover er det viktig at ikke produksjonen vokser mer enn det markedet tar unna, sier Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked.
 
Egg

Prognosen for 2016 viser et overskudd på 2 000 tonn egg. Det forutsetter en økning i produksjonen på 3,5 prosent, men korrigert for førtidsslakting som er gjennomført i 2015, er produksjonen stabil. Engrossalget forventes å øke med 1 prosent.

– Prognosen viser at utfordringene i eggmarkedet på ingen måte er over, sier Jakob Simonhjell. Det er en betydelig overkapasitet i næringen, og det vil være behov for å en rekke tiltak for å holde markedet i balanse. For de etablerte eggprodusentene er dette krevende. Med den overkapasiteten vi har i næringen i dag er det absolutt ikke rom for nye eggprodusenter, advarer Simonhjell.

Den første prognosen for 2016 fra Totalmarked kjøtt og egg viser at den svært krevende markedssituasjonen for egg vil fortsette også neste år.
Den første prognosen for 2016 fra Totalmarked kjøtt og egg viser at den svært krevende markedssituasjonen for egg vil fortsette også neste år.

 


 

Kvantumstillegg for 2. tertial

Nortura har utbetalt 60 mill kr i kvantumstillegg for 2. tertial til sine eiere og leverandører.

Kvantumstillegget blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. Ved a konto utbetales tillegget for antall dyr (kvantum for fjørfe) levert i det aktuelle tertialet i år. Satsene er da basert på årsleveransen året før. På årsoppgjøret legges leveransen det aktuelle året til grunn og tidligere utbetalt a konto trekkes fra.

Leveranse for 2014 beregnes som grunnlag for satsen det avregnes på. Er det levert under minimumsbegrensningen på antall dyr/kvantum i perioden, utbetales da kvantumstillegget i sin helhet på årsoppgjøret. For egg utbetales kvantumstillegget løpende på hver avregning, men beregnes nøyaktig ved årets slutt og korrigeres. Småfe beregnes kun ved årsoppgjør, og er ikke med i denne beregningen. Kasserte dyr trekkes fra grunnlaget.

Spørsmål om kvantumstillegget kan rettes til ditt medlemssenter (tlf. 62 43 97 17 for fjørfe/egg) eller på e-post til medlem@nortura.no.

 


 

Gi din støtte på Bondehjelpen.no

De siste ukene har vi vært vitne til stor menneskelig lidelse som følge av flyktningekrisen i Europa og verden. Hundretusenvis av mennesker på flukt fra krigen i Syria og nærområdene er nå framme i Europa og mange er fortsatt på vei.

Det er mange som har et ønske om å bidra slik at flyktningene som kommer blant annet hit til Norge kan få en verdig velkomst. Også Nortura ønsker å stille opp i dugnaden.

Det er fortsatt ikke for sent, gå inn på www.bondehjelpen.no og gi din støtte. Innsamlingsmål er satt til 500.000,- og aksjonen går til 22. september.

 


 

Avvikler kontantbetaling i medlemsbutikken

Nortura vil avvikle kontantbetaling ved alle medlemsbutikker så snart det er praktisk mulig. Det vil si at når du handler i medlemsbutikken må du heretter betale med bankkort.

Ved å avvikle kontantbetaling sparer Nortura unødige kostnader og tidsbruk, og transaksjoner blir sikrere. Vi håper dette ikke skaper problemer deg som Norturamedlem og kunde i medlemsbutikken.

Kontaktinfo og åpningstider til din nærmeste medlemsbutikk finner du på medlem.nortura.no/organisasjon/kontaktinfo/medlemsbutikk.

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet ca. 4 600 storfe. Det er på nivå med de foregående ukene, men etterspørselen går som normalt ned nå i lammesesongen. Dermed er det full dekning av norsk storfe denne uka.

Av gris er det planlagt slaktet ca. 17 000 stk. Det er fortsatt litt lav slakting og dekningsgraden er 75 prosent.

Lammesesongen er nå for fullt i gang. Denne uka vil det bli slaktet ca. 58 500 stk. Det gir en dekningsgrad på 73 prosent. Slaktestatistikken viser at kvaliteten på årets lam foreløpig ser meget lovende ut både når det gjelder slaktevekt og andelen stjernelam.

Eggmarkedet er godt dekket, og det ser ut til å fortsette slik framover høsten. Tilførsler og salg balanserer ved at eggproduksjonen fortsatt reduseres med førtidsslakting.

 


 

Pris

Fra mandag 14. september reduseres avregningsprisen for lam med kr 1,40 per kg og for sau med kr 0,40 per kg. Endringen skyldes at engrospris for lam reduseres med kr 1,00 og at omsetningsavgiften for sau og lam økes med 40 øre per kg til kr 1,00 per kg. Samtidig reduseres sesongtillegget på lam med 50 øre til kr 2,00 per kg.

Fra samme dato reduseres smågrisprisen med 20 kroner per stk. Dette samsvarer med prisnedtrappingen for slaktegris inn mot jul.