Nortura i Bondebladet uke 40/2016

Bedret resultat for Nortura

Nortura leverer fortsatt resultatvekst i andre tertial. Driftsresultatet hittil i år er 208 millioner, en økning på 175 millioner kroner.

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg– Jeg er fornøyd med at vi fortsetter resultatframgangen. Planen i konsernstrategien der målet er å gjøre Nortura mer lønnsomt gir resultater. Vi øker inntektene og kutter kostnadene, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Reduserte kostnader, utviklingen i datterselskapet Norfersk, som leverer ferskt kjøtt til NorgesGruppen, har sammen med storkjøkkenmarkedet bidratt til den positive utviklingen.

Grillsesongen har også vært god. I sommer ble det blitt utviklet kjedeunike Gilde- og Priorprodukter.

Det er en klar utvikling blant dagligvarekjedene om å satse på egne merkevarer(EMV). Dette går fortsatt på bekostning av Nortura sine merkevarer. Kjedeunike merkevarekonsepter bidrar til å gjøre Gilde og Prior mer attraktive.

– Vår strategi er å spille på lag med handelen, noe grillsesongen, der vi har tilpasset våre merkevarer til hver enkelt kjede er et godt eksempel på, sier Kolberg.

Tidligere i år ble Nortura kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter. – Vi ser store muligheter i innovasjon og har en ambisjon om å ta en sterk posisjon innenfor det grønne skiftet, sier Kolberg.

– Det er fortsatt lave marginer i vårt selskap, men vi er på rett vei. Et bedret resultat gir oss mulighet til å investere i ny vekst og dermed trygge norsk matproduksjon og norske arbeidsplasser, sier Kolberg.

Se mer om resultatet

 


 

Kalvekampanje – få 400 kr ekstra pr kalv!

Storfekjøttproduksjonen går for fullt og satsingsviljen er stor. Nortura har stor etterspørsel etter fôringskalv, og innfører fra 1. oktober en kalvebonus på kr. 400,- pr omsatt kalv for å dekke etterspørselen.

Kalvekampanje – få 400 kr ekstra pr kalv!

Kalvebonusen innføres fra 1. oktober, og varer frem til 31. desember.

Vi gir også bonusen tilbakevirkende kraft slik at de som har solgt kalv via Nortura etter 1. september 2016 får bonus utbetalt.

Kontakt ditt livdyrkontor på grønt nummer for å melde inn.

 


 

Har du skaffa deg gode avlsvêrar til årets paringssesong?

I desse dagar pågår vêrlam-kåringane, og avlsbuskapane får etter kvart oversikt over kva vêrar som skal seljast til bruksbesetningane. Skaff deg gode kvalitetssikra avlsvêrar før årets paringssesong! Da kan du hauste av avlsframgangen som avlsbesetningane produserer.

– Kjøper du eit kåra vêrlam frå ei avlsbesetning, så får du ein vêr med avlsindeksar med ei forventing om kor god vêren er for desse eigenskapane. I tillegg har vêren kåringspoeng for ull og eksteriør som er sett av ein erfaren dommar, seier fagsjef i Nortura, Finn Avdem.

Dersom du ikkje veit kven som er kontaktperson i vêrringen for sal av verar, så ta kontakt med leiarane i avlsregionane, dei har oversikt.

Avlsbuskapane i vêrringane har som regel gode kjøttverar til sals.

 


 

Utbetalt kvantumstillegg på gris

Sist uke ble det utbetalt vel 17 millioner i kvantumstillegg. Det er nå kun for gris kvantumstillegg avregnes tertialvis, storfe og fjørfe er ute av ordningen etter endringene i leveringsvilkår fra årsskiftet.

For småfe beregnes kvantumstillegget kun ved årsoppgjør. For egg utbetales det fortløpende, når året er omme blir faktisk kvantumstillegg for året regnet ut.

Ved a konto utbetales tillegget for antall gris levert i det aktuelle tertialet i år, satsene er da basert på årsleveransen året før. På årsoppgjøret legges leveransen det aktuelle året til grunn og tidligere utbetalt a konto trekkes fra.

Se Norturas leveringsvilkår for satser, spørsmål kan rettes til ditt medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no

 


 

Prior støtter Rosa sløyfe

 

I oktober er det igjen tid for Brystkreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon, og i år er Prior med og støtter kampen mot brystkreft.Prior Våre største egg med Rosa sløyfe

Fra 1. oktober finner man Prior Våre største egg med Rosa sløyfe i butikken, og forbrukere som kjøper kartongen vil støtte Brystkreftforeningens arbeid.

Egg er en basismatvare som de aller fleste kjøper inn med jevne mellomrom.

Vi håper at eggekartongen med Rosa sløyfe kan bidra til å sette fokus på kampen mot brystkreft og den viktige informasjonen omkring hva man kan gjøre for å forebygge sykdommen.

 


 

Marked

Som forventet slaktes det mye storfe nå, nesten 5 100 stk. denne uka. Det er mer enn markedet etterspør og det blir noe innfrysing til reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 19 800 stk. Det er også mer enn markedet etterspør, men det ligger an til at overskuddet skjæres ferskt gjennom ribbetiltaket og at vi dermed unngår innfrysing.

Denne uka er det planlagt slaktet ca. 63 000 lam. Det er fortsatt høyt, selv om det virker som toppen av slaktesesongen nå er passert. I toppukene 37 og 38 ble det slaktet ca. 75 000 lam i Nortura og vi må tilbake til 2005 for å finne uker med høyere slakting. Det slaktes mer enn markedet etterspør og vi regner med at det blir innfrysing av ca. 6 000 lam denne uka.

 


 

Pris

Fra mandag 3. oktober økes avregningsprisen for gris med kr 0,40 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med varslet prisopptrapping inn mot jul. Neste prisøkning er om to uker da engrosprisen øker med nye 40 øre.

Avregningsprisen for sau, ung sau og lam reduseres med kr 0,80 per kg fra 3. oktober grunnet økt omsetningsavgift. Samtidig reduseres grunntilskuddet for lam med kr 0,50 per kg og sesongtillegget for lam fjernes. Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 1,80 per kg.