Nortura i Bondebladet uke 13/2016

Sikre riktig informasjon om slaktedyr

I 2010 kom ei ny forskrift: "Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt". Den blir ofte kalla "Hygieneforskriften", og skal blant anna sikra at vi har riktig identitet på dyra når dei kjem inn til slakt, og at vi ikkje slaktar dyr som har restriksjonar på grunn av behandling.

Foto: Grethe Ringdal, Animalia
Foto: Grethe Ringdal, Animalia

I forhold til inntransport og slakting er fylgjande punkt vesentlege (storfe):

  • Dyret skal ha eitt merke i kvart øyre, begge fabrikkprega med MT NO (for Mattilsynet) og dyret sitt unike individnummer. Dette består av produsentnummeret pluss eit 4-sifra individnummer. Dyret skal merkast seinast 20 dagar etter fødsel.
  • Dersom eit dyr mister eitt (eller begge) dei opphavelege merkene, skal erstatningsmerke straks bestillast. Desse skal også vera fabrikkprega, og skal ha same produsentnummer og individnummer som det opphavelege.

Det er produsenten som har ansvaret for at dyra er korrekt merka, og at Husdyrregisteret er oppdatert. Registreringa kan skje via Storfekjøttkontrollen, via Tine sin Kukontroll, eller via Mattilsynet – for dei som ikkje er medlemmar i Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen. Oppdateringa skal skje seinast 7 dagar etter at dyret har skifta eigar. Dersom du ikkje finn storfeindividet ved innmelding på Min side, så kan årsaken vera at dette individet ikkje fins i Husdyrregisteret.

Matkjedeinformasjon
Dyrehelseportalen (DHP) er en database som blir brukt av Mattilsynet og de praktiserande veterinærane. Her bli eventuelle restriksjonar på buskapar og alle behandlingar (diagnose, behandling og tilbakehaldsfrist) av individa (storfe) eller buskapen (alle husdyrslaga) registrert. Det er dette vi kallar Matkjedeinformasjon (MKI).

Slakteriet har ansvar for å sjekka opp matkjedeinformasjon, og sørga for at dyr med tilbakehaldsfrist eller buskapar med restriksjonar ikkje blir slakta og kjem inn i varestraumen. Det kan vera tilbakehaldsfrist på grunn av behandling, eller bandlegging på grunn av smittsam sjukdom eller brot på merkeforskrifta.

Ved planlegging av inntransport hentar vi opp denne informasjonen, og sjekkar at alle planlagde dyr kan slaktast. Rapporten over behandlingar på dyra som skal transporterast inn blir send Mattilsynet på slakteriet minst 24 timar før dyra kjem til anlegget.

Innmelding og inntransport
Når eit storfe blir meld inn til slakt, anten ved at produsenten ringjer oss, eller går inn på Min Side, blir individet henta frå ein database som blir oppdatert kvar dag frå Husdyrregisteret. Dette sikrar at vi har riktig identitet.

Vi kontrollerer MKI for dei innmelde buskapane og storfeindivida før vi kan laga endeleg inntransportplan. Dersom dyret er meld inn utan individnummer, må vi sjekka heile buskapen, og passa på at vi ikkje transporterer inn dei individa som har ein ikkje utgått tilbakehaldsfrist.

Dersom vi får inn storfe der tilbakehaldsfristen ikkje har gått ut, kan skrotten bli kassert, og produsenten får ikkje oppgjer. I verste fall kan eit dyr som ved ein feil går inn i produksjonen gjera at heile produksjonen den dagen må kasserast, med dei økonomiske fylgjene dette har for drifta.

Produsenten sitt ansvar
Det er produsenten som har ansvaret for at dyra han leverer er friske og utan restriksjonar. Dette signerer han på når han skriv under på kjøreseddelen. Det er også hans ansvar at Husdyrregisteret har dei riktige opplysningane om dyra i buskapen. Det vil hjelpa oss mykje dersom denne rutinen blir fylgd (storfe):

  • Dersom det skal leverast eit anna individ enn det som er påmeld – og innmeldingsfristen har gått ut, så ring medlemssenteret snarast, slik at vi kan sjekka ut om dette individet kan leverast. Ring så tidleg som mogeleg, slik at vi eventuelt kan gjera om på transporten dersom dyret ikkje kan takast inn. Same regel gjeld når det er snakk om hastedyr.
  • Dersom det ikkje er mogeleg å få gjort denne sjekken, skal dyret i prinsippet ikkje takast med. Vi kan likevel ta det med, men det er då ein viss risiko for at dyret må kasserast. Dette er produsenten sin risiko. Sjåføren skal i slike tilfelle varsla slaktefjøs, og dyret skal setjast til side til ein får sjekka status.

Gris og småfe
Her har vi ikkje innmelding på individ, og ofte manglar individopplysningar på behandlingane i DHP. Då er det ikkje mogeleg for oss å kontrollera behandlingar på individnivå. Vi kontrollerer likevel buskapen før endeleg inntransportplan blir fastsett, og sender rapport til Mattilsynet. Mattilsynet har då mulighet til å sjekka nærmare dersom det er helseopplysningar som er viktige å fylgja opp.

