Nortura i Bondebladet uke 22/2016

Markedsbalansen for kjøtt og egg

Totalmarked kjøtt og egg ønsker i større grad å orientere om markedssituasjonen enn det vi gjør i de ukentlige notisene i Marked og Pris og prognosekommentarene hver andre måned. Markedet preges for tiden av overskudd av sau/lam og gris.

Illustrasjonsbilde (Nortura Steinkjer)

Storfe
Situasjonen for storfe er som normalt på denne tida av året, med betydelig underdekning for helslakt. Norsk vare har i gjennomsnitt så langt i år bare dekket litt over 60 prosent av etterspørselen.

Tollen har vært redusert på hele/halve slakt sammenhengende fra oktober i fjor for å sikre at markedet kan suppleres med import. De seneste årene har stor etterspørsel etter biff og filet på våren og forsommeren skapt ubalanse i markedet og tollen har derfor vært redusert på bakpart, eller såkalt pistol, fordi bakpart har høyere andel biff/filet enn forparten. I år har det så langt vært bedre balanse mellom deler av dyret og derfor ingen tollnedsettelse på bakpart. Hittil i år er det importert om lag 10 000 tonn storfe. Det er litt mindre enn i samme periode i 2015, som var et rekordår.

Sammenlignet med 2015 er produksjonen økt med 2 prosent, mens salget er redusert med 2 prosent. Vektene på storfeslakta er rekordhøye og slakta blir stadig feitere. Økningen i fethet er bekymringsfull, knyttet til overskudd av fett i markedet.

Gris
Norsk svineproduksjon har en veldig sterk effektivitetsutvikling med stadig flere avvente smågris fra hver purke. I tillegg har slaktevektene i år vært høye. Det medfører at produksjonen så langt i år har økt med 5 prosent. Samtidig er, salget 1 prosent ned. Reguleringslageret er nå oppe i 2 600 tonn.

Ved marsprognosen ble det varslet at Nortura ikke tar ut målpris og fra 16. mai ble vektgrensen for høyeste pris redusert fra 90 til 85 kg. På grunn av økte reguleringskostnader har Nortura foreslått for Omsetningsrådet å øke omsetningsavgiften med 50 øre/kg til 1,00 kr/kg i 2. halvår.
 
Totalmarked gjennomfører nå eksport av gris fra reguleringslager og det ligger an til at eksportkvoten på 1 897 tonn vil bli utnyttet i 2016.

God oppslutning om Svinedugnaden med slakting av gris på lavere vekter og redusert semin vil være et svært godt tiltak for å redusere reguleringskostnadene og opprettholde prisnivået for gris.  

Sau/lam
Prognosen viser nå et overskudd av sau og lam på 1 800 i år. Det er også ca. 2 000 tonn på reguleringslager, i tillegg er vi kjent med at det er betydelige lagre hos industriaktørene. Vi regner med å gå inn i ny lammesesong med fortsatt lam på reguleringslager. Situasjonen for sau/lam er dermed svært alvorlig, noe som også konsernstyrets vedtak om å redusere planlagt gjennomsnittlig engrospris med 2 kr/kg for 2. halvår vitner om.

Den økte produksjonen skyldes både at bestanden øker, men vi ser også at lammene blir større. Det er en utfordring med tanke på at det øker volumet og dermed overskuddet. Samtidig ønsker ikke markedet lam som er for store fordi noen stykningsdeler blir for store. De fleste forbrukere vil synes at et lår på 3-4 kg er for stort å sette i stekeovnen. Tilsvarende er for store fenalår krevende å omsette.

Markedet etterspør mye lam tidlig i sesongen, og normalt er det underdekning tidlig i sesongen. I år vil derfor prisløypa bli utformet med tanke på at det skal være lønnsomt å levere lammene tidligere. Da kan vi oppnå bedre markedsdekning i de viktige ukene tidlig i sesongen, samtidig som lammene ikke blir for store.

Egg
Lagrene av egg og eggprodukter er nå på et lavt nivå etter et godt salg gjennom mai og førtidsslakting gjennom vinteren. Det ligger derfor godt til rette for å håndtere det forventede overskuddet gjennom sommeren. Slik situasjonen ser ut nå med en lav produksjonskurve i starten av 2017 vil det være greit å ha en del overskuddsegg med inn i 2017.

Med bakgrunn i lagersituasjon og prognose vurderte Rådet for Frivillig Førtidsslakting i møte den 11. mai at det ikke er aktuelt å iverksette ytterligere førtidsslakting nå. Med mindre en opplever et betydelig fall i markedet framover, vil det heller ikke bli behov senere i 2016.  

