Nortura i Bondebladet uke 47/2015

Lyst til å starte med ammeku eller utvide i eksiterende besetning?

Nortura har et rådgivningsapparat på storfe som kan hjelpe deg i planleggingsfasen. Vi kan bidra med generell rådgivning rundt opstart med ammeku. Enten i forhold til utnyttelse av gardens arealgrunnlag til produksjonen, muligheter i eksiterende driftsbygninger og økonomi i ulike driftsopplegg på ammeku.

Lyst til å starte med ammeku eller utvide i eksiterende besetning?

I tillegg har vi som kan bistå med tegninger tilpasset det driftsopplegget du tenker deg og driftsplanlegger som kan sette opp en total økonomisk oversikt over drifta og produksjonen på gården.

Hvis du spørsmål om å starte eller utvide med ammeku så ta kontakt med din lokale rådgiver i Nortura.

 


 

Pris på sau og lam etter nyttår

Konsernstyret i Nortura har vedteke at medel engrospris på lam skal haldast uforandra i fyrste halvår av 2016. Bakgrunnen for det er ein meir balansert marknadssituasjon for lam med større reguleringslager. Ein ynskjer difor å sjå an situasjonen fram mot andre halvår. Da skal det vera ei ny runde på engrosprisen.

Som kjent er det prisen i andre halvår som er viktigast for sauebonden. I Bondebladet har Nortura tidlegare presentert engrosprisløypa på lam som har som mål å ta ut uendra engrospris. Endringar i omsetningsavgift og grunntilskot påverkar også prisen til bonden.

Nedanfor presenterer vi difor ein komplett oversikt for endringar i pris inkludert endringar i grunntilskot og omsetningsavgift. Vi presiserer at endringa i omsetningsavgifta er Nortura sitt forslag som går til Omsetningsrådet for endeleg vedtak. Som vanleg blir det lagt opp til at ein skal greie å skjære ned sauen i takt med slaktinga etter nyttår. Difor premierer prisløypa på sau den som tek jobben med å utsetje nyttårsslaktinga nokre veker utover 2016.

Som ein ser, så er det ingen grunn til å vente med slakting av lam som kan bli slaktemogne før nyttår. Men hugs på faren for vêr-kategorisering av vêrlamma! For å redusere risikoen for det, tilrår vi å skilje søyelam og vêrlam, og at alle vêrlam bør vera slakta seinast tre veker før paringsstart.

Planlagt prisendring på lam 1. halvår:

Dato Veke Årsak til endring Endring kr/kg
4. januar 2016 1 Nedgang engrospris (- kr 0,40) + auka omsetningsavgift (- kr 0,30) -0,70
1. februar 2016 5 Nedgang omsetningsavgift 0,40
8. februar 2016 6 Auka grunntilskot 0,50
11. april 2016 15 Auka engrospris 2,00
2. mai 2016 18 Auka engrospris 2,00

   
Planlagt prisendring på sau/ung sau etter nyttår:

Dato Veke Årsak til endring Endring kr/kg
4. januar 2016 1 Nedgang engrospris (- kr 5,00) + auka omsetningsavgift (- kr 0,30) -5,30
18. januar 2016 3 Auka engrospris 1,50
25. januar 2016 4 Auka engrospris 1,50
1. februar 2016 5 Auka engrospris (+ kr 1,00) + nedgang omsetningsavgift (+ kr 0,40) 1,40
8. februar 2016 6 Auka grunntilskot 1,00
15. februar 2016 7 Auka engrospris 1,00


 


 

Unngå hygienetrekk på sluttfôringslamma

Andelen sau og lam som får trekk på grunn av at det ikkje er mogleg å klyppe dei reine på slakteriet, har auka frå 0,6 % i 2014 til 1,1 % i hittil i 2015 i Nortura. Dette er ein negativ trend som vi må snu!

Unngå at sluttfôringslamma får laus avføring. Appetittfôring med  kraftfôr passer best til middels til seint hausta grovfôr som inneheld ein del fiber. Brukar du for eksempel ein fiberfattig tidleg hausta 2. slått, så bruk avgrensa mengder med kraftfôr. Ein vil likevel få ei intensiv sluttfôring med mindre bruk av kraftfôr.   

Dersom lamma blir skitne, så prøv å klyppe dei reine heime før levering. Om dette er aktuelt for deg, sjå råd og eksemplar på medlem.nortura.no/smaafe.

 


 

Innmelding av slakt i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Innmeldingsfrister er som følger:

  • Tirsdag 8. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 51 og 52
  • Tirsdag 15. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 53
  • Tirsdag 22. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på web er fristen påfølgende dag kl. 06:00.

 


 

Endring i regelverket for immunkastrert gris

november ble ordningen med 30 øre lavere avregningspris for immunkastrerte griser fjernet.

Trekket i avregningspris ble innført for å finansiere de ekstra kontrolltiltakene som kreves ved klassifisering av griser kastrert med denne metoden. Endringen innebærer at disse kostnadene heretter fordeles på hele svinekjøttvolumet. Øvrig regelverk for klassifisering av immunkastrerte griser videreføres.

 


 

Solid jobbing med lærlinger på våre fabrikker

Nortura ønsker å rekruttere lokal ungdom og arbeidskraft til våre bedrifter. Både for å skape verdier for lokalsamfunnet, sikre riktig kompetanse for den største landbaserte næringa i Norge og for å styrke vår egen konkurransekraft.

Pr. oktober 2014 hadde vi 68 lærlinger, mens prognosen tilsier at vi vil ha behov for rundt 130 lærlinger i 2017. Hver fabrikk har egen plan for å styrke rekrutteringen, blant annet har Nortura-fabrikker i Østfold har undertegnet "lærlingeløftet" som et pilotprosjekt i regi av fylkeskommunen og kunnskapsdepartementet.

Det jobbes svært godt og målrettet med rekruttering. Deltakelse på utdanningsmesser og matfestivaler, med spesielt budskap til unge som kan tenke seg matfagene, avtaler med ungdomsskoler og videregående skoler om besøk, demonstrasjoner, omvisning på fabrikk, og mye, mye annet gjøres i regi av flotte ambassadører for fagene våre.

– Ved å ta et slik samfunnsansvar dekker vi vårt fagbehov, samtidig som det øker verdiskapinga i lokalsamfunnet og styrker vårt renomme som lokomotiv i bransjen, sier konserndirektør for Nortura Produksjon, Lisbeth Svendsen.

 


 

Marked

Storfeslakting er fortsatt synkende etter toppukene i sept./okt. og denne uka slaktes det ca. 4000 storfe. Samtidig er etterspørselen litt økende og dekningsgraden går ned til 70 prosent. For å supplere markedet er det derfor anmodet om administrativ tollnedsettelse for storfeslakt.

Markedet for gris preges av at det nærmer seg julesesong. Det slaktes 22 400 gris denne uka. Etterspørselen er stor og dekningsgraden er 85 prosent.

Det slaktes ca. 12 200 lam og ca. 2000 sau denne uka. Etterspørselen er liten, bl.a. fordi pinnekjøttproduksjonen nå er ferdig for i år, og derfor går det meste som slaktes inn på reguleringslager.   

Eggproduksjonen er på et høgt nivå. Selv når det forventes at julesalget så smått starter i løpet av en uke, vil markedet være godt dekket. For å være godt forberedt på stort overskudd etter julesalget, vil førtidsslakting starte fra uke 48.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.