Nortura i Bondebladet uke 39/2016

Markedsbalansen for kjøtt og egg høsten 2016

Lammeprodusentene har respondert godt på ønsket om tidligere slakting og salget tidlig i sesongen er bra. Det store bildet for sau og lam er likevel svært bekymringsfullt. Situasjonen for gris er også krevende, men her har vi tross alt flere virkemidler å spille på, enn så lenge. For egg har det vært en betydelig endring i markedssituasjonen gjennom året, fra krevende overskudd til god balanse. Storfemarkedet preges fortsatt av underdekning for året under ett, men som forventet er det full dekning av norsk storfe i en periode nå på høsten.

Storfe
Nå når beitesesongen går mot slutten er det vanlig at det slaktes godt med storfe. Samtidig går etterspørselen noe ned pga. at både industrien og kjedene er opptatt med å skjære og selge lam. Dermed får vi en periode med full dekning av storfe, og litt innfrysning til reguleringslager i enkelte uker, selv om det så langt er beskjedne mengder som er frosset inn.

Så langt i år har tilførslene av storfe økt med 3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens salget er redusert med 1 prosent. Til og med august ble det importert ca. 16 900 tonn storfekjøtt, mot 18 200 tonn i samme periode i fjor. Pga. underdekning var tollen satt ned på hele og halve slakt t.o.m. uke 36.

Avregningsprisen på storfe ble trappet ned inn mot slaktesesongen, for å stimulere til slakting på våren og sommeren når underdekningen er størst. Først i midten av november, når slaktingen normalt avtar og vi igjen regner med underdekning av norsk storfe, vil prisen bli hevet igjen.  

Gris
Markedet for gris preges av overskudd. Produksjonen drives av en sterk effektivitetsvekst med stadig flere avvente smågris fra hver purke. Så langt i år har tilførslene økt med 3 prosent sammenlignet med i fjor, mens salget er redusert med 1 prosent. Det har vært overdekning i de fleste ukene, også gjennom mye av sommeren. Reguleringslageret, som var på 385 tonn ved inngangen til året, var på det meste oppe i nesten 2 800 tonn. Hele eksportkvoten på ca. 1 900 tonn vil bli benyttet i år.

I andre halvår gjennomføres "ribbetiltak" for å øke uttaket av norsk ribbe og samtidig utnytte eksportkvoten best mulig. Tiltaket går ut på at de som deltar kan ta fryst gris fra reguleringslager, ta ut ribba og selge skinke, kam og sortering tilbake til reguleringa. Med dette tiltaket ligger alt til rette for at det skal bli nok norsk ribbe til jul og vi forutsetter at industrien og handelen også gjør det de kan for å bidra til det. Næringen er ikke tjent med tollnedsettelse og import av ribbe når det nok norsk ribbe til alle og samtidig betydelig overskudd av gris totalt.

For å stimulere til å levere lettere gris ble vektgrensa for å oppnå høyeste pris redusert før sommeren. Lettere gris er viktig for å bedre markedsbalansen og samtidig møte markedets ønske om mindre fett.

Sau/lam
Hittil i sesongen har Nortura en økning i antall slakta lam på 16 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det har ført til at markedet har vært dekket av ferske lam. Det står i sterk kontrast til det som har vært normalen i starten av sesongen, nemlig stor underdekning og betydelig underlevering i forhold til bestillingene. Vi skal ikke legge skjul på at det har gitt noen utfordringer både i industrien og i salgsleddet, men takket være stor innsats har en også lykkes med å få større mengder ut i markedet tidligere enn planene opprinnelig skulle tilsi. Likevel har det vært nødvendig å fryse inn noen få tusen lam til reguleringslager fra uke 36.

I det store bildet er det positivt at lammene kommer tidlig, selv om det har gitt noe tidligere innfrysning enn normalt. Tidligere levering gir:

  • Nok lam til alle når markedet er på topp, og dermed økt salg totalt
  • Lettere lam med mindre fett - i tråd med forbrukernes ønsker
  • Mindre overskudd pga. lettere lam
  • Mindre tilførsler senere i høst når pinnekjøttproduksjonen er slutt og etterspørselen normalt går ned

Markedssituasjonen for lam totalt sett er svært utfordrende. Det var ca. 1 500 tonn på reguleringslager ved inngangen til ny sesong og prognosen tilsier at det vil øke til 2 900 tonn ved utgangen av året. Og neste år viser prognosen et overskudd på nye 1 800 tonn. Dette er ikke bærekraftig og det er nødvendig å sette inn tiltak som sikrer at det ikke bygger seg opp lager som det ikke er avsetning for.

