Nortura i Bondebladet uke 1/2016

RFID-merker på storfe skal bestilles fra 1. januar

Storfenæringa innfører krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk – ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene. Siden merker kan bestilles for inntil 12 måneders bruk, skal alle bestillinger av merker være med RFID fra 1. januar 2016.

RFID-merker på storfe skal bestilles fra 1. januar

Tiltaket innføres for å effektivisere arbeidet med identifisering, feil- og endringshåndtering i forbindelse med innmelding og slakting.

Når hele storfepopulasjonen er elektronisk merket vil dette gi reduserte slaktekostnader. For den enkelte produsent kommer tiltaket også til nytte ved bruk av mjølke-, fôrings- eller veieutstyr som bruker samme RFID-teknologi for identifisering av dyr.

Dette innføres som krav i Nortura, KLF, Tine og Q-meieriene sine avtaler med OS ID fra samme dato. Den enkelte produsent begynner overgangen fortløpende gjennom 2016 etter hvert som nye merker bestilles og tas i bruk.

Les mer på Storfe/RFID

 


 

Husk brøyting og strøing

Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi igjen om at alle har et ansvar for at slakte- og eggbilen kommer trygt fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.

DyrebilOfte handler det om å organisere, forberede og tilrettelegge før bilen står på garden.
Her er noen viktige tips som vil sikre hverdagen for våre inntransportører:

 • Sett opp brøytestikker/veimerking. Kvister og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.
 • Vei, snuplass og område foran driftsbygningen skal brøytes og evt. strøs, dersom forholdene tilsier dette. Dersom det finnes lasterampe er det viktig at denne holdes fri for snø og is.
 • Husk også å sikre mot takras på utsatte steder og hold området rundt driftsbygningen ryddig og lett framkommelig.
 • Lag gode drivganger og ta en rydderunde før levering. Unngå høye dørstokker og store høydeforskjeller/terskler. Ha strø i gangene og legg gummimatte over metallrister der dyr skal passere.
 • Levering av sau og gris: Sorter dyra før bilen kommer, og tell over flokken som skal leveres og oppgi riktig antall til sjåføren.
 • Storfe: Sett okser nærmest døra om mulig, og bingeokser bør om mulig drives løse fra binge til bil.
 • Vær til stede og hjelp til ved levering av slaktedyr.
 • Egne utlastingsrom, og lasteramper letter arbeidet ved levering.

 


 

Nortura og Danæg utvider samarbeidet på foredlede eggprodukter

Nortura SA har i flere år hatt et samarbeid rundt leieproduksjon av eggprodukter ved Danæg Holding AS sine fabrikker i Roskilde i Danmark og Källbers i Sverige. Dette er en produksjon som Nortura ikke har hatt teknologi eller fasiliteter til å produsere selv. Dette samarbeidet har fungert meget godt og Nortura og Danæg er enige om å utvide dette samarbeidet til å gjelde flere produkter.

Samarbeidet åpner også for muligheten for leieproduksjon i Munax OY i Finland, som er deleid av Danæg Holding AS.

Danæg sine fabrikker har utvidet sin teknologi og har med dette økt sin produksjonskapasitet. Dette åpner for å utvide samarbeidet på flere produkter som Nortura ikke har teknologi til å produsere selv. Samtidig har Nortura på Revetal utviklet og effektivisert sin teknologi på stekte eggprodukter, slik som pannekaker, vafler og sveler. Dette er produkter som Danæg ikke har tilgjengelig teknologi og fasiliteter til å produsere, og som nå kan leieproduseres på Nortura sin fabrikk.

– Vi er godt fornøyd med å få til et utvidet produksjonssamarbeid med Danæg. Dette betyr at vi får utnyttet våre komplementære teknologier på en god måte. Vi får med dette mulighet til å utvikle nye spennende produkter, og får bedre kapitalavkastning på teknologi og produksjonsutstyret på Revetal, sier Bjørn Tore Hansen som er direktør for Nortura Egg.

Ved å utvide samarbeidet og leieproduksjonen åpner dette for nye produkter i proff- og dagligvaremarkedet.

Norturas leieproduksjon på Danæg sine fabrikker av eggprodukter vil bestå av norske råvarer, og vil bidra til økt vekst i eggkategorien.

 


 

Omlegging av utbetalingsmåte for kje- og lammeslakt-tilskotet

Ved dei siste jordbruksforhandlingane vart avtalepartane einige om ny utbetalingsmåte for kje og lammeslakt-tilskotet. Dei ynskte at slakteria skal overta jobben for å forenkle utbetalinga og lette kontrollen for byråkratane i Landbruksdirektoratet. Difor går ein over til at slakteria skal utbetale desse tilskota direkte på slakteoppgjeret når kjeet/lammet blir slakta.

For å unngå utbetaling for to år i same året, bestemte avtalepartane at grunnlaget for utbetalinga i 2016 skal vera både lamma/kjea slakta i 2015 og lamma/kjea som blir slakta i 2016. Dette skal skje på denne måten:

Alle kje/lam slakta i 2016 (frå 1. januar) og som oppfyller kvalitetskravet, får utbetalt halv sats på slakteoppgjeret saman med resten av slakteoppgjeret dvs:

 • Lammeslakt kl O og betre: kr 250,-
 • Økologiske lammeslakt kl O og betre: kr 270,-
 • Kjeslakt over 3,5 kg: kr 150,-

Søk innan 20. januar
I tillegg må småfebonden søke som før om kje- og lammeslakttilskot for kje/lam slakta i 2015. Søknadsfrist for dette er 20. januar. Utbetalingssatsane pr dyr som held kvalitetskrava blir som over og blir utbetalt, onsdag i veke 23 dvs. 8. juni 2016.

– I 2017 er vi over på ny utbetalingsmåte. Da vil heile kje- og lammeslakt-tilskotet bli utbetalt frå slakteria saman med resten av slakteoppgjeret. Da treng du ikkje lenger søke om kje- og lammeslakt-tilskot, seier fagsjef på småfe i Nortura Finn Avdem.

 


 

Temperatur i kjølerom for egg

Ha et ekstra øye med temperaturen langs golvet i kjølerommet nå i vintermånedene.

Vinterstid kan ofte kald luft fra dør/port kjøle ned de underste egga på pallen slik at de kommer ned mot frysepunktet. Når egga så kommer på eggbilen som holde riktig temperatur er det fare for at det oppstår kondens og fuktige egg.

Vi vil derfor anbefale å sjekke temperaturen også nede ved golvet og legge noe isolerende foran porten/døra eventuelt sette på en liten vifteovn for å få bevegelse i lufta om det viser seg at temperaturen er for lav. Temperaturen i kjølerommet skal også vinterstid ligge mellom 8 og 12 grader.

 


 

Nye leveringsvilkår fra 2016

Leveringsvilkårene for storfe er forenklet, mens på gris er pristilleggene redusert og i stedet overført til løpende pris. I tillegg er det for alle dyreslagene foretatt en reduksjon i tilleggene med det formål å øke etterbetalingen tilsvarende.

Hovedtrekkene i endring av våre leveringsvilkår ble informert om i siste nummer av Bondebladet i 2015. Du finner full oversikt på våre nye vilkår under Leveringsvilkår.

 


 

Pris

Fra mandag 4. januar er det flere endringer i avregningsprisene. Blant annet er det endringer engrospris, omsetningsavgift, endring i leveringsvilkår, samt kostnadsendringer justert ved årsskiftet som påvirker avregningsprisen. Se detaljer i prisendringene fra årsskiftet i prislister som legges ut.


 

Et riktig godt nyttår ønskes dere alle!