Kylling og kalkun
Nortura er ikke markedsregulator for kylling og kalkun og vi uttaler oss derfor kun om eget marked.

All vår kylling er nå over på narasinfritt fôr og nytt sortiment er etablert i kjedene. Alt tyder nå på at forbrukeren har fått tilbake tilliten til kylling og salget så langt er over nivået før narasin i fôret ble et tema. Det er et godt aktivitetstrykk i tiden framover og det viser at kjedene ser på kylling som et satsingsområde.

Når det gjelder kalkun er det generelt en krevende markedsituasjon, men for kalkunfilet ser vi en økning i forhold til fjoråret i de de kjedene som har samme sortiment. I tillegg til kalkunfilet har vi et spennende grillsortiment som har blitt godt mottatt.  

 


 

Nye prisnivå andre halvår

Konsernstyret i Nortura fastsatte på styremøtet i forrige uke planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2016.

Storfe
For storfe ble planlagt gjennomsnittlig engrosprisen i 2. halvår 2016 satt til kr 59,20 per kg. Dette er en økning på kr 0,50 per kg i forhold til gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Lam
Planlagt gjennomsnittlige engrosprisen for lam i 2. halvår 2016 ble satt til kr 67,60 per kg. Det er en reduksjon på kr 2,00 per kg i forhold til gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris. Reduksjonen begrunnes i den tiltagende overskuddssituasjonen næringa nå står overfor og mye lam på lager.    

Egg
På egg ble den planlagte gjennomsnittlige engrosprisen i 2. halvår 2016 satt til kr 18,60 per kg. Det er en økning på kr 0,20 per kg i forhold til gjeldende planlagt gjennomsnittlig engrospris.

De konkrete prisløypene for storfe, lam og egg er når dette skrives ikke endelig utformet. (Prisløypa er klar etter trykking av Bondebladet - se egen sak prisløyper 2. halvår 2016)

Gris
Grisen er som kjent fortsatt en del av målprissystemet, og fikk en økning på 9 øre i årets Jordbruksforhandlinger. Det jobbes også med utformingen av selve prisløypa på gris, og den vil også bli presentert samtidig med de andre produksjonene.

Engrospriser for kylling og kalkun
Kylling og kalkun er ute av markedsordningene. Men også der er det styret i Nortura som fastsetter engrosprisen på de to produksjonene. På kylling videreføres engrosprisen på dagens nivå, mens engrosprisen for kalkun økes med kr 0,20 per kg.  

Omlegging i 2009
Det var storfe som var det første dyreslaget som ble løftet ut av målprissystemet og lagt over i den såkalte Volummodellen i 2009. I etterkant er også lam og egg flyttet over i den modellen, hvor det er styret i Nortura som har fått ansvar for å fastsette det som kalles gjennomsnittlig engrospris på disse produksjonene.    

 


 

Kvantumstillegg på gris utbetalt

Det er nå kun for gris kvantumstillegg avregnes tertialvis, storfe og fjørfe er ute av ordningen etter endringene i leveringsvilkårene fra årsskiftet. For småfe beregnes kvantumstillegget kun ved årsoppgjør. For egg utbetales det fortløpende, når året er omme blir faktisk kvantumstillegg for året regnet ut. A konto utbetalingen på gris ble foretatt 20. mai.

Satsen for gris beregnes etter antall levert i 2015, minimum 500 stk i 2015, og minimum 25 stk leverte i perioden kreves for å få a-kontoutbetaling. Satsene og trinn er reduserte i år, se leveringsvilkårene.

Spørsmål kan rettes til ditt medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det godt 3 900 storfe og dekningen går litt opp, til 71 prosent. Det er behov for å supplere markedet med import og tollen er derfor redusert på hele og halve slakt.

Det slaktes mye gris, hele 24 200 stk. Varsler om fint vær i deler av landet gir økt etterspørsel og det blir derfor mindre behov for innfrysing til reguleringslager enn de foregående ukene.

Det slaktes ca. 1 000 lam som går ut i markedet som ferske sommerlam.  

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uka.

 

 

NB: Feil i utgaven av Bondebladet på trykk:
Et ord ble feil i 2. avsnitt om storfe i saken om "Markedsbalansen av kjøtt og egg".
Setningen skal være: "I år har det så langt vært bedre balanse mellom deler av dyret og derfor ingen tollnedsettelse på bakpart. Hittil i år er det importert om lag 10 000 tonn storfe."
I Bondebladet står det igjen i stedet for ingen!