Nortura i Bondebladet uke 19/2016

21 NM-priser til Nortura

Under NM i kjøttprodukter ble Nortura kåret til Norgesmester i spekepølse, tildelt tre Årets Produkt-priser, ni gull og tre bronse. Dette er rekordgode resultater for bondens selskap. Norfersk, Nortura sitt heleide datterselskap, bidro med tre gull, ett sølv og to bronse.


Gilde Favorittsalami, som ble kåret til Norgesmester i spekepølse, er et produkt Nortura brukt flere år på å utvikle. I 2014 fikk salamien sølv.

– Vi er svært fornøyd med dette resultatet. Ved inngangen til en stor og viktig kjøttsesong er dette en veldig hyggelig bekreftelse å få, sier en fornøyd Pål Espung, Fagsjef og produktutvikler i Nortura.

– Når grillsesongen står for tur, er det også gøy med så mange medaljer innenfor grillkategorien, hvor spesielt svineproduktene utmerker seg, sier Espung.

Gilde Glazed Pork Belly - Sousvide grill, Gilde Nakkekotelett Chili krydret, Gilde Entrecote Ghost Chili Klaus, Gilde Urtemarinert svinefilet og Gilde Hamburger Homestyle ble alle tildelt det edle metallet.

De to sistnevnte ble i tillegg kåret til henholdsvis Årets marinerte svinekjøtt og Årets burger.

Flere av de premierte grillproduktene fra Gilde kom nettopp i butikk og grillsesongen settes snart i gang for fullt.

Nortura har jobbet på en ny måte i forkant av årets sesong.

Se mer på medlem.nortura.no.

 


 

Prognosen 2016 – per mai 2016

– Økende overskudd av lam og gris

Prognosen for 2016 viser at overskuddet av lam og gris fortsetter å øke, og for begge produksjonene er markedssituasjonen nå utfordrende. Det er fortsatt noe overskudd av egg, men der går utviklingen i riktig retning. For storfe er situasjonen uendret med fortsatt stort underskudd av norsk vare.

Storfe
Underdekningen av storfe er beregnet å bli om lag 14 600 tonn i 2016. Det er i praksis likt med forrige prognose. Bak tallene prognoseres det en økning i produksjonen på ca. 2 prosent. I hovedsak forklares det med økt slakting av ku og okse i tillegg til en forventet økning i gjennomsnittlig slaktevekt for okse på ca. 4 kg sammenlignet med 2015.

Prognosen viser en netto nedgang i mordyrtallet på 2 000 kyr i løpet av 2016. Ammekutallet har imidlertid en positiv utvikling med en estimert økning på 4 000 kyr, men det er likevel ikke tilstrekkelig til å utligne nedgangen i melkekubestanden.

Engrossalget av storfe prognoseres på samme nivå som fjoråret.
 
Gris
Ny prognose på gris viser at vi kan forvente et overskudd på 3 000 tonn i 2016. Det er 1 300 tonn mer enn marsprognosen viste. Avviket skyldes større effektivitetsøkning enn tidligere prognosert. I tillegg har slaktevektene vært høyere enn forventet. Semintallene har gått ned, men innføringen av nytt dyremateriale pluss en generell effektivitetsforbedring, gjør at svinenæringa opplever en kraftig effektivitetsøkning om dagen som bidrar til å bygge overskudd.

Med de nye forutsetningene til grunn blir produksjonsøkningen i år på nesten 3 prosent sammenlignet med 2015, mens salget forventes å bli uendret.

– Det prognoserte overskuddet av gris er nå krevende. Begrensningene i reguleringseksporten, fra 3 791 tonn til 1 897 tonn, som ble vedtatt i WTO før jul har gitt oss et innsnevret handlingsrom, Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Nortura Totalmarked regner med å utnytte hele eksportkvoten i år. Samtidig er pris det aller viktigste virkemiddelet for å skape balanse i markedet.