Egg
Eggmarkedet har snudd i løpet av 2016. I vinter var det behov for førtidsslakting for å fjerne 740 tonn eggoverskudd, men ut over høsten er det god balanse i markedet.

Eggsalget har vært svært godt gjennom sommeren og etter ferien. Så langt i år ligger salget 3 prosent over samme periode i fjor. Til sammenligning har produksjonen har økt med 2 prosent. Reguleringslageret av egg er bygd ned gjennom året, og prognosen tilsier at det kan komme ned mot null ved årsskiftet. Det ligger an til noe kvoteimport av egg til produksjon av eggprodukter nå i høst.

Kylling og kalkun
Det er fortsatt positiv salgsutvikling for kylling i dagligvaremarkedet, og balansen mellom delene av dyret er god.

Salget av kalkun er noe redusert hittil i år sammenlignet med fjoråret, og produksjonen er nedjustert gjennom høsten. Et nytt kalkunkonsept er på vei ut i markedet i disse dager og det blir spennende å se hvordan det blir mottatt. Jul og nyttår er en viktig sesong for kalkun og vi er klare til å betjene markedet med store volumer.

Starten på årets lammesesong preges av større tilførsler tidlig enn det som har vært vanlig. Det gir positive effekter for en utfordrende markedssituasjon, men det er likevel nødvendig å sette inn tiltak.
Starten på årets lammesesong preges av større tilførsler tidlig enn det som har vært vanlig. Det gir positive effekter for en utfordrende markedssituasjon, men det er likevel nødvendig å sette inn tiltak.

 


 

Rente/betingelser på låneinnskudd i Nortura SA

Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å justere rentesatsen på låneinnskudd overfor ansatte og medlemmer i Nortura SA. Låneinnskuddsbetingelser er gjeldende fra 1.10.2016.

Rentesatser:
Innskuddsbetingelsene differensieres avhengig av innestående beløp, etter følgende skala:

0 - 49.999 kr 0,50 % p.a.
50.000 kr - 1.999.999 kr 2,00 % p.a.
over 2.000.000 kr  2,10 % p.a.


Alle satser gjelder fra første krone. Innskuddene skal gjøres hos Nortura SA ved oppgjørs trekk eller innbetaling bank konto: 8380.08.08882. Kontakt oss gjerne på innskudd@nortura.no eller tlf. 52 87 78 90.

Se øvrige betingelser

 


 

Ny byggrådgiver i Nortura

Espen Kvålshagen fra Bøverdalen i Lom er ansatt som spesialrådgiver bygg til sau og storfe i Nortura. Kvålshagen har kontorsted på Nortura Rudshøgda, mens arbeidsområdet er for hele Nortura.

Espen Kvålshagen er nyutdannet landbrukstekniker fra Høgskolen i Hedmark, avd. Blæstad, og erstatter Tor G. Homme som slutta i Nortura tidligere i år. Kvålshagen har erfaring med sau fra hjemgården, som saueklipper og gårdsarbeider i Australia, og praksis som snekker.

 


 

Marked

Som forventet slaktes det mye storfe nå, ca. 4 900 stk. denne uka. Det er litt mer enn bestillingene, men vi forsøker å få omsatt alt ferskt og unngå innfrysing.

Det slaktes ca. 20 900 gris. Også det mer enn markedet etterspør, og det vil bli innfrysing av ca. 1 800 gris til reguleringslager.

Lammeslaktingen er fortsatt på topp med nesten 71 000 innmeldt denne uka. Selv om etterspørselen er god, vil det blir fryst inn ca. 10 000 lam.

Fra midten av september har eggsalget igjen vært høyt, etter en litt dårligere start på måneden. Dårligere salg en periode kan være reaksjon på at markedet var i overkant godt fylt opp etter ferien. Markedet er tilstrekkelig forsynt.

 


 

Pris

Fra mandag 26. september reduseres avregningsprisen på lam med kr 1,80 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris. Fra samme dato reduseres sesongtillegget for lam med kr 0,50 til ny sats kr 0,50 per kg. Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 2,30 per kg.