Nortura i Bondebladet uke 48/2015

Prognosen 2016 – per november 2015
For lite storfe og tiltagende overskudd av lam og gris

Prognosen viser fortsatt stort underskudd av storfekjøtt i 2016 og dermed stort rom for økning av norsk produksjon. På de andre dyreslagene preges markedet neste år av et tiltagende overskudd.

For egg viser prognosen at den svært krevende markedssituasjonen fortsetter i 2016. Men også på lam går det neste år mot et overskudd som kan bli en gryende utfordring for næringa, mens det prognoserte overskuddet av gris ser ut til å havne på et nivå som er håndterbart innenfor markedsregulators virkemidler.

Prognose 2016 – per november 2015

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 81 200 102 7 570 102 000 100 -13 300
Sau/lam 25 000 101 1 006 25 400 100 600
Gris 134 600 101 1 650 134 500 100 1 750
Egg 62 700 103   61 000 101 1 750


Storfe

Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg
Gapet mellom forbruket av storfekjøtt og norsk produksjon vokser, konstaterer Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Underskuddet av storfe i 2016 er beregnet å bli om lag 13 300 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Produksjonen er prognosert å øke med to prosent sammenlignet med 2015. Økningen skyldes at det ventes større slakting av både ku og okse, mens det neste år forventes bare en mindre økning i slaktevektene. Det prognoseres en liten økning i storfebestanden i løpet av 2016. Engrossalget forventes å bli på nivå med 2015.

– Slik markedsituasjonen er nå er storfekjøtt den eneste produksjonen hvor det er rom for økning. Dette representerer et stort potensial for norske bønder, sier Jakob Simonhjell i Totalmarked kjøtt og egg, og viser til at Nortura sitt rådgivningsapparat står klare til å hjelpe de som vurderer oppstart eller utviding for ammeku.

Gris
På gris forventes det et moderat overskudd i 2016. Produksjonen er estimert å øke med en prosent, mens engrossalget forventes å bli uendret sammenlignet med 2015. Det er lagt til grunn en reduksjon i antall bedekninger samtidig som effektiviteten øker med to prosent. Det gir en økning i antall gris til slakt med en prosent sammenlignet med 2015, mens slaktevektene forventes å bli uendret. Prognosen viser dermed et overskudd på 1 700 tonn, inkludert forventet inntak av importkvotene.

Sau og lam
Det er i prognosen beregnet en økning i produksjonen av sau og lam på en prosent, mens det ventes uendret engrossalg sammenlignet med 2015. Bestanden av sau og lam er estimert til å bli ca. 2,5 prosent høyere ved beiteslipp i 2016 sammenlignet med 2015. Summen av dette gir en prognosen for 2016 med et overskudd på 600 tonn.

Simonhjell er derfor bekymret for markedssituasjonen for sau og lam.  

– I tillegg til det prognoserte overskuddet, vil vi ha med oss et reguleringslager på anslagsvis 1 200 tonn fra 2015-sesongen. Samtidig vet vi at eksport ikke lenger er et alternativ etter overgangen til volummodellen. Produksjonen kan ikke fortsette å øke mer enn det markedet tar unna. Derfor må de som nå vurderer å starte eller utvide produksjonen av sau tenke seg godt om, understreker Simonhjell.

Egg
Eggprognosen for 2016 viser et overskudd på 1 700 tonn. Det innebærer en økning i produksjonen på 2,9 prosent, men korrigert for førtidsslakting som er gjennomført i 2015, er produksjonen om lag stabil. Engrossalget forventes å øke med en prosent.

– Prognosen viser dessverre ingen bedring i eggmarkedet neste år og det vil være behov for en rekke tiltak for å holde markedet i balanse. For eggprodusentene blir det nok et svært krevende år. Det er overkapasiteten i næringen som er det underliggende problemet, og det kan ikke sies tydelig nok at det ikke er rom for nye eggprodusenter, sier Jakob Simonhjell.