– Etter at eksportkvoten er halvert må prisen brukes enda mer aktivt. Vi har allerede varslet at vi ikke tar ut målpris i inneværende avtaleår, og må fortløpende vurdere nye justeringer framover, sier Simonhjell.

Simonhjell signaliserer samtidig at alt tyder på at det blir nok norsk ribbe til jul - og oppfordrer allerede nå industrien og handelen til å ta de nødvendige grepene framover for å sikre tilstrekkelige forsyninger av ribbe basert på norske råvarer.
 
Sau/lam
På sau/lam viser det nye prognosen et overskudd på ca. 1 800 tonn. Dette er 400 tonn mer enn i prognosen fra mars og skyldes er en kombinasjon av økt produksjon og redusert salg. Det er slaktet færre sau hittil i år enn tidligere forutsatt, noe som gir flere lam til slakt til høsten. Estimatet viser nemlig at bestanden av sau og lam vil bli ca. 4 prosent høyere ved beiteslipp denne våren sammenlignet med 2015. Forutsatt slaktevekter som gjennomsnittet av de siste tre årene, innebærer det en økning i produksjonen på 2 prosent.

Samtidig er salget hittil i år lavere enn tidligere prognosert, og salgsprognosen for året sett under ett er justert ned med 3 prosent sammenlignet med 2015.

I tillegg til det estimerte overskuddet på 1 800 tonn inneværende år, drar vi med oss et reguleringslager på 1 400 tonn sau/lam fra fjoråret. Alt tyder derfor på at vi går inn i ny lammesesong med sau/lam på reguleringslager.

– Dette viser med all tydelighet at situasjonen for sauenæringen nå er alvorlig. Det er avgjørende at alle leddene, fra bonde til industri og handel, tar tak i situasjonen og bidrar til å balansere markedet, sier Simonhjell.

Samtidig understreker Simonhjell at det denne høsten blir ekstra viktig å få fram tilstrekkelig med lam tidlig nok til å møte behovet når markedet er på topp. Det blir også viktig å unngå at lammene blir for feite i forhold til det forbrukeren foretrekker.

– For å stimulere til dette vil prisløypa bli utforma slik at det skal være lønnsomt å levere lammene litt tidligere i år, sier Jakob Simonhjell.  

Simonhjell oppfordrer ellers alle aktørene i bransjen og handelen til å være med å løfte fram lammet, både gjennom å utnytte sesongene bedre, men også gjennom å utvikle lam som et helårsprodukt.

– Her er det fortsatt et stort potensiale, og utgangspunktet burde være det aller beste. Norske lam er helt i verdenstoppen og er en fantastisk råvare som vi vet at forbrukeren setter pris på, sier Simonhjell.
 
Egg
Den nye prognosen for egg viser et forventet overskudd på ca. 450 tonn i 2016 - etter at 740 tonn er tatt ut gjennom førtidsslakting. Det innebærer en økning i produksjonen på 1,5 prosent samtidig som engrossalget forventes å øke med knapt 2 prosent sammenlignet med 2015.

– Prognosen viser nå at vi nærmer oss markedsbalanse for egg for innværende år, men vi må ikke glemme at det er etter å ha gjennomført kraftfulle reguleringstiltak for komme dit, påpeker Jakob Simonhjell.

 


 

Nortura reduserer vektgrensa for gris

Prognosen viser økende overskudd av gris. For å bidra til bedre markedsbalanse reduserer Nortura nå grensa for høyeste pris for slaktegris fra 90 til 85 kg. Endringen iverksettes fra 16. mai.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det i underkant av 3 900 storfe. Det normalt nivå på slaktingen, men pga. lite overheng fra forrige uke, blir dekningsgraden lav med bare 58 prosent. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

På grunn av 4-dagers uker både før og etter slaktes det mye gris inneværende uke, hele 24 000 stk. Det er mer enn markedet etterspør og det blir innfrysning til reguleringslager.

 


 

Pris

Fra mandag 9. mai øker ekstra avtaletillegg på storfe med kr 0,80 per kg. Ny sats er kr 1,60 per kg.