Nortura i Bondebladet uke 47/2016

Fugleinfluensautbrudd gir grunn til å ta en sjekk av egne rutiner

Flere steder i Europa meldes det om funn av høypatogen fugleinfluensa hos ville fugler. Danske myndigheter har diagnostisert høypatogen fugleinfluensa hos ender i København og på øya Møn sør for Sjælland. Meldingene gir grunn til å oppfordre alle til å ta en gjennomgang av egne smittevernrutiner.

HønerSmitte av fugleinfluensa til en fjørfebesetning får store konsekvenser. Påvisninger av høy- og lavpatogene fugleinfluensa varianter fører til omfattende tiltak med opprettelse av soner der det legges store begrensninger på aktiviteten i husdyrhold.

Smittede besetninger vil bli avlivet og destruert.

Norsk fjørfenæring er helt avhengig av at det til enhver tid holdes en høy standard på smittevernrutinene blant fjørfeprodusentene.

Meld fra til din veterinær dersom du opplever en av følgende:

 • Nedgang i eggproduksjon
 • Nedgang i fôr-/vannopptak
 • Unormal dødelighet

Vi minner om kontroll med de daglige rutinene:

 • Smittesluser: blir disse brukt rett og av alle som skal inn i dyrerommet?
 • Håndvask og desinfeksjon
 • Skifte av klær og sko

Hobbyfjørfe og villfugl:

 • Ingen kontakt med hobbyfjørfe eller villfugl
 • Ingen som skal inn i dyrerommet skal ha hatt kontakt med hobbyfjørfe eller villfugl

Etter utenlandsreiser:

 • Det skal gå 48 timer før man går inn i fjørfehuset dersom man har vært i kontakt med husdyrhold utenlands

Både KSL sjekklisten og brosjyren «Smittebeskyttelse i fjørfehus» er et godt utgangspunkt for en gjennomgang av egne rutiner. Se mer i , og ta kontakt med din Nortura fjørfe-veterinær dersom du har spørsmål.

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden. Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister.

Innmeldingsfrister er som følger:

 • Tirsdag 29. november innmeldingsfrist for småfe for slakting i år
 • Tirsdag 6. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 50 og 51
 • Tirsdag 13. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 52
 • Tirsdag 20. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00.

Siste uke for småfeslakting på fabrikkene er Malvik, Sandeid og Forus uke 49, Førde, Gol og Målselv uke 50.

 


 

Ny teknologi sikrer økt bruk av norske råvarer

Felleskjøpet Agri og Nortura går sammen om å etablere ny hydrolysefabrikk på Hærland. Med ny teknologi sikres større utnyttelse av norske kortreiste råvarer i fôr- og ernæringsprodukter.

Nortura står i dag for rundt 70 prosent av Norges kylling- og kalkunproduksjon. Med topp moderne hydrolyseteknologi kan restråstoff fra kylling og kalkun foredles til høyverdinæringsstoffer som kan inngå i mat, ernæringsprodukter og kjæledyrindustrien. Trenden i samfunnet går mot økt fokus på proteiner. Proteiner er naturens egne byggesteiner og proteinproduktene vi kan utvikle gir en positiv effekt for helse og kropp.

Dette er et svært spennende prosjekt og samarbeid som favner bredt både i landbruket og kjøttindustrien. Satsingen kan kobles direkte mot det grønne skiftet og fokuset på klima- og miljøvennlig omstilling.

Sommeren 2017 settes spaden i jorda for det nye prosessanlegget som har fått navnet Bioco AS. Fabrikken skal bygges vegg i vegg med Norturas eksisterende kylling- og kalkunslakteri på Hærland, og skal etter planen stå klar i januar 2018. Målet er å utvikle bærekraftige løsninger for økt verdiskapning og foredling av produkter fra den norske bonden, og er et viktig steg i å skape verdier fra bioøkonomien i Norge.

Se hele saken

 


 

Prisløyper for sau og lam etter nyttår

Det er vedteke ein engrospris for 1. halvår 2017 som vil vera 3 kr/kg lågare enn 2. halvår 2016, dette er det tidlegare informert om.

Vi reknar med det blir større lammeslakting enn vanleg etter nyttår på grunn av at  lammeslakt-tilskotet aukar med kr 250 per lam med klasse O og betre. Vi ynskjer at flest mogleg av desse lamma skal seljast ferske, og da må slaktinga spreiast over ei lengre periode.

Prisløypa er difor laga slik at den som utset slaktinga nokre veker skal ha litt igjen for det. Etter nyttår vil grunntilskotet for lam over 23 kg bli 1 kr/kg lågare enn for lam i vektgruppa 13,0-23 kg. Bakgrunnen for denne endringa er marknadssituasjonen  og ynsket om at andelen av dei aller tyngste lamma skal gå ned.

Prisendring for lam etter nyttår 2017 inkludert endring i grunntilskot og omsetningsavgift

Dato

Veke

Årsak til endring

Endring kr/kg

2. jan

1

Nedgang i engrospris (- kr 3,00) og auka grunntilskott (+ kr 0,70)*

- 2,30

6. feb

6

Auka engrospris  (+ kr 2,00), auka grunntilskott (+ kr 0,50) og nedgang i omsetningsavgifta (+ kr 0,50)

3,00

20. feb

8

Auka engrospris

2,00

6. mar

10

Auka engrospris

2,00


*Gjeld lam 13-23 kg. Lam over 23 kg får en nedgang på kr 0,30

Nyttår 2017 er siste året der teljedatoen er 1/1. Vi reknar difor med at det vil kome ein del "teljesau" også i 2017. Prisløypa på sau er også laga slik at den som utset slaktinga nokre veker skal ha litt igjen for det. Spreidd slakting gjev den beste utnytta av slaktekapasiteten, og sauen kan skjærast ned fersk.

Prisendring for sau etter nyttår 2017 inkludert endring i grunntilskot og omsetningsavgift

Dato

Veke

Årsak til endring

Endring kr/kg

2. jan

1

Nedgang i engrospris

- 8,00

16. jan

3

Auka engrospris

1,50

23. jan

4

Auka engrospris

1,50

30. jan

5

Auka engrospris

1,00

6. feb

6

Auka grunntilskott (+ kr 1,00) og nedgang i omsetningsavgifta (+ kr 0,50)

1,50

13. feb

7

Auka engrospris

1,00

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 300 storfe. Det er mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 90 prosent. Fra 22. november er tollen satt ned og markedet kan suppleres med import.

Det slaktes ca. 21 800 gris og dekningsgraden 84 prosent. Etterspørselen dekkes med gris fra reguleringslager.

Det slaktes ca. 8 900 lam og ca. 1 300 sau denne uka. Etterspørselen er liten, bl.a. fordi pinnekjøttproduksjonen nå er ferdig for i år, og mye av det som slaktes legges inn på reguleringslager.

Eggsalget har begynt å øke fram mot jul, og det er vanlig med press på eggforsyningen i denne perioden. Forbrukerne venter allikevel lenge med det største egginnkjøpet, og det er normalt særlig de par siste ukene før jul utfordringene er størst.

Kyllingsalget øker nå jevnt. Hittil i år har produksjonen økt med 6 prosent.  

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.