Nortura i Bondebladet uke 11/2017

Prognosen 2017 – Fortsatt stort overskudd av sau og lam

Den nye prognosen bekrefter den meget krevende markedssituasjon for sau og lam. Det prognoseres også noe overskudd av gris og egg, men for disse produksjonene er overskuddet av en størrelse som er håndterbart innenfor tilgjengelige reguleringsvirkemidler. Storfe preges fortsatt av underskudd, selv om det er noe redusert fra forrige prognose.

Prognose 2017 – per mars 2017Produksjon

 

Tilførsler tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

83 300

102

7 570

103 300

99

- 12 400

Sau/lam

26 000

102

1 006

25 700

105

1 300

Gris

137 100

100

1 500

137 000

101

1 600

Egg

62 900

102

290

62 800

101

400


Sau og lam
Et overskudd av sau og lam på ca. 1 200 tonn i 2017 er om lag som siste prognose. Bak dette tallet ligger det en beregnet økning i tilførslene på ca. 3 prosent, mens engrossalget er forventet å øke med ca. 5 prosent sammenlignet med 2016. Den relativt store salgsøkningen har sammenheng med reduserte priser og varslet uttak fra reguleringslager.

Det forutsettes at bestanden av sau og lam vil være ca. 1 prosent høyere ved beiteslipp i 2017 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Bestanden av sau og lam 1. januar 2017 var 3 prosent høyere enn året før, men større utslakting i første halvår, samt at fostertellinger viser en nedgang i antall lam per søye, tilsier en lavere vekst ved beiteslipp. Videre forutsettes det slaktevekter som gjennomsnittet av de siste 4 årene.

– Et prognosert overskudd i 2017 på 1 200 tonn på toppen av et reguleringslager som ved inngangen av året var på ca. 3 200 tonn betyr at markedsituasjon for sau og lam er svært alvorlig, sier Jakob Simonhjell, direktør i Nortura Totalmarked.

Bransjen har imidlertid signalisert at det nå blir satt inn store ressurser for få redusert reguleringslageret inn mot ny sesong. Frysefradraget, prisavslag ved salg fra reguleringslager, er vesentlig økt for å gi drahjelp til denne satsingen. – Dette ekstra salgstrykket er viktig, men samtidig ligger det en liten frykt for at store uttak fra reguleringslageret kan påvirke salget negativt i selve sesongen. Men slik situasjonen er nå har vi ikke noe valg, sier Simonhjell.

– Når det gjelder selve sesongen ønsker vi fortsatt å få inn lammene tidlig, og vi ser for oss å bruke prisløypa aktivt for å stimulere til det, sier Simonhjell. Han viser til at tidlig slakting er avgjørende for å ha nok tilførsler til å dekke etterspørselen når kjedene gjennomfører sine kampanjer, og at god 'timing' bidrar til økt salg og dermed redusert overskudd. Samtidig blir lammene lettere når de slaktes tidligere og det bidrar også til redusert overskudd, understreker Simonhjell.

Storfe
På storfe viser den nye prognosen et underskudd i 2017 på ca. 11 300 tonn, etter at kvotene er tatt inn. Det er 1 100 tonn lavere enn i forrige prognose, men underskuddet er fortsatt stort. Tilførslene er prognosert å øke med ca. 3 prosent i 2017 sammenlignet med 2016, og det er særlig økt okseslakting og økte slaktevekter på disse som drar opp. Det forventes en reduksjon i engrossalget på ca. 2 prosent.

Prognosen viser en liten økning i storfebestanden i 2017. Antallet ammekyr er beregnet å øke med ca. 6 000 dyr, mens det forventes en ytterligere reduksjon i melkekutallet på ca. 4 000 dyr. Totalt gir det en netto økning i mordyrtallet på ca. 2 000 dyr.

Gris
Griseprognosen viser nå et overskudd på 1 100 tonn i 2017, og det er 500 tonn lavere enn forrige prognose viste. Tilførslene beregnes å bli om lag på samme nivå som i 2016, mens det forventes en liten økning i engrossalget. I tilførselsprognosen er det lagt til grunn en reduksjon i antall bedekninger på vel 1 prosent, og en økning i effektiviteten på 2 prosent i form av antall avvente grisunger. Det forutsettes at slaktevektene vil gå litt ned i 2017 sammenlignet med 2016.

