Nortura i Bondebladet uke 51 - 52/2015

Må redusere kyllingproduksjonen
Overkapasitet på over 30 prosent gjør at antall kyllingprodusenter i Nortura må ned. Det vedtok Norturas konsernstyre torsdag.

Overkapasitet på over 30 prosent gjør at antall kyllingprodusenter i Nortura må ned. Det vedtok Norturas konsernstyre.

Doblingen i konsesjonsgrensene fra 140 000 til 280 000 kyllinger har ført til stor overkapasitet i kyllingnæringa. Kombinert med et svakere marked er overproduksjonen dermed betydelig, og det er som kjent ikke markedsregulering på kylling.

Norturas konsernstyre vedtok derfor en plan for å redusere produksjonen, i første rekke gjennom å ta ned antall produsenter. Det vil også bli en viss reduksjon i produksjonen en tid for de produsentene som blir igjen.

– Dette blir tøft, men vi har ikke noe valg hvis vi skal være med i norsk kyllingproduksjon framover. Vi setter vår ære i å gjøre dette ryddig, skikkelig og i nær dialog med den enkelte produsent. Og vi håper å klare det gjennom mer bruk av "gulrot" enn "pisk". Også for de produsentene som blir igjen kommer økonomien nå en periode til å bli verre før det den kan bli bedre igjen, sier styreleder i Nortura Sveinung Svebestad.

I tillegg til tiltakene som settes inn på produsentsiden kjører Nortura nå i gang et tungt kostnads- og reduksjonsprogram for industrivirksomheten og skal også ta ned konsern-overhead (stab- og støttefunksjoner) betydelig. Dette programmet skal gi full effekt fra slutten av 2017.  

De som velger å avvikle vil få en økonomisk kompensasjon, avhengig av antall dyr og transportavstand til slakteriet. For de kyllingprodusentene som ønsker og har mulighet til å legge om til annen produksjon vil Nortura bidra gjennom rådgiving og annen støtte. Det vil fortrinnsvis gjelde omlegging til storfe (ammeku), men det er også behov for noen få nye slaktegrishus.

Nortura har ikke satt noe tall på hvor mange produsenter som må slutte eller omstille, men målet er å ta ned produksjonen med minst 8,5 millioner kyllinger
 
– Det kan dreie seg om 75 produsenter eller det kan bli 150. Det avhenger av hvem som slutter og hvor mange dyr de har. Selv da vil vi ha en overkapasitet slik at vi må redusere innsettene noe også framover. Samtidig må vi ha en viss overkapasitet for å kunne ta veksten i markedet når den kommer.  For det positive oppi det hele er at kyllingmarkedet er i ferd med å stabilisere seg og ta seg opp igjen etter fallet vi så i fjor, sier Svebestad.

Les mer om denne saken i papirutgaven av Bondebladet.

 Styret endrer leveringsvilkårene

Endringene består i hovedsak av tre forhold. Leveringsvilkårene for storfe er forenklet, mens på gris er pristilleggene redusert og i stedet overført til løpende pris. I tillegg er det for alle dyreslagene foretatt en reduksjon i tilleggene med det formål å øke etterbetalingen tilsvarende.

For storfe består forenklingen i å slå sammen noen tillegg til ett tillegg. Det er puljetillegget, avtaletillegget, innmeldingstillegget og ku/kalv-avtalen som er slått sammen til et nytt tillegg kalt innmeldingstillegg. Videre er kvantumstillegget tatt bort og alle satsene i klassetillegget er redusert med kr 1,-. I tillegg er det noen andre og mindre justeringer. Dette har gjort det mulig å øke den løpende avregningsprisen tilsvarende.

For gris består endringen at vi har redusert kvantumstilleggene, samt forenklet skalaen noe. Edelgristillegget er også redusert. Tilleggene som er tatt ned tas igjen ved at løpende pris er økt tilsvarende.

Ovennevnte endringer på storfe og gris betyr altså ingen endringer i de totale ytelsene. Det er også beregnet at utslagene mellom de forskjellige produksjoner – både store og små – er helt marginale. Det har vært et mål i seg selv at omleggingen ikke skulle forrykke dette forholdet.

I tillegg til disse endringene har styret vedtatt å holde igjen noe av de totale ytelser på alle dyreslag. Til sammen og fordelt på alle produksjoner utgjør det 100 millioner kroner. Målsettingen til styret er at dette er penger som skal etterbetales i samme størrelsesorden og med samme fordelingsnøkkel som det er trekt inn.

Ved å gjøre dette til en årsmøtedisponering styrker en driftsresultatet og dermed lånekapasiteten i selskapet. I tillegg setter Nortura nå i gang et tungt effektiviseringsprogram for industrivirksomheten pluss at de såkalte overheadkostnadene (stab- og støttefunksjoner) skal reduseres betydelig.   

Både tilbakeholdelsen av tilleggsytelser og effektiviserings- og spareprogrammet vil være nødvendige bidrag slik at Nortura kan få gjennomført viktige fornyelser for å bli et slagkraftig og framtidsrettet selskap.

Detaljene rundt de nye vilkårene vil bli lagt ut i egen sak over helgen.

