Nortura i Bondebladet uke 4/2016

Prognosen 2016 – Overskudd av lam og egg

Prognosen viser et overskudd av lam i 2016 som gir en utfordrende markedssituasjon. Det samme gjelder for egg, hvor den svært krevende markedssituasjonen fortsetter i 2016. For gris er viser også prognosen overskudd, men på et nivå som er håndterbart innenfor de tilgjengelige virkemidlene markedsregulator har. Storfe preges fortsatt av et stort underskudd av norsk vare.

Prognosen 2016 – per januar 2016

Produksjon Tilførsler
tonn
Indeks Import-
kvoter
Engrossalg
tonn
Indeks Markeds-
balanse
Storfe/kalv 81 300 103 7 570 103 100 100 - 14 200
Sau/lam 24 800 99 1 006 25 250 99 600
Gris 135 200 101 1 650 135 500 100 1 300
Egg 61 900 102 290 61 100 101 1 100


Storfe
Underskuddet av storfe i 2016 er beregnet å bli om lag 14 200 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Det er litt mer enn sist prognosert. Endringen skyldes økt salg. Det prognoseres fortsatt 0-vekst i salget, men på grunn av at salget på slutten i året i fjor ble større enn sist prognosert, innebærer dette likevel en økning i mengde i forhold til forrige prognose.

Produksjonen er prognosert å øke med 3 prosent sammenlignet med 2015. Det skyldes i hovedsak at det ventes større slakting av ku og okse, mens det forventes kun en mindre økning i slaktevektene. Det er lagt til grunn en økning i ammekubestanden på 3 500 dyr. Melkekubestanden prognoseres ned med 6 000 dyr i løpet av året, og dermed reduseres kubestanden ytterligere i 2016.
 
Gris
På gris er det bare marginale endringer fra forrige prognose og det er beregnet et moderat overskudd i 2016. Produksjonen estimeres opp en prosent, mens engrossalget forventes å bli uendret sammenlignet med fjoråret. Det er lagt til grunn en reduksjon i antall bedekninger på 2 prosent, men effektiviteten forventes å øke litt over to prosent. Det gir en økning i antall gris til slakt med vel en prosent sammenlignet med 2015, mens slaktevektene forventes å gå litt ned. Dette summeres opp i et overskudd på 1 300 tonn, inkludert forventet inntak av importkvotene.

– Dette er et overskudd som er på et nivå som er håndterbart innenfor de virkemidlene markedsregulator har til rådighet, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Samtidig er det viktig å understreke at handlingsrommet vårt er begrenset etter at WTO før jul vedtok redusert kvote for reguleringseksport. Det betyr at vi heretter må være enda tidligere ute med korrigerende tiltak for å styre markedsbalansen for gris, understreker Simonhjell.
 
Sau/lam
Det er i prognosen beregnet en reduksjon - både i produksjonen og engrossalget av sau og lam - på en prosent sammenlignet med 2015. Bestanden av sau og lam er estimert til å bli ca. 1 prosent høyere ved beiteslipp i 2016 enn i 2015. Det er lagt til grunn slaktevekter på gjennomsnittet for de siste tre årene. Summen av dette gir en prognose for 2016 med et overskudd på 600 tonn.

– Isolert sett er ikke dette overskuddet veldig stort, men når vi legger til reguleringslageret fra 2015-sesongen på om lag 1 500 tonn så begynner dette å bli bekymringsfullt, sier Jakob Simonhjell.

Med denne prognosen blir 2016 det tredje året på rad uten vekst i markedet. Samtidig viser prognosen en økning i produksjonspotensialet med en økning i antall mordyr på nesten 2 prosent i løpet av året. – Det er derfor nå grunn til å mane til forsiktighet når det gjelder utvidelser eller etablering i sauenæringen, sier Simonhjell.
 
Egg
Prognosen for egg viser et overskudd på ca. 1 100 tonn i 2016. Det innebærer en økning i produksjonen på 2 prosent, men korrigert for gjennomført eller avtalt førtidsslakting, er produksjonen om lag stabil. Engrossalget estimeres å øke med en prosent.

– Prognosen viser at den krevende situasjonen i eggmarkedet fortsetter. Selv om det nå ser ut til at det prognoserte overskuddet kan håndteres med de tilgjengelige virkemidlene, er det likevel helt avgjørende at det ikke kommer nyetableringer nå. Til det er den eksisterende kapasiteten i næringen altfor stor, sier Jakob Simonhjell.