– Selv om prognosen tilsier at vi i år kan håndtere overskuddet med de virkemidlene vi har for å regulere markedet, følger vi markedssituasjonen for gris nøye, sier Jakob Simonhjell. Han minner om at en fortsatt betydelig effektivitetsvekst, kombinert med at reguleringseksport av gris forsvinner senest innen utgangen av 2020, vil bli utfordrende for svinenæringen framover.

– Med mindre salget av gris øker betydelig, vil det være behov for færre purker framover, understreker han.
   
Egg
For egg prognoseres det nå et overskudd på ca. 600 tonn i 2017. Det er ca. 200 tonn mer enn i siste prognose, og det skyldes at tilførslene er justert opp fra sist. Tilførslene forventes nå å øke med ca.3 prosent sammenlignet med 2016, men korrigert for differansen i førtidsslakting er økningen på ca. 1,6 prosent. Salget av egg forventes å øke med ca. 1 prosent.

– Det prognoseres et litt større overskudd av egg enn i forrige prognose, og fordi nesten hele overskuddet kommer i sommer, vurderer vi nå å søke om noe førtidsslakting, sier Simonhjell. Han avviser likevel at det er noe dramatikk i dette og viser til at forsiktig bruk av førtidsslakting sikrer en optimal produksjonstilpasning som gjør det mulig å forsyne markedet med norske egg inn mot forbrukstopper som jul og påske.  

 


 

Har du alt klart til lamminga?

Lammingstida er ei travel tid som det er viktig å planleggja godt. Ein godt forberedt lammingssesong gir overskot til å berge fleire lam!

I temaheftet "Mindre lammetap" har Team småfe laga fylgjande liste over det som må vera klart til ein travel lammingssesong.

Ordne i god tid før lamminga:

 • Ryddig og oversiktleg (system) i og rundt fjøs
 • Vaksinere sauene
 • Overtrekksklede og støvlar til veterinær og andre som skal inn i fjøset
 • Mogelegheit for handvask
 • Råmjølk i frysaren (frå sau året før og frå ku som reserve)
 • Øyremerke og tang
 • Framfallssele
 • Helsekort

Ordne til lamming:

 • Nok folk (vaktlister)
 • Viktige telefonnummer (veterinær, Mattilsynet, osv.)
 • Nok grinder til å skilje frå søyer som skal lamme
 • Mogelegheit for lamma til å ligge på tett underlag
 • Lammingslister/noteringsbøker
 • Til fødselshjelp:
  • Hansker, lange og korte
  • Glidemiddel
  • Såpe med lav pH til vask av søya
  • Bøtte
  • Reine tau/snører etc til fødselshjelp
 • Merkestifter
 • Jod eller blåspray, sårsalve, osv.
 • Flasker med smokker til lamma
 • Lammesonde
 • System for å forhindre nedkjøling av lam og for oppvarming av nedkjølte lam
 • Evt. Utstyr til kopplamproduksjon (alt ein treng)

Har du alt dette på plass?

Mange av disse punktene er viktige hele året, men ekstra viktige i lamminga. Før du veit ordet av det, er lamminga i gang!

 


 

Vinnere av matglede-konkurranse

Nortura sine Instagram-følgere har delt flotte matglede-minner fra vinterferieukene.

Tre vinnerbilder er trukket ut, og fotografene får snart et langtidsmodnet fenalår fra Gilde i posten.

Følg gjerne Nortura på Instagram, og se #NorturaMatglede for flere bilder.

Adressen er www.instagram.com/norturasa.

 


 

Marked

Det er fortsatt relativt lav slakting av storfe. Med 3 200 dyr denne uka dekker norsk storfe bare 64 prosent av etterspørselen. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det ca. 19 700 dyr, som er 1 700 mer enn forrige uke. Det er mer enn det som etterspørres og det blir derfor innfrysing av ca. 900 gris til reguleringslager.

Det slaktes fortsatt mer sau og lam enn markedet etterspør og ca. 1 600 dyr fryses inn til reguleringslager denne uka.

 


 

Pris

Fra mandag 13. mars økes avregningsprisene for storfe med henholdsvis kr 0,19 per kg for ung okse, kastrat og kvige, kr 0,11 per kg for ung ku, ku og okse og kr 0,27 per kg for kalv. Endringene skyldes økte hudverdier.