Nortura i Bondebladet uke 40/2015

Lite antibiotikaresistens hos norsk kylling

Mattilsynet har mottatt rapporten om antibiotikaresistens hos norske husdyr, den såkalte NormVet-rapporten. Både Mattilsynet og Folkehelseinsituttet, er klare på at den norske kyllingen er verdens tryggeste.

Lite antibiotikaresistens hos norsk kylling

Det siste året har kyllingen fått hard medfart som følge av debatten etter funn av antibiotikaresistente bakterier. Tallene Veterinærinstituttet la fram for Mattilsynet er ikke nye, men de presenteres nå i et mer utfyllende bilde. Finmaskede metoder er hovedgrunnen til at man gjør funn som kan virke høye, men som likevel er ubetydelige for både dyre- og folkehelsa, understreker Veterinærinstituttet.

Hovedgrunnen til den lave forekomsten er at norske dyr holder seg stort sett friske og dermed ikke har behov for antibiotikabehandling. Husdyrnæringa står for knappe 11 prosent av antibiotikabruken i Norge, mens humanmedisin i hovedsak står for resten. Den totale mengden antibiotika brukt på husdyr er redusert med 38 prosent siden 1995.

Under overrekkelsen av rapporten var både Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinsituttet samstemte om at kylling spesielt og husdyr generelt har fått et ufortjent dårlig rykte det siste året.

– Vi er veldig glade for at mat- og helsemyndighetene er så unisone i sin friskmelding av norske husdyr. Vi har tross alt en helt unik situasjon i Norge med friske dyr og lite resistens, og slik ønsker vi at det fortsatt skal være, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Han understreker at både næringa, bøndene, veterinærene og myndighetene må fortsette å stå sammen for å bevare den unike norske situasjonen.

 


 

Takk for givergleden!

Under mottoet "Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt", satte vi i gang innsamlingsaksjonen Bondehjelpen. Aksjonen satte seg et hårete mål, og på to uker ble det samlet inn over 365.000 kroner.

– Jeg er utrolig stolt over den givergleden som har vært, og er glad for at vi kan gi et forhåpentligvis viktig bidrag til Røde Kors. Det har vært et stort engasjement for dette initiativet. Selv om innsamlingen "Bondehjelpen" er avsluttet, vil jeg oppfordre alle som har mulighet til å fortsette å gi til en av hjelpeorganisasjonene, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

 


 

MRSA-testing av folk

Smitte fra folk til svin er den største risikofaktoren for at MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger. Testing av personer som skal i kontakt med svin er derfor viktig for å hindre at MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger. Med bakgrunn i det siste årets erfaringer har svinenæringen oppdatert informasjonen vedrørende MRSA-testing av personer. Et viktig moment i oppdateringen er at testen skal tas av offentlig helsevesen i Norge.

For å unngå at personer som skal teste seg for MRSA blir avvist av legekontoret, har Mattilsynet og Folkehelseinstituttet laget et informasjonsskriv. Det anbefales at informasjonsskrivet tas med i forbindelse med legebesøk, eller at man viser til skrivet i forbindelse med bestilling av time for MRSA-testing.

Etter kontakt med svinebesetninger i andre land er det viktig at du tester deg for MRSA før du har kontakt med norske griser. Ta kontakt med lege på stedet der du bor. Offentlig helsevesen i Norge skal utføre testingen. Nærmere informasjon finnes på medlem.nortura.no/gris.

 


 

Nortura scorer høyt på produktivitet

Regjeringen satte tidligere i år ned produktivitetskommisjonen, som skal se på hvor produktiv norsk næringsliv og industri er. I september ble det lagt fram en ny rapport i regi av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) som viser at matindustrien er mer produktiv enn tidligere antatt. Rapporten viser også at Nortura er en klar vinner, med sterk produktivitetsvekst de siste årene.

Rapporten ble lagt fram på Nortura Hærland og tilstede var aktører i bransjen, politikere og journalister.

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg presenterte Norturas arbeid for å øke produktiviteten i konsernet de siste årene. Det er gjennomført store endringer i anleggsstruktur og antall ansatte. – Slike prosesser er krevende, men vi har gjort det i samspill med de ansatte og er stolte av resultatene, sa Kolberg.

Han viste til at inntjeningen per ansatt i 2009 var 2.9 millioner, mens den i 2014 var på 3.9 millioner.

– Vi har nå en mer effektiv og moderne industristruktur som sikrer tusenvis av arbeidsplasser og en norsk matindustri for framtida, sier Kolberg.

 


 

Tid for å ta ut grovfôranalyser

Grovfôret er det viktigaste fôret til sauen, difor er det så viktig å ha oversikt over kvaliteten på grovfôret du har hausta i sommar. Det får du dersom du tek ut grovfôranalyser.  

Sau med grovfôrInformasjon om uttak, innsending og priser på grovfôranalyser finn du under "Landbruk" på www.eurofins.no.

I Nortura har vi også utvikla eit rekneark-verktøy vi har kalla "Nortura Sauefôring". Dette reknearket kan du laste ned frå medlem.nortura.no/smaafe under "Beregningskalkulatorer".

Når du har analysebeviset klart, kan du leggje resultatet inn i Nortura Sauefôring og få eit svar på kor mykje grovfôr det er sannsynleg at sauen et ved appetittfôring, og kor mykje kraftfôr ein bør gje ut ifrå måla du set deg for produksjon på sauen.  

Team småfe i Nortura hjelper gjerne med å tolke grovfôranalysen og lage ein plan for årets innefôringssesong.

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet ca. 5 000 storfe. Det er om lag 500 mer enn nivået i de foregående ukene, og det forventes at slaktingen vil ligge relativt høyt i noen uker framover. Større tilførsler kombinert med noe mindre bestillinger på grunn av at skjæring av lam binder opp noe kapasitet, gir overdekning denne uka med 102 prosent dekningsgrad, og innfrysing av noe storfe til reguleringslager.

Av gris er det planlagt slaktet ca. 19 100 stk. og dekningsgraden er 85 prosent.

Lammeslaktingen er fortsatt for oppadgående. Denne uka slaktes det ca. 65 300 lam, som er opp 2 000 fra forrige uke. Dekningsgraden er nå oppe i 90 prosent.

Eggmarkedet er godt dekket. Selv om tilførslene er redusert med førtidsslakting, er det allikevel noe for høyt i forhold til salget.

 


 

Pris

Fra mandag 28. september reduseres grunntilskuddet for lam med 50 øre, ny sats kr 3, 70 per kg. Samtidig reduseres sesongtillegget på lam med 50 øre, ny sats kr 0,50 pr kg.