Nortura i Bondebladet uke 42/2015

Lavere resultat, men bedret kostnadseffektivitet

Resultat før skatt viser et overskudd på 80 millioner kroner i 2.tertial for Nortura SA. Krevende markedsforhold, særlig for fjørfe, har gitt reduserte marginer. Kostnadsbesparende tiltak kompenserer delvis, men resultatet er likevel 30 millioner kroner svakere målt mot samme periode i 2014.

Konsernsjef Arne Kristian KolbergHittil i år viser resultatet før skatt et underskudd på 35 millioner kroner, 54 millioner kroner svakere enn på samme tidspunkt i fjor. Konsernets inntekter vokser med 3,1 prosent i tertialet og 2,2 prosent hittil i år.

Den utfordrende situasjonen som har vært på fjørfe, samt ugunstig utvikling i produksjons- og salgsvolumer medvirker til at bruttomarginen faller med 1,6 prosentenheter i tertialet. Kostnadsbesparelser gjør at den negative effekten på driftsresultatet dempes.

Sammenslåingen av Coop/ICA har ført til tapte markedsandeler i ICA, og nedgang i produksjons- og salgskvantum både for tertialet og hittil i år, særlig for hvitt kjøtt. Fjørfe har vært mest utfordrende gjennom hele året, med betydelige kostnader knyttet til å gå fra planlagt volumvekst til betydelig nedgang.

Totalt salgskvantum av merkevarer til dagligvaremarkedet for hele året faller med fem prosent. Inkludert EMV-salg, salg til storkjøkken-/ KBS-markedet og Nortura-varer gjennom datterselskapet Norfersk, er salgskvantumet redusert med tre prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak et svakt totalmarked for grillprodukter i 2.tertial.

– Det er fortsatt en krevende markedssituasjon og resultatet er svakere enn det vi har satt oss som mål. Jeg er likevel tilfreds med at vi har lykkes med å få ned kostnadene. Vi er inne i en ny konsernstrategiperiode med fokus på økt vekst, innenfor kategoriene merkevare, varesalg og plussprodukter, slik at vi kan sikre bedre lønnsomhet i konsernet. Dette er nødvendig for å få til vekst og bedret kostnadseffektivitet, og for å ha mulighet til å gjennomføre nødvendige investeringer i tiden framover, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Tertialrapporten

 


 

Nortura har inngått saltpartnerskap med myndighetene

Sist uke signerte Nortura under Helsedirektoratets saltpartnerskap. Partnerskapet samler matbransje, organisasjoner, forskningsmiljø og myndigheter i målet om å redusere saltinntaket i befolkningen. Fram til 2018 er målet å redusere saltmengden i matvarer med 15 prosent.Nortura har lenge jobbet med å redusere saltmengden i egne produkter, og i 2014 ble saltmengden redusert med om lag 300 tonn. Pølsene fra Gilde og Prior inneholder allerede 20 prosent mindre salt, og pålegget inneholder 30 prosent mindre salt. Det jobbes for å redusere saltinnholdet også i andre kategorier.

– Vi vil være best i klassen på dette og synes myndighetenes initiativ er viktig. Å redusere saltinntaket er et viktig grep for bedre folkehelse, sier Arne Kristian Kolberg, konsernsjef i Nortura.

Nortura har redusert saltmengden over tid, slik at forbrukerne venner seg til endringen.

– Vi ønsker at forbrukerne skal kunne kjøpe kjente og kjære produkter med den samme gode smaken, derfor er det viktig at vi har en gradvis reduksjon i saltinnhold, sier Kolberg.

Flere nøkkelhullprodukter
Det siste året har Nortura jobbet med saltreduksjon innenfor en rekke produktkategorier. Til neste år vil saltmengden i pølser reduseres med 10 prosent og i postei med hele 21 prosent. Saltmengden i pålegg er i år ytterligere redusert med 13 prosent.

– Forbrukerne er opptatt av sunne produkter og helse, dette er en tydelig trend. Vi jobber mot å nå måltallene som saltpartnerskapet har satt, på de aller fleste produkter innen 2018. Vi skal også doble antall nøkkelhullprodukter innen 2016 og har som mål å tilby nøkkelhullsprodukter i alle produktkategorier, sier Kolberg.

 


 

Biffakademiet med modul 3 i høst

Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon. Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura hvor målgruppen er produsenter med bra kunnskap og erfaring fra storfekjøttproduksjon, men som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig.

Limousin ku med kalvModul 3 blir holdt på Jæren Hotell den 3. og 4. november 2015 og på Scandic Ringsaker 17. og 18. november. Nå er det klart for påmelding til høstens kurs.

Under medlem.nortura.no/biffakademiet finner du mer informasjon og lenke til påmelding.

Biffakademiet består av fire moduler som til sammen ha et innhold som tilfredsstiller krav til formell utdannelse på høyskolenivå for de som ønsker dette. De som fullfører alle modulene kan kalle seg CanBIFF. Hver modul er frittstående, så det er fullt mulig og kun være med på en av dem.

 


 

Retur av slakt/skinn og medlemskjøp

Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt.

Hvis slaktedyr skal tas i retur, må du gi beskjed om dette ved innmelding. Dette er viktig slik at disse dyra kan tas ut av Norturas egen varestrøm. Du vil få tilsendt signalmerker som du setter på de aktuelle dyra rett før levering.

Retur av egne lam er mulig i sesongen, men det er en stor fordel for slakteavviklingen at dette utsettes til etter toppukene i høstsesongen.

Informasjon om, og bestillingsskjema for retur-, nisjeslakt og skinn finner du på medlem.nortura.no (tips: skriv retur i søkefelt). Ved levering er det ønskelig at skjemaet er utfylt før dyrebilen kommer.

 


 

Marked

Vi er inne i en hektisk uke med høy slakting, overskudd og behov for innfrysing av alle dyreslagene.

Det slaktes fortsatt mye storfe, ca. 5 300 stk. denne uka. Med dekningsgrad på 106 prosent.  

Av gris slaktes det ca. 19 600 stk., som er 400 mindre enn forrige uke. Dekningsgraden er 106 prosent.

Lammesesongen er fortsatt i full gang med slakting av ca. 66 200 lam denne uka. Det er mer enn markedet etterspør, og med en dekningsgrad på 120 prosent blir det en god del lam inn på reguleringslager.  

Eggmarkedet er godt dekket, og det ser ut til å fortsette slik framover høsten. Selv om tilførslene er redusert med førtidsslakting, er det allikevel noe for høyt i forhold til salget.

 


 

Pris

Fra mandag 12. oktober øker avregningsprisen for ung sau og sau med kr 1,50 per kg. Det skyldes økt engrospris og er i tråd med det som tidligere er varslet. Samtidig øker satsen for grunntilskuddet for ung sau og sau med kr 1,00 per kg (ny sats 3,70 per kg), og effektivitetstillegget innføres med kr 1,00 per kg fra samme dag. I sum gir dette en økning på kr 3,50 per kg for ung sau og sau.

Fra samme dato reduseres avregningsprisen for storfe med hhv. 10 øre per kg for ung okse, kastrat og kvige, 13 øre per kg for ung ku, ku og okse, og 11 øre per kg for kalv over 50 kg. Endringene skyldes reduserte hudverdier.