 


 

Prior-kylling produsert uten narasin blir ny standard i Kiwi

KIWI har lanseret en full serie med kyllingprodukter fra Prior produsert uten narasin i fôret. Produktene rulles ut i 630 butikker over hele landet under navnet Prior Favorittkylling.

– Norske forbrukere er opptatt av at kylling skal være fostret opp på godt fôr. Når kylling der det ikke har blitt brukt narasin i fôret blir tilgjengelige til en rimelig pris for alle, vil dette raskt bli det foretrukne produktet i norske butikkhyller, sier Harald Bregner, i KIWI.

Det er en omfattende satsning som ble lansert 18. januar. Prior Favorittkylling vil omfatte hele grunnsortimentet med bl.a. kyllingfilet, kyllinglår, kyllingkjøttdeig, kyllingvinger og hel kylling. Nortura regner med at Prior Favorittkylling vil erstatte volumene fra de tradisjonelle gule skålene i Kiwi fra dag én, og at serien etablerer den nye standarden for norsk kylling.

– Med Favorittkylling har Prior og Nortura tatt et stort steg i utviklingen av kyllingkategorien. På samme måte som "KyllingGården" har vært en stor salgssuksess hos Meny, håper vi at norske forbrukere tar godt imot Prior Favorittkylling, sier merkevaredirektør for Prior i Nortura, Tore Torgersen.

 


 

Kjøttcompagniet ble presentert for den norske delegasjonen på årets Grüne Woche

Nortura var i år en av få, store norske aktører som ble invitert til Grüne Woche av Landbruks- og Matdepartementet. Arne Kristian Kolberg ble oppfordret til å holde en presentasjon om Kjøttcompagniet som ble etablert som en egen enhet i Nortura den 1. januar 2016.

– Kjøttcompagniet er et resultat av en av masteroppgavene som ble skrevet i forbindelse med Norturas lederutviklingsprogram på BI i 2015. Dette er en ide og et konsept som bidrar til økt konkurransekraft og dette beviser at vi selv innehar evnene, initiativet og kreativiteten til å ta Nortura videre og til å bidra til at vi når de målene vi har satt oss i konsernstrategien, sier Kolberg.

Nortura skal fortsatt ha stort fokus på storskala, men det er strategisk viktig for Nortura å ta tak i spesialiteter og mangfold. Vi mener Nortura har de beste forutsetninger for å lykkes sammen med våre eiere og andre mulige samarbeidspartnere. Å drive utvikling på spesialiteter er forskjellig fra å utvikle storskalaprodukter. Derfor etablerer vi Kjøttcompagniet som en egen forretningsenhet i Nortura. I første omgang som en egen avdeling.

Med vår råvarestyrke skal vi utnytte dette i en forretningsmodell som har fokus på samarbeid, innovasjon og skape verdi for våre eiere, samarbeidspartnere og kunder på en mer effektiv måte enn i dag.

Den nye enheten skal utvikle og selge Matspesialiteter. Vi bruker det samme begrepet som Matmerk i definisjonen av hva matspesialiteter er – «Mat med lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie».

– Ved å opprette en egen enhet i konsernet som skal satse på eksisterende matspesialiteter samt utvikle nye produkter og konsepter, ønsker vi å tydeliggjøre Nortura i dette markedet og øke våre markedsandeler. Den nye forretningsmodellen skal skape en bedre balanse mellom effektiv ressursflyt og verdiflyt for Nortura totalt. Kjøttcompagniet skal bygge verdi på råvaren som igjen er med på å øke verdien for bonden, sier Kolberg.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det knapt 4 200 storfe. Det er om lag som forrige uke, men pga. litt lavere etterspørsel går dekningsgraden opp til 80 prosent. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Det slaktes mye gris denne uka, over 22 400 stk. Det er mer enn markedet etterspør og dekningsgraden er 112 prosent. Det gir noe innfrysing til reguleringslager denne uka. Det forventes litt redusert slakting i ukene framover.

Det slaktes fortsatt en del sau og lam, totalt ca. 5 700 stk. denne uka. Det etterspørres mindre enn det som slaktes og derfor går det både sau og lam inn på reguleringslager.

Eggsalget er nå på et mer normalt nivå etter svært godt salg etter nyttår. Kjøleskap og butikker ble fylt opp etter jul, og det var ekstra salgsaktivitet for å unngå overskudd til reguleringslager. Eggmarkedet er i bra balanse etter at produksjonen er redusert med førtidsslakting.

 


 

Pris

Engros- og avregningspris for sau og ung sau økes i tråd med varslet prisløype med kr 1,50 fra mandag 25. januar.