 


 

Bli med i Helsegris

Helsegris er et nytt elektronisk dokumentasjons- og rådgivingsverktøy for gris. Verktøyet er nettbasert og skal kvalitetssikre daglig praksis i besetningen, inkludert hygiene, helse og velferd. Det skal gi et godt grunnlag for målrettet rådgiving og positiv økonomisk gevinst for den enkelte svineprodusent.

Du som svineprodusent skal legge inn informasjon om din egen produksjon i en Helseplan. Hver besetning skal knytte seg til en fast veterinær som skal fungere som en rådgiver for besetningen. Ved hjelp av Besetningsjournalen vil veterinæren gå systematisk gjennom besetningen en til tre ganger i året med fokus på områder som blant annet helse, velferd og hygiene.

Besetningsjournalen vil danne grunnlaget for om svinebesetningen oppfyller svinenæringen sine kriterier for å selge og levere gris gjennom deres slakterier som Helsegris.

Systemet skal det sikre slakteriorganisasjonene god kvalitet. En forutsetning for å klare dette er at det foreligger dokumentasjon på forholdene i besetningene.

Per i dag er det bare i avlsbesetninger, smågrisselgende besetninger og purkeringer at det stilles krav om faste veterinærbesøk med standardisert innhold. Den nye ordningen vil inkludere alle norske svinebesetninger og er frivillig.

Svineprodusenter og veterinærer oppfordres til å logge seg inn og registrere seg på helsegris.animalia.no. Mer informasjon finner du både på www.animalia.no og medlem.nortura.no.

 


 

Pristillegg økologiske småfe

For å kunne styre volum og priser på økologisk mer i tråd med det faktiske salget og prisuttaket i markedet har Nortura en avtaleordning på småfe. Økologisk småfe på avtale gir et pristillegg som videreføres på samme nivå også i 2016.

Uke 1-10 (4. januar - 13. mars) utbetales et pristillegg på kr 1 per kg for økologisk ungsau/sau og et pristillegg på kr 3 per kg for Økologiske Stjernelam. Tilsvarende tillegg gjelder på høsten, i ukene 31-45 (1. august - 13. november).

 


 

Marked

Denne uka, som er den siste hele slakteuka før jul, er det planlagt slaktet ca. 3 500 storfe. Det er ikke tilstrekkelig til å dekke markedet, og det importeres storfe til nedsatt toll.

Av gris er det planlagt slaktet ca. 24 100 stk. Alt blir omsatt og det er noe underdekning i markedet. For å dekke etterspørselen etter fersk ribbe, er tollen satt ned de tre siste ukene oppunder jul.

Dette er siste uka med slakting av småfe dette året. Det slaktes bare litt over 1 000 dyr, men lav etterspørsel gjør at det også denne uka blir innlegg på reguleringslager.

Julesalget av egg er svært høyt, og særlig de to siste ukene før jul er det alltid utfordrende å forsyne markedet. Med et generelt høyt produksjonsnivå og ekstra innhenting fra eggprodusentene bør det bli nok egg til alle.

 


 

Pris

Prisnedtrappingen for gris fortsetter i uke 51 og 52.

Fra mandag 14. desember endres engros- og avregningspris for gris slik: under 81 kg ned kr 0,40 per kg, fra 81 til 85 kg ned kr 0,80 per kg, fra 85 til 90 kg ned kr 0,90 per kg, fra 90 til 100 kg ned kr 1,10 per kg og over 100 kg ned kr 0,60 per kg.

Fra mandag 21. desember endres engros- og avregningspris for gris slik: under 79 kg ned kr 0,40 per kg, fra 79 til 81 kg ned kr 0,80 per kg, fra 81 til 85 kg ned kr 0,90 per kg, fra 85 til 95 kg ned kr 1,00 per kg, fra 95 til 100 kg ned kr 0,70 per kg og over 100 kg ned kr 0,50 per kg.    

Fra mandag 28. desember justeres prisene for gris over 79 kg tilbake slik at nedgangen for alle vektklasser er kr 0,80 per kg sammenlignet med nivået før prisnedtrappingen startet. Unntaket er gris fra 90 til 95 kg som, på grunn av at grensa for høyeste pris på slaktegris senkes fra 95 til 90 kg fra samme dato, får en nedgang på kr 1,30 per kg.

Fra mandag 4. januar reduseres engros- og avregningsprisen for lam med kr 0,40 per kg og for sau med kr 5,00 per kg.

Endringer i avregningsprisene kan avvike marginalt fra det som er oppgitt her, knyttet til kostnadsendringer justert ved årsskiftet.

Omsetningsavgift for 2016 fastsettes av Omsetningsrådet/Landbruksdepartementet etter deadline for dette nr. av Bondebladet. Forutsatt at vedtaket blir i tråd med Norturas forslag, øker omsetningsavgiften fra 4. januar for storfe med kr 0,30 til kr 0,80 per kg, for gris med kr 0,10 til kr 0,50 per kg og for sau/lam med kr 0,30 til kr 1,30 per kg, mens satsen for egg videreføres med kr 1,00 per kg.