Nortura i Bondebladet uke 37/2016

Prognosen 2017 – per september 2016
Overskudd av lam og gris, bedring for egg

Den første prognosen som tar for seg hele 2017 viser at sau og lam har en svært krevende markedssituasjon med stort overskudd. Også for gris viser prognosen overskudd, men her har en flere virkemidler til å balansere markedet. Etter flere år med overskudd viser prognosen for egg tilnærmet balanse i 2017. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare.

Prognosen 2017 – per september 2016

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

81 900

100

7 570

103 000

100

- 13 400

Sau/lam

26 300

103

1 006

25 500

101

1 800

Gris

137 000

100

1 550

136 700

101

1 800

Egg

62 600

102

290

62 700

101

200


Storfe
Underskuddet av storfe neste år er prognosert å bli om lag 13 400 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Det er om lag som inneværende år. Det ventes en nedgang i kuslaktingen sammenlignet med 2016, mens slaktingen av okse ser ut til å øke. Det forventes en økning i slaktevektene for okse på ca. 4 kg. Til sammen betyr dette at tilførslene blir på samme nivå som i år. Også engrossalget av storfe prognoseres på samme nivå som i 2016.

Det prognoseres en netto økning i mordyrtallet på ca. 3000 kyr i løpet av 2017. Det skyldes at antall ammekyr går opp. Flere mordyr gir grunnlag for økt produksjon av storfekjøtt og er et positivt signal med tanke på markedsbalansen for storfe framover.

Gris
På gris viser prognosen for 2017 et overskudd på 1 800 tonn i 2017. Tilførslene prognoseres likt med 2016 til tross for at antall bedekninger forventes å bli 1 prosent lavere. En effektivitetsøkning på 2 prosent, betyr at det likevel blir 1 prosent flere gris til slakt i 2017 sammenlignet med 2016. Men fordi slaktevektene forventes å bli noe lavere i 2017 ender prognosen opp med tilnærmet samme produksjonsvolum som inneværende år. Engrossalget prognoseres med en liten vekst på 1 prosent.

– Markedet for gris balanserer hårfint med de virkemidlene vi har til rådighet. Den sterke underliggende effektivitetsveksten vi har i næringen gjør likevel at det skal veldig lite til før vi får store overskudd, med de konsekvensene det har for næringen, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Han oppfordrer derfor produsentene til å ta ansvar for markedsbalansen gjennom å holde slaktevektene nede på gjeldende nivå og samtidig vurdere å holde igjen på semin.

Når det gjelder ribbesituasjonen i innværende år, viser Simonhjell til at det nå gjennomføres tiltak for å tilføre bransjen mer ribbe. Han forventer derfor at bransjen løser årets sesong uten at det blir behov for import til nedsatt toll.

Sau og lam
Prognosen viser et overskudd for sau/lam på 1800 tonn i 2017. Til sammenligning prognoseres det et overskudd i år på 1400 tonn. I 2017-prognosen er det lagt til grunn en økning i produksjonen på 2,5 prosent, mens engrossalget er forventet å øke med 1 prosent. Da er det lagt til grunn at bestanden av sau og lam vil ligge ca. 2 prosent høyere ved beiteslipp i 2017 sammenlignet med 2016.

– Prognosen viser at markedsituasjon for sau og lam er svært krevende. Vi har mye på reguleringslager og må gjøre tiltak for å sikre at det ikke bygger seg opp lagre over tid som vi ikke har avsetning for, sier Jakob Simonhjell. Samtidig understreker han at prognosen er basert på den informasjonen vi har per i dag, men at den inneholder mye usikkerhet.

– Når det gjelder tilførselssiden, vil mye avhenge av slaktingen i inneværende sesong, og den er bare så vidt i gang. Og det er enda større usikkerhet knyttet til salgsprognosen. Det skjer veldig mye når det gjelder produktutvikling og salg, og det blir jobbet knallhardt for å gjøre prognosen til skamme, sier Simonhjell.

Egg
Prognosen for 2017 viser et overskudd på 200 tonn egg. Da er det lagt til grunn en økning i tilførslene på nærmere 2 prosent sammenlignet med 2016. Korrigert for førtidsslakting som er gjennomført i 2016, er økningen i realiteten på vel 0,5 prosent. Engrossalget forventes å øke med 1 prosent neste år.

– I løpet av 2016 har eggmarkedet hatt en etterlengtet bedring, sier Jakob Simonhjell, og viser til at det er godt eggsalg som er hovedforklaringen på at en krevende overskuddssituasjon er snudd til tilnærmet balanse.

