Nortura i Bondebladet uke 12/2017

BRSV og Coronavirus – livdyromsetning og transport?

Skal vi lykkes med å redusere omfanget av disse to virussykdommene BRSV (bovint respiratorisk syncytialvirus) og BCoV (bovint coronavirus) må livdyromsetting og dyretransport skje på en strukturert måte. Det er viktig å redusere muligheten for smitteoverføring mellom besetninger.

BRSV og Coronavirus – livdyromsetning og transport?

Prøver viser at det er en omfattende utbredelse av smittestoffene, men mange av de positive besetningene (som har antistoff mot smitten) blir negative når nye prøver er tatt.

– Vi oppfordrer produsenter som har fått Rød status på første prøverunde å gjennomføre ytterligere prøvetaking for å se om status kan være Grønn. Melkeprøve av 1.kalvskyr, evt. blodprøve av ungdyr, vil gi svaret på besetningens status for disse to sykdommene. Sikrere status vil lette arbeidet med å omsette livdyr, og planlegge transport på en smittesikker måte, sier fagsjef inntransport i Nortura, Sigrunn Hestenes.

Besetningene er plassert i to kategorier:

  • Rød: Har eller har hatt BRSV og/eller Coronavirus
  • Grønn: Har ikke smitten på det tidspunktet prøven er tatt

Smitte skjer først og fremst gjennom kontakt mellom dyr, og gjennom persontrafikk mellom ulike fjøs. Målet er å omsette dyra fra grønn til grønn status, og fra rød til rød status.

Livdyr:

  • Livkalver/kviger/kyr (både ammeku- og melkebesetninger): "Grønne" besetninger får "Grønne" livdyr, dette gjelder også fôringsdyr, hvis dette kjøpes. Til besetninger med Rød status kan det bli levert dyr av begge kategorier.
  • Fôringskalv til rene framfôringsbesetninger: Her omsetter og transporterer vi begge kategorier sammen.

Slaktedyr:

  • Vi tar hensyn til ulik status dersom dette er mulig, men kan ikke alltid hente først hos produsenter med grønn status før vi henter hos de med rød.

– Som produsent må du selv ta et ansvar for å holde din besetning fri for smitte. For å være trygg må driving av dyra ut til døra gjøres selv, slik at sjåføren aldri må gå inn i fjøset, sier Hestenes.

Etablering av utleveringsbinger på utsiden av bygget kan være en løsning for mange.

 


 

Proteiner på Vaffeldagen

Lørdag 25. mars er det Vaffeldagen, og vaffelpressene vil gå varme i de tusen hjem. Nortura har Norges største vaffelfabrikk, og disse vaflene inneholder dobbel dose super-protein fra Prior-egg.

Ingen andre steder i landet, og kanskje heller ikke i verden, stekes det så mange hjertevafler som på Nortura Eggprodukter, lokalisert på Revetal i Vestfold. Hjertevafler er nordisk matkultur, og mest utbredt her i landet.

Til Nortura eggprodukter kommer alle snåle, rare Prior-egg, og alle eggene blir brukt. Vaffelrøra inneholder dobbelt så mye egg som det vi bruker i vanlige, hjemmelaget vaffelrøre.

Super senior-kosemat
Vaflene fra Nortura selges til storkjøkkenmarkedet, altså til sykehus, institusjoner, kantiner, kafeer, kiosker og bensinstasjoner. Og de faller i smak både blant store og små. Det høye innholdet av egg, med verdens beste protein for kroppen, fortjener ekstra oppmerksomhet.

– Eldre trenger mer proteiner enn før antatt, for å motvirke muskelsvinn, sier ernæringsfysiolog Åse Kringlebotn, som er kommunikasjonssjef i Nortura. – Dette vil Nortura fortelle mer om i tida som kommer, lover hun.

Kos deg med vafler på Vaffeldagen. Eggets protein er gull for kroppen.
Kos deg med vafler på Vaffeldagen. Eggets protein er gull for kroppen.

