Nortura i Bondebladet uke 26/2016

Prognosen 2016 – Overskudd av lam og gris

Ny oppdatert prognose for 2016 viser fortsatt overskudd av lam og gris og markedssituasjonen er krevende for begge produksjonene. Selv om det fortsatt er overskudd av egg totalt for året, går utviklingen i retning av bedre markedsbalanse. For storfe er situasjonen uendret med fortsatt stort underskudd av norsk vare.

Dette er hovedinntrykket i den reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2016 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data annen hver måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

Prognose 2016 – per juni 2016

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 81 300 102 7 570 103 350 100 - 14 500
Sau/lam 25 400 102 1 006 24 700 97 1 700
Gris 136 600 102 1 550 136 000 100 2 200
Egg 61 550 101 290 61 600 102 250


Storfe
Underdekningen av storfe er beregnet å bli om lag 14 500 tonn i 2016, og det er i praksis likt med forrige prognose. Produksjonen forventes å øke med vel 2 prosent sammenlignet med 2015, mens salget prognoseres likt med fjoråret. Økningen i produksjonen forklares med økt slakting av ku og okse i tillegg til en forventet økning i gjennomsnittlig slaktevekt for okse på ca. 5 kg sammenlignet med 2015.
 
Gris
På gris viser den nye prognosen et overskudd på 2 200 tonn i 2016. Det er 800 tonn lavere enn marsprognosen viste. Forbedringen skyldes hovedsakelig at slaktevektene resten av året ser ut til å bli lavere enn tidligere antatt. Men på grunn av den kraftige produktivitetsforbedringen i næringen ligger det likevel an til en økning i produksjonen på 1,7 prosent sammenlignet med 2015. Salget prognoseres likt med 2015.

Basert på det som er registrert de siste ukene er det lagt til grunn en reduksjon i slaktevektene resten året på ca. 2 kg sammenlignet med 2015.

– Den utviklingen vi ser på slaktevektene er veldig gledelig og virker direkte inn på markedsbalansen, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Samtidig understreker han viktigheten av at svineprodusentene fortsetter å støtte opp om Svinedugnaden.

– Med den sterke underliggende effektivitetsøkningen vi har i næringen, er det nødvendig at næringen bremser opp litt for å unngå store overskudd, sier Simonhjell.

Simonhjell peker også på at prognosen fortsatt viser at det blir nok norsk ribbe til jul. Det er derfor ikke noe som tyder på at Nortura vil komme til å anmode om tollnedsettelse på ribbe i år. Han oppfordrer samtidig industrien og handelen til å planlegge ut fra at all juleribbe i år vil være basert på norske råvarer.

Sau/lam
På sau og lam viser den nye prognosen et overskudd på 1 700 tonn, om lag på samme nivå som forrige prognose. Overskuddet skyldes en kombinasjon av forventet reduksjon i salget på 3 prosent og en økt produksjon på 2 prosent sammenlignet med 2015.

Produksjonsøkningen skyldes at dyretallet vil være 4 prosent høyere ved beiteslipp i år sammenlignet med fjoråret. Samtidig legges det i prognosen til grunn slaktevekter som gjennomsnittet av de siste tre årene.

Det er nå ca. 1 900 tonn sau og lam på reguleringslager og alt tyder på at vi går inn i ny lammesesong med en betydelig mengde på reguleringslager.

– Situasjonen for sauenæringen er krevende. Vi må bare gjenta oppfordringen til alle produsenter om å levere lammene litt tidligere i år, slik at vi kan levere nok når butikkene kjører sine lammeaktiviteter, sier Jakob Simonhjell.

Årets prisløype er lagt opp med tanke på å stimulere til tidlig slakting, noe som er helt avgjørende for å få et godt salg og begrense innfrysingen av lam i høst. Tidligere slakting gir også lettere og mindre feite lam, noe som vil bli godt mottatt i markedet, understreker Simonhjell.
 
Egg

Den nye prognosen for egg viser et forventet overskudd på ca. 240 tonn i 2016. Det er etter at produksjonen er redusert med 740 tonn gjennom førtidsslakting tidligere i år. Dette innebærer en liten bedring i markedsbalansen fra forrige prognose, og det skyldes at det nå forventes litt høyere salg. For mens produksjonen forventes å øke med 1,5 prosent, forventes engrossalget å øke med 2 prosent sammenlignet med 2015.

