Nortura i Bondebladet uke 28/2016

Lammesesongen 2016 – den vanskelige markedsbalansen

Produksjonslysten er stor i norsk sauenæring om dagen. Statistikk fra Landbruksdirektoratet viser at en langvarig, bratt nedgang i antall sauebruk i Norge starta å flate ut rundt 2010. De to siste åra har vi hatt en netto økning på ca 350 bruk med sau til 14.200 bruk.

Kveldsstemning fra Øystre Slidre i Valdres. Foto: Grethe Ringdal, Animalia
Kveldsstemning fra Øystre Slidre i Valdres. Foto: Grethe Ringdal, Animalia

Det er liten tvil om at sauebonden har reagert på ønsket både fra Nortura og norske myndigheter om økt produksjon, slik at den innenlandske etterspørselen kunne dekkes med norske lam. Langvarig markedsunderskudd er historie, og det er bra. Det skal forhandles om importkvoter, og det er enklere å gi slike på kjøttslag som en må importere uansett. Forbrukerne blir fort vant til importkjøtt, og det mentale importvernet kan derfor bli lavere. Nortura er derfor glade for at vi nå har en produksjon som er stor nok til å dekke det norske markedet.

Så var det dette med å finne den optimale markedsbalansen. Vi har sett det så ofte før. Med en gang vi nærmer oss å kunne levere det kundene etterspør, så reduseres bestillingene. Det er derfor ikke enkelt å lage anslag for hva som er reelt underskudd i en underskuddssituasjon.

Med en tilførselsøkning på 6 % på ett år, har sauebonden gitt Nortura en skikkelig utfordring i å løfte salget. Dersom vi ser bort fra salget til annen kjøttindustri, så økte Nortura sitt eget salg med 5 % i 2015. Vi er også veldig godt fornøyd med påskelamsalget i 2016 som økte med hele 15 %. Vi er ikke like godt fornøyd med kjedenes valg av grillprodukter fra Gilde basert på råstoff av sau og lam. I denne sammenhengen må en huske på at sau- og lammekjøtt fra Nortura-sauebonden også kommer fram til kundene gjennom andre salgskanaler enn som Gilde-merkevarer. Her er Norfersk, som produserer egne merkevarer for Norgesgruppen, en stadig viktigere salgskanal inn mot dagligvaremarkedet.

Ved utgangen av juni ligger det fremdeles 1300 tonn lam og 600 tonn sau på reguleringslager. Det viser at vi ikke er i mål med å lage en markedssituasjon som gjør det mulig å heve prisen til bonden, slik vi har greid i mange år. Siden 2007 har prisen på lam i Nortura, inkludert tilleggsytelser i snitt gått opp med kr 2.30 pr kg i året. Det vil derimot bli en prisnedgang både på grunn av redusert engrospris for å stimulere salget, og økt omsetningsavgift på grunn av økte overproduksjonskostnader.

Salgsutviklingen hittil i år viser at vi er godt i gang med jobben. Vi har noen ønsker for årets lammesesong som vil hjelpe oss med å løfte salget videre:

  1. Økte tilførsler tidlig i sesongen når kampanjene starter. Vi ønsker oss heller et lam rundt 19-20 kg med fettgruppe rundt 2 i starten av september enn et lam på 23-24 kg i oktober med fettgruppe rundt 3.
  2. Fortsatt økt oppslutning om Nortura fra den norske sauebonden.
  3. Færre lam med hygiene- og fett-trekk. Dette begrenser hva vi kan bruke råvaren til og gir pristrekk for deg som bonde.

 


 

Sesonghefte

Sesongheftet Lammesesongen 2016 er nå trykket og heftet sendes ut til alle som har levert minst 10 sau og/eller lam til Nortura i 2015, og til alle nybrukere med sau.

Om du ikke har fått sesongheftet i posten allerede, så finner du det også på våre medlemssider under medlem.nortura.no/lammesesongen.

 


 

Daka Denmark AS kjøper 10 % av aksjene i Norsk Protein AS

Nortura SA og KLF har underskrevet en avtale som medfører at Daka Denmark tar over 10 % av aksjene i Norsk Protein AS.

Nortura har solgt 8 % av aksjene og KLF 2 % av aksjene. Det betyr at Nortura vil eie 67 %, KLF 23 % og Daka 10 % av aksjene i Norsk Protein AS.

Hovedaksjonær i Daka er det tyske firmaet SARIA group. De eier 51 % av aksjene. De resterende aksjene eies av dansk kjøttindustri. SARIA group er en av de to største aktørene innenfor mottak av proteinråstoff fra den europeiske kjøttindustrien.

Norsk Protein har i en årrekke samarbeidet nært med Daka, og det var nå naturlig å videreføre dette samarbeidet ved at Daka kjøper seg inn i Norsk Protein. De områdene man i første rekke ser for seg er enda nærmere samarbeid er knyttet til prosessutvikling, produktutvikling, innkjøp og salg.

 


 

Nortura og KLF-bedriftene deltar i ribbetiltaket

For å møte overskuddet av gris og sikre norsk ribbe til jul, gjennomføres ribbetiltak i 2016.

Målet med tiltaket er å øke uttaket av norsk ribbe, bedre utnyttelse av eksportkvoten og redusere reguleringskostnaden.

Tiltaket innebærer at Totalmarked tilbyr kjøttbransjen å kjøpe hel, frossen gris fra reguleringslager med rett til å selge tilbake til Totalmarked en gitt andel av skinke, sortering eller kam. Når det er overskudd kan også fersk gris benyttes, men fryst gris skal utgjøre minst halvparten av tiltaket.

Totalt er det satt en ramme på 2 000 tonn hel gris. Nortura og KLF-bedriftene deltar med 1 000 tonn hver. Salget av svinekjøtt så langt i sommer har vært godt og vi regner med god tilslutning og en reduksjon av overskuddet på minst 1.000 tonn. Nortura vil for sin del ta sin andel på 1000 tonn fra overskuddet.

 


 

Meld deg på Storfe 2016

De seks organisasjonene Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Tyr samarbeider og å arrangere kongressen for alle storfebønder i november.

"Lønnsom og bærekraftig storfeproduksjon - mjølk og kjøtt" er overordna tema for kongressen. Programmet er delt inn i seks ulike fagbolker som du kan se mer om på nettsiden til kongressen.

Det faglige og sosiale arrangementet foregår på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 10. - 11. november 2016.

Påmelding og info på egen nettside www.storfe2016.no

 


 

Nortura profilklær

Nortura SA har avtale med Bekken & Strøm AS om Norturaprofilerte klær og utstyr. Dette gjør at du som Norturamedlem kan kjøpe blant annet rimelige kjeledresser og andre profilklær direkte fra nettbutikken.

Om du ikke har handlet før, og vil handle i nettbutikken så må du første gang registrere deg som kunde hos Bekken & Strøm. Det ligger en enkel oppskrift på hvordan du skal registrere deg på medlem.nortura.no/profil.

Her finner du også en oversikt på hvilke avtaleprodukter Nortura har til svært gunstige priser.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 3 000 storfe og dekningsgraden er 93 prosent denne uken. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det ca. 19 800 stk. Det er mer enn markedet etterspør og dekningen er på 104 prosent. Det er iverksatt en ny runde av ribbetiltaket fra og med forrige uke.

 


 

Pris

Det blir ikke foretatt noen prisendringer denne uken. Men minner om tidligere varslet økning på smågrisprisen som økes med 20 kr fra mandag 18.07 i henhold til økningen i prisløypen for slaktegris inn mot jul (uke 40 og 42).