 


 

Endret produsentstruktur for kylling

Etter den krevende situasjonen for kylling i 2015, besluttet Norturastyret å redusere produksjonen med rundt 30 prosent. Dobling av konsesjonsgrenser, overkapasitet, antall kjeder redusert fra 4 til 3, samt sviktende salg som følge av langvarig negativ medieomtale, gjorde at Nortura for første gang ble tvunget til å si opp avtaler med produsenter.

Omstruktureringen ble gjennomført i 2016, og på bakgrunn av antall dyr og avstand til slakteri, ble det tilbudt en økonomisk kompensasjon til produsenter som valgte å slutte. Omstillingen ble finansiert av kyllingprodusentene gjennom trekk i avregning.

Produksjonen ble redusert slik som målsatt, og 105 kylling-produsenter valgte å avvikle eller legge om til annen produksjon, mens 42 har valgt overgang til konkurrent. Samlet produksjon av kylling i Nortura er redusert med mer enn 19 millioner kyllinger siste året.

Kyllingsalget er i dag på samme nivå som før nedgangen, og det er igjen stabil vekst i markedet. Målet om å omstille til narasinfri produksjon for kylling ble nådd i god tid innen utgangen av 2016.

Kyllingproduksjonen er avtalebasert og det er som kjent ikke markedsregulering på kylling. Siden 2013 er det Landbruksdirektoratet som har avgitt produksjons- og salgsprognose for kylling.

 


 

Endring av innmeldingsfrister i forbindelse med påske

Vær obs på endring i innmeldingsfristene for gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter.

  • Innmeldingsfrist for uke 14 og 15, uka før påske pluss påskeuka er tirsdag 28. mars
  • Innmeldingsfrist for uke 16, uka etter påske er tirsdag 4. april

Merk innmeldingsfrist for lam i egen sak.

 


 

Siste frist for å melde inn lam

Om lam skal slaktes før 15. april og kategoriseres som lam, er dermed siste frist for innmelding tirsdag 28. mars.

15. april er i år i påskeuka, og ingen slakter lam den uka. Lam slakta etter 15. april settes i kategorien vær eller ung sau.

Regelverket for klassifisering av lam tilsier at etter 15. april skal ingen slakt som er født i første halvår av forrige kalenderår oppnå kategori lam.

 


 

Auke i lammeslaktinga

Det har vore auka lammeslakting hittil i år, mens ein nedgang i saueslaktinga i starten av 2017.

– Frå nyttår t.o.m. veke 18 (5. mars) er det slakta 23 450 lam i Nortura. Dette er ein auke på nesten 5000 lam, eller 26 % mot fjoråret, seier fagsjef Finn Avdem.

Medel slaktevekt på lam hittil i år er 18,5 kg, ein nedgang på heile 1,2 kg i høve til 2016. 68,4 % av har oppnådd Stjernelam-kvalitet. Det er ein auke på 0,3%. Kvaliteten held seg difor godt oppe sjølv om vekta har gått betydeleg ned.

Når det gjeld sau, har det derimot vore ein nedgang i slaktinga. Hittil i år har Nortura slakta 35 400 sau. Det er ein nedgang på 1 800 dyr, eller 4,8 %.

– Vi forventar ein god del slakting av både sau og lam utover mars, seier Avdem.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 500 storfe. Dekningsgraden er 68 prosent og markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det ca. 19 400 stk. Det gir akkurat markedsdekning og dermed blir det ingen innfrysing av gris denne uka.

Av småfe slaktes det henholdsvis ca. 2 800 lam og 1 000 sau. Det er mer enn det som etterspørres og overskuddet fryses inn til reguleringslager.  
 
Eggsalget er økende inn mot påske, og det er særlig i ukene 13 og 14 at det forventes en markant økning. Konsummarkedet vil i hovedsak bli dekket, og eggprodukter planlegges produsert av utsorterte egg og reduksjon av reguleringslager.

 


 

Pris

Fra mandag 20. mars økes avregningsprisen for storfe og kalv med kr 0,50 per kg. Endringen skyldes redusert omsetningsavgift.

 


 

Gå inn og lik vår nye facebookside Medlem Nortura

www.facebook.com/medlemnortura
 

www.facebook.com/medlemnortura