 


 

Ny metode øker holdbarheten på kjøtt og gir mindre matsvinn

Norturas innovasjonspris for 2016 er tildelt en ny metode for å håndtere kjøtt, som vil forlenge holdbarheten betydelig. Innovasjonen betyr dermed mer ferskt kjøtt lenger, mindre matsvinn og bedre økonomi for Nortura, handelen og forbrukere.

Vinnerprosjektet tar i bruk ny metode og teknologi, og bygger videre på Norturas verdensledende produksjonshygiene. Holdbarheten på fersk kjøtt vil kunne forlenges med 2-5 ganger dagens holdbarhet, avhengig av dyreslag/type kjøtt.

I tillegg vil gevinstene gi bedre ressursutnyttelse, økonomi og redusert matsvinn.

– Dette er en radikal innovasjon som betyr at vi kan holde kjøtt ferskt lenger, helt naturlig og uten å bruke kunstige tilsetninger, sier konsernsjef og juryformann Arne Kristian Kolberg.

Innovasjonsprisen er en utmerkelse i Nortura som skal bidra til å stimulere til nytenking som bringer økt konkurransekraft til norsk matproduksjon, landbruket og Nortura. 11 prosjekter kvalifiserte til finalerunden.

Se mer på medlem.nortura.no.

 


 

Storfebygg – Bygninger for spesialisert storfekjøttproduksjon

Det er lagt ut oppdatert innhold under området Storfebygg i fagbiblioteket. Området er åpent for alle.

Går du med tanker om å bygge for spesialisert storfekjøttproduksjon?

  • Hvilke planløsning skal du velge?
  • Hva koster de ulike alternativene du kan velge mellom?
  • Hvilke byggekostnader skal du legge inn i budsjettet for gården din?

Dette er noen spørsmål du må ta stilling til ved eventuell nybygg.

Området Storfebygg ligger under fagbiblioteket for storfe, og du finner nå oppdaterte artikler om byggeprosess, bygg, innvendig fjøs, lagerbehov for gjødsel og fôr, og nye tegninger og kalkyler.

 


 

Feriestengte Nortura-fabrikker i sommer

Noen av våre slakterianlegg og medlemsbutikker har stengt i enkelte sommeruker for å avvikle ferie, her er en oversikt på de fabrikkene som har helt stopp i slakting.

Slaktedyr som er innmeldt på disse ukene vil da bli flyttet til uker før eller etter, eller slaktes ved andre anlegg.

Region nord:

  • Nortura Målselv slakter ikke i uke 30
  • Nortura Karasjok slakter ikke i ukene 28, 29 og 30

Region vest:

  • Nortura Førde slakter ikke i uke 29
  • Nortura Sandeid slakter ikke i ukene 27, 28, 29 og 30 

Region øst:

  • Nortura Gol slakter ikke i ukene 28, 29 og 30
  • Nortura Otta slakter ikke i ukene 30 og 31
  • Nortura Hærland er kalkunlinja stengt i ukene 28 og 29

Kontakt medlemssenteret dersom du har spørsmål om levering.

Medlemsbutikker
Det er også endret åpningstid i flere av våre medlemsbutikker, og enkelte butikker har stengt i ferien. Se egen oversikt på medlem.nortura.no.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 400 storfe og dekningsgraden er 70 prosent. Det har vært litt høyere dekning de siste ukene enn tidligere i år, men det er likevel ikke nok til at etterspørselen kan dekkes med norsk vare. Tollen er satt ned og markedet suppleres med import.

Av gris slaktes det knapt 20 000 stk. og markedet er dekket.

Det slaktes vel 3 000 lam denne uka. Det beregnes bare lokal dekning.

Salget av egg i konsummarkedet er noe lavere nå om sommeren, og markedet er godt dekket. Utviklingen av eggsalget i juli er alltid usikkert, men de fleste år er det en ytterligere salgsnedgang da. Reguleringslageret er lavt, og det er stort behov for egg til eggprodukter.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.