 


 

Nasjonalt kontrollprogram for BRSV og BCoV  

TINE, KLF, Nortura, Geno, Tyr og Den norske veterinærforening går sammen om et kontrollprogram der målet er å redusere utbrudd av BRSV og BCoV. Arbeidet blir koordinert gjennom Helsetjenesten for storfe.

BRSV (bovint respiratorisk syncytialvirus) og BCoV (bovint coronavirus) er virus som har vært i Norge i flere år. Mange besetninger opplever dette som utbrudd av hoste eller diare som spres mellom besetninger.

– Ved å la virus fortsette å spre seg (ukontrollert) i norsk storfepopulasjon, slik som det gjør nå, vil ca. 200 besetninger få klinisk sjukdomsutbrudd hvert år. Dette medfører store kostnader og redusert dyrevelferd. Totalt gir disse virussykdommene produsentene et tap på ca. 150 millioner kr pr år, sier fagsjef for storfe i Nortura, Asgeir Svendsen.

Ved å ta kontroll over de viktigste smitteveiene for BRSV og BCoV (livdyromsetning, personell inn og ut av besetningen samt utstyr) vil det være mulig å få til en betydelig reduksjon av sjukdommene disse virusene forårsaker.

Se mer i egen sak under nyheter storfe.

 


 

Fjørfeskolen med driftsledelse i eggproduksjon

Fjørfeskolen arrangerer fem kurs i driftsledelse i eggproduksjon høst.

Kurssted og tidspunkt:

  • Thon Hotell Bergen Airport, 25. - 26. oktober
  • Tomb og Kihl gård, Råde, 27.- 28. oktober
  • Norsvinsentret, Hamar og Clarion Coll Hotel Astoria, 3. - 4. november
  • Scandic Hell, Stjørdal, 7. - 8. november
  • Bryne Kro og Motell, 5. - 6. desember

Kurskontingent er kr. 1000,- for medlemmer, andre kr. 2500,-. Eventuell overnatting kommer i tillegg. Påmelding til Sverre Rædergård, sverre.redergard@nortura.no, tlf. 408 64 575 eller til din primærrådgiver. Påmeldingsfrist varierer etter hvilket kurs det er.

Se program og info i på fjørfesiden.

 


 

Eierbrev på e-post

Om du ikke fikk Eierbrev fra Nortura på e-post sist uke må du legge inn din e-postadresse på Min side, eller sjekke at den er riktig.

Nortura vil sende eierbrev på e-post etter hver styremøte, og ellers etter behov. Det første ble sendt ut fredag 26. august, eierbrev nr. 2 ble sendt onsdag 7. september.

– Vi vil bruke e-post oftere enn før for å nå ut til dere eiere med viktig informasjon, derfor er det viktig at vi har din e-postadresse, sier organisasjonssjef i Nortura, Tor Olav Brandtzæg.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 300 storfe. Det er litt ned fra forrige uke, men det er likevel nok til å gi full dekning av norsk vare.

Det slaktes godt med gris, ca. 21 100 stk., og markedet tar unna den ferske grisen.

Med 64 000 lam innmeldt denne uka, kan vi konstatere at sauebøndene har respondert godt på signalene om at det er ønskelig å få inn lammene tidligere i år. Det har også vært en betydelig økning i salget så langt i sesongen. Likevel er tilførslene nå i oppstarten i overkant av det industrien og markedet klarer å ta unna, og det er nødvendig med noe innfrysing denne uka. I det store bildet er det likevel positivt at lammene kommer tidlig slik at det er god dekning når kjedene for alvor kjører i gang lammesesongen. Dessuten betyr tidlig levering at lammene blir lettere. Det er både i tråd med forbrukernes ønsker og positivt med tanke på markedsbalansen.

Eggsalget nå framover høsten er på et noe lavere nivå enn rett etter ferieavslutning. Reguleringslageret av egg til eggprodukter er svært lavt etter en periode med høyt salg av konsumegg.  

 


 

Pris

Fra mandag 12. september reduseres avregningsprisen for storfe og kalv med kr 0,50 per kg og for lam med kr 1,00 per kg.  Endringene skyldes redusert engrospris i tråd med det som er varslet tidligere.

For lam reduseres samtidig grunntilskuddet med kr 0,50 (ny sats kr 4,20) og sesongtillegget med kr 0,50 per kg (ny sats kr 1,50). Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 2,00 per kg.

Grunntilskuddet for sau og ung sau reduseres med kr 1,00 per kg (ny sats kr 2,70).