Nortura i Bondebladet uke 29 - 30/2016

Sommerhilsen fra livdyrmarkedet i Nortura

Smågrismarkedet har vært preget av svært god dekning, og til tider uker med store utfordringer. – Vi er helt avhengig av at både selger og kjøper fortsetter å utvise stor fleksibilitet i forhold til henting og levering, sier Odd Finnesand, livdyrsjef i Nortura.

Situasjonen for purker er noe mindre statisk enn smågrisen, og kan nok variere noe fra uke til uke. Generelt vil det være tilgjengelig dyr av alle kategorier i alle regioner

Fôringsdyr storfe
Sommerhalvåret preges normalt av store underskudd, slik er det også i år. Det forventes at underskuddet vil vedvare til sensommer/høst. – Dere som nå har dyr på beite som skal selges ved avvenning/innsett sørg for at de nødvendige opplysninger er registret på rett plass, sier Finnesand.

Avlsdyr melk
Her er situasjonen noe varierende fra region til region. Det er rimelig god tilgang på drektige dyr med ventet kalving i aug/sept, noe underskudd på lakterende ku/kvige. Men vi presiserer at dette kan variere betydelig alt etter hvor i landet du holder til.

Avlsdyr kjøttfe
– Nå er de fleste av disse dyra på beite og har gode måneder der, men av erfaring vet vi at mange driftsbygninger blir for små når høsten kommer. Interessen for mordyr er økende og vi håper høsten vil hjelpe oss til å dekke etterspørselen. Høsten er normalt en hektisk tid, og ta derfor kontakt med oss i god tid, sier Finnesand.

Kontakt oss
Vi håper på en god beite- og grovfôrsesong, og med et betydelig underskudd på fôringsdyr og mordyr kjøttfe bør det aller meste som holder kurant kvalitet kunne formidles. Husk at også vi livdyrformidlere til tider tar sommerferie og kan være utilgjengelige, kontakt derfor ditt nærmeste medlemssenter.

Vi ønsker alle våre kontakter en god sommer!

 


 

Brattare prisløype gjer det meir lønsamt med tidlegare utslakting

– Årets prisprognose på lam har større prisnedgang per veke enn det som har vore vanleg dei seinare åra. Bakgrunnen for dette er at vi ynskjer fleire lam til slakting frå slutten av august og i september, slik at vi får betre marknadsdekning og større sal av lam i starten av lammesesongen, seier fagsjef Finn Avdem i Nortura.

Sauer i inngjerding– Vi ynskjer sjølvsagt ikkje å slakte lam som ikkje er slaktemogne, men at sauebonden senker kravet til vekt og feitt noko, slik at ein større andel av slaktelamma blir levert tidleg i sesongen, seier Avdem.

Nortura har difor laga eit rekneeksempel ved hjelp av "Slakteoppgjerskalkulatoren 2016" som du finn under "Beregningskalkulatorer" på småfesidene. Vi tek utgangspunkt i eit lam på 44 kg levandevekt med slakte % 42 (% slaktevekt av levandevekt) i veke 36. Tilvekst 200 g pr dag om lammet ikkje blir slakta, men blir sett på sluttfôring på håbeite.

Føresetnader:
Distriktstilskotssone 2, lammering, kvantumsgruppe 3-5 tonn, levert i pulje på 130 småfe eller meir. Lammet får både gourmet- og Stjernelamtillegg alle slaktevekene.

Slakteveke
nr

Dato
vekestart

Levandevekt, kg

Slaktevekt
kg

Klasse

Feitt-
gruppe

Slakteverdi
Kr/lam*

36

5/9

44,0

18,5

R

2+

1251,-

38

19/9

46,8

19,7

R

3-

1238,-

39

26/9

48,2

20,2

R+

3-

1237,-

40

3/10

49,6

20,8

R+

3-

1234,-


* Prisen inkluderer grunn- og distriktstilskot

Dette eksempelet viser at slakteverdien er nokså lik, sjølv om lammet blir tyngre ved å utsetje slaktinga. Ein kan difor like gjerne levere lammet i veke 36 og spare haustbeitet til andre slaktelam som treng det betre, eller til livdyra. Sjå meir i Lammesesongen 2016, i heftet eller på medlemsweben.

 


 

Ny slakteanalyse på Min Side

Mange synes avregningene fra Nortura er kompliserte og at det er vanskelig å få oversikt over hva en får betalt per kg slakt eller per sau/lam.

Slakeanalyse sau/lam - Min sideNortura har derfor utviklet en ny slakteanalyse på Min Side der du kan gå inn å velge periode og få ut middel slaktevekt, klasse og fettgruppe for perioden for ulike kategorier dyr og hva middel prisen er inkludert tilleggsytelser, per kg og per dyr.

Vi har også med middelet i Nortura for valgt periode, så da har du hele tiden et sammenligningsgrunnlag for hvordan du ligger an.

Sauebonden produserer mange fellesgoder og offentlige tilskudd er derfor en viktig del av inntekstgrunnlaget. Grunntilskudd, distriktstilskudd, kvalitetstilskudd og øko-tilskudd pr kg kjøtt og slakt blir løpende avregnet av slakteriene. Vi har derfor med dette også i rapporten.

Til slutt har vi med kg ull og det du har fått utbetalt i ulloppgjør totalt og per kg i perioden. Ulloppgjør per kg blir sammenlignet med middelet i Nortura.

Slakteanalysen finner du under Rapporter på Min side, vi håper du synes rapporten er nyttig!

 


 

Elektronisk øremerking av storfe

Det er innført krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk – ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene. Tiltaket er innført for å effektivisere arbeidet med identifisering, feil- og endringshåndtering i forbindelse med innmelding og slakting.

Når hele storfepopulasjonen er elektronisk merket vil dette gi reduserte slaktekostnader. For den enkelte produsent kommer tiltaket også til nytte ved bruk av mjølke-, fôrings- eller veieutstyr som bruker samme RFID-teknologi for identifisering av dyr.

Dette er innført som krav i Nortura, KLF, Tine og Q-meieriene sine avtaler med OS ID. Den enkelte produsent tar overgangen fortløpende gjennom 2016 etter hvert som nye merker bestilles og tas i bruk.

Alle bestillinger av merker skal være med RFID! Se mer under storfe.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 2 500 storfe og dekningsgraden er 80 prosent denne uken. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det ca. 20 300 stk. Det er mer enn markedet etterspør og dekningen er på 118 prosent. Det er iverksettes en ny runde av ribbetiltaket så noe av overskuddet vil bli skåret på dette. Det vil nok i tillegg bli noe innfrysning av helt slakt neste uke.

 


 

Pris

Tidligere varslet økning på smågrisprisen, denne økes med 20 kr fra mandag 18.07 i henhold til økningen i prisløypen for slaktegris inn mot jul (uke 40 og 42).