 


 

Innfører elektronisk øremerking av storfe

Storfenæringa innfører krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk med RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene. Tiltaket innføres for å bruke mindre ressurser på identifisering, feil- og endringshåndtering i forbindelse med innmelding og slakting.

CombiE30Når hele storfepopulasjonen er merket vil dette gi reduserte slaktekostnader. For den enkelte produsent kommer tiltaket også til nytte hvis det tas i bruk mjølke-, fôrings- eller veieutstyr som bruker samme RFID-teknologi for identifisering av dyr.

RFID-merker skal bestilles fra 1. januar 2016
Siden merker kan bestilles for inntil 12 måneders bruk, skal alle bestillinger av merker være med RFID fra 1. januar 2016. Dette innføres som krav i Nortura, KLF, Tine og Q-meieriene sine avtaler med OS ID fra samme dato.

Den enkelte produsent begynner overgangen fortløpende gjennom 2016 etter hvert som nye merker bestilles og tas i bruk.

Se mer på medlem.nortura.no under storfe.

 


 

Innmelding av slakt i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Innmeldingsfrister er som følger:

  • Tirsdag 1. desember innmeldingsfrist for slakting av småfe (se under)
  • Tirsdag 8. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 51 og 52
  • Tirsdag 15. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 53
  • Tirsdag 22. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på web er fristen påfølgende dag kl. 06:00.

Slakting småfe mot jul, oppstart over nyttår

  • Uke 50 er siste slakteuke for småfe før jul ved alle anlegg.
  • Nortura Malvik slakter ikke småfe før uke 2 i 2016, andre anlegg slakter fra uke 1.

 


 

Nortura og NorgesGruppen signert ny Norferskavtale

Nortura og NorgesGruppen har inngått avtale om å forlenge Norfersk-samarbeidet med to år. Avtalen skal sikre en effektiv produksjon av viktige kjøttvarer og vekst gjennom gode nyhetslanseringer.

Norfersk-anlegget i Østfold er heleid av Nortura og har siden 2012 levert pakket kjøtt av storfe, svin og lam eksklusivt til NorgesGruppens kjeder Kiwi, Meny og Spar. Et godt og tett samarbeid i hele verdikjeden har gitt butikkene fulle hyller og en god vekst på produktene.

– Vi har fått til et samarbeid nå som legger grunnlaget for langsiktig vekst for NorgesGruppen og Nortura. Vi har videreutviklet samarbeidet, og ser for oss en robust og effektiv produksjonsmodell for kundetilpasset produksjon og produktutvikling, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

 


 

Bestill avlsokse til 2016-sesongen

– Ved å få en oversikt på bestillinger av avlsokser til 2016-sesongen tidligst mulig kan vi planlegge transport og flytting best og mest rasjonelt, sier Sarah Aronsen ved livdyravdelinga i Midt-Norge.

– I fjor opplevde vi at flere sene bestillinger førte til mye urasjonell transport og ekstra arbeid, dette håper vi å redusere betydelig i år, sier hun.

Det er stor interesse for kåring av 2015-årgangen, og jobben starter i januar og vil pågå mye av vinter/vår i 2016.

Skal du bestille avlsokse så legg inn bestillingen på Min side, eller kontakt livdyravdelinga så snart som mulig.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 000 storfe, omtrent som forrige uke. Det er ikke nok til å dekke etterspørselen og dekningsgraden er 75 prosent. Fra og med 24. november er tollen på storfe igjen satt ned og markedet kan suppleres med import.

Det slaktes mye gris denne uka, hele 26 200 stk., og markedet er dekket til tross for stor etterspørsel.

Det slaktes fortsatt noe lam, ca. 10 200 denne uka. I tillegg slaktes det 1 700 sau. Etterspørselen er lav og en stor del av det som slaktes går til reguleringslager.

 


 

Pris

Fra mandag 23. november øker avregningsprisen for storfe og kalv med kr 0,40 per kg. Endringen skyldes økning i engrospris.