 


 

Topigs Norsvin valgte Norsk Duroc

Nortura SA og Topigs Norsvin Holding BV har inngått en langsiktig avtale som innebærer at verdens nest største avlsselskap har valgt Norturas Duroc som farrase i sin videre satsing.

Torgeir Erfjord– Dette er en viktig strategisk satsing og ikke minst en solid anerkjennelse for det langsiktige arbeidet Nortura i samarbeid med Norsvin og våre produsenter har lagt ned i utviklingen av Duroc som farrase. Med denne avtalen kan den norske Durocen på sikt bli en av verdens største farraser. Det betyr naturligvis enda bedre fart på den norske grisen, til glede for både våre produsenter og forbrukeren, sier regionsjef og fagansvarlig for svin Torgeir Erfjord (bildet) i Nortura.

Nortura har sammen med Norsvin i over 20 år brukt betydelige ressurser på utviklingen av rasen for å gi en konkurransekraftig gris som leverer i alle ledd av verdikjeden. Når valget falt på Norsk Duroc er det gjort utfra de kvaliteter som den norske rasen innehar og med klare forventninger om at den også har et stort markedspotensial ute i den store verden.

– Norge blir med dette et kraftsenter innen avlen i Topigs Norsvin. Det er en anerkjennelse til det vel etablerte avlsarbeidet som drives i Norge, som kjennetegnes av god dyrehelse og sterke relasjoner på tvers av organisasjoner som sikrer en effektiv og hurtig iverksettelse. Duroc har en betydelig markedsposisjon internasjonalt og Norge er et bra sted å ha av kjernen sier utviklingsdirektør i Bjarne Holm i Topigs Norsvin.

En opptrappingsplan både på testregime og populasjonen er under arbeid nå og en forventa økt avlsmessig fremgang vil vises allerede i 2017. Framover vil Duroc som farrase utvikles ytterligere - spesielt med tanke på lønnsomhet for produsent (økt kjøttprosent, tilvekst og fôrforbruk) – men også for industri og forbruker ved at kjøttkvaliteten minimum vil holdes på dagens høye nivå.

 


 

Siste frist for å melde inn lam

Om lam skal slaktes før 15. april og kategoriseres som lam, er siste frist for innmelding tirsdag 5. april. Lam slakta etter 15. april settes i kategorien vær eller ung sau.

Regelverket for klassifisering tilsier at etter 15. april skal ingen slakt som er født i første halvår av forrige kalenderår oppnå kategori lam.

 


 

Endring i tidligere prisvarsel

Nortura varsler endringer i planlagt gjennomsnittlig engrospris i forbindelse med prognosen i mars.

På grunn av markedssituasjonen for lam har Norturas konsernstyre 11. mars vedtatt at planlagt gjennomsnittlig engrospris reduseres med kr 0,90 per kg til kr 69,60 per kg for første halvår 2016. I tråd med det endres prisløypa for lam ved at de varslede prisøkningene med kr 2,00 per kg fra uke 15 og kr 2,00 per kg fra uke 18 ikke gjennomføres.

På grunn av markedsituasjonen for gris varsler vi samtidig om at den planlagte prisøkningen med kr 0,40 per kg fra uke 13 ikke gjennomføres. Det innebærer at prisuttaket for avtaleåret 2015/2016 blir noe under vedtatt målpris.

 


 

Marked

Denne uka er det planlagt slaktet knapt 3 200 storfe. Det var svært lav slakting i påskeuka og dermed få slakt som henger over til denne uka. Dekningsgraden er derfor bare 30 prosent. Marked suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det ca. 18 000 stk. Det er mer enn markedet etterspør og dermed går noe gris inn på reguleringslager.   

Det slaktes lite sau og lam denne uka og alt går ut i markedet.

Eggsalget var svært høyt før påske, og den siste uka før påske i år ble det levert ut mer egg enn noen gang tidligere. Markedet ble allikevel godt dekket, og det var bare mangel på noen typer egg. Rett etter påske faller salget av konsumegg betydelig, men da er det behov for egg til eggprodukter.

 


 

Pris

Fra mandag 28. mars økes avregningsprisen for storfe slik: Ung okse, kastrat, kvige og kalv opp kr 1,49 per kg og ung ku, ku og okse opp kr 1,52 per kg. Endringen skyldes økt engrospris, redusert omsetningsavgift samt økte innmatverdier.

Økte innmatverdier gjelder også for de øvrige dyreslagene og disse får en økning i avregningspriser på mellom 5 og 13 øre per kg.

Fra samme dato settes smågrisprisen ned med kr 20 per stk. Sammen med tilsvarende prisendring 21. mars er da smågrisprisen redusert med til sammen kr 40 per stk. Endringen skyldes at den forutsatte prisøkningen på 40 øre på slaktegris fra 2. påskedag ikke blir gjennomført, samt vedtak om tilbakeholdelse av tilleggsytelser knyttet til styrking av egenkapital.