Nortura i Bondebladet uke 14-15/2017

Markedsbalansen for kjøtt og egg

Nortura Totalmarked lager hver andre måned prognoser for produksjon og forbruk av kjøtt og egg. I tillegg ønsker vi mellom prognosene å orientere om status i markedet per dyreslag, slik vi gjør i denne saken.

Storfe
Som normalt er det underdekning av storfe på denne tiden av året, men så langt i år har det vært høyere dekning av norsk vare enn tilsvarende de senere årene. Dekningsgraden har i snitt ligget på 80 prosent og det har vært flere uker med full dekning, noe som er uvanlig på denne tiden av året. Produksjonen av storfekjøtt så langt i år er lik med fjoråret, mens salget er redusert med 3 prosent. Det er importert litt mindre storfekjøtt enn i samme periode i fjor, noe som nok delvis skyldes at det var en uke i februar hvor tollen ikke var satt ned.

Selv om det er stor underdekning av norsk storfe er det en utfordring at tilførslene er lave på våren og sommeren når etterspørselen er størst, mens det er slaktes mye storfe på høsten når etterspørselen er lavere. Paradoksalt nok kan en dermed ende opp med å måtte legge inn storfe på reguleringslager i de mest hektiske ukene på høsten. Konsentrert slakting av storfe midt i lammesesongen er utfordrende både markedsmessig og driftsmessig, og i år kan endring av telledato fra 1. august til 1. oktober ytterligere forsterke denne problematikken. For å motvirke det vil vi innrette prisløypa med tanke på å stimulere til mindre slakting av storfe i oktober.

Gris
Markedet for gris preges av noe overdekning, men ikke mer enn vi kan håndtere med tilgjengelige reguleringsvirkemidler, herunder eksport. En viktig forutsetning for å kunne balansere markedet er at slaktevektene ikke øker. En vektøkning vil raskt forstyrre den skjøre balansen.

Så langt i år har det totalt sett vært overdekning og reguleringslageret av hel gris har økt fra ca. 50 tonn ved nyttår til ca. 650 tonn. Samtidig pågår det eksport av stykningsdeler som er overskudd fra ribbetiltaket i 2016, som bidro til at det ble nok norsk ribbe til jul.

Sau/lam
Markedsituasjonen for sau og lam er meget krevende med et prognosert overskudd på 1 200 tonn og et reguleringslager ved inngangen til året på 3 200 tonn. Det er en underliggende vekst i bestanden av sau og lam, mens salget har blitt redusert de siste årene.

Den gode nyheten er at det nå endelig har blitt fart i uttaket av lam fra reguleringslager og det er nå tomt for lam fra sesongen 2015 og våren 2016. Bransjen og handelen har tatt ordentlig tak i situasjonen og flere butikkjeder har kampanjer for å få opp salget. Økt frysefradrag har vært en utløsende faktor for dette. Frysefradraget skal kompensere for kostander ved å bruke fryst vare, samt at det kan brukes for stimulere til salg når markedssituasjonen krever det. Alle saueprodusenter er med på å betale frysefradraget gjennom omsetningsavgiften, så tiltaket er kostbart for næringen, men det er nødvendig. Siden det ikke er anledning til reguleringseksport av sau og lam, må kjøttet på reguleringslager omsettes i det norske markedet i konkurranse med fersk vare, og det tilsier at prisreduksjon må brukes som virkemiddel. Mens det nå ser noe lysere ut for uttak av lam fra reguleringslageret, er det sauen som skaper størst bekymring og det jobbes for å finne løsninger.

Ser vi fram mot årets lammesesong, er det ønskelig at lammene leveres like tidlig som i fjor, dvs. tidligere enn det som har vært normalt før. Det er både for å møte etterspørselen i markedet når matvarekjedene starter sine lammekampanjer, men også for å hindre at lammene blir for tunge. Prisløypa for høsten vil derfor i stor grad ha samme nedtrapping som fjorårets.

Egg
Prognosen viser et overskudd av egg på i overkant av 600 tonn for 2017. Overskuddet kommer gjennom sommeren, som et sammenfall mellom lavest salg gjennom sommeren og at verpekurven i år gir størst produksjon i denne perioden. Det er sendt søknad til Omsetningsrådet om å kunne gjennomføre førtidsslakting av verpehøner tilsvarende 500 tonn egg. Det er liten dramatikk i dette, og en viss overdekning og førtidsslakting i et normalår vil være naturlig for å sikre nok norske egg til høytider som påske og jul. Saken skal behandles i Omsetningsrådet 7. april.

Informasjon om prognoser, markedsoversikter, prisutvikling mv. kan også finnes på totalmarked.nortura.no.

 


 

Samarbeidsavtale mellom NBU og Nortura

Leder i NBU, Tora Voll Dombu t.h. og Eli Berven med signert samarbeidsavtale.
Leder i NBU, Tora Voll Dombu t.h. og Eli Berven med signert samarbeidsavtale.

Nortura er sponsor for Norges Bygdeungdomslag (NBU) gjennom Norsk Landbrukssamvirke og har nå undertegnet en rammeavtale der målet er å utvikle et enda tettere samarbeid mellom de to organisasjonene.  

NBU er en viktig arena for rekrutteringen til Nortura, både som potensielle eiere, tillitsvalgte og ikke minst engasjerte forbrukere.

– For oss i Nortura er det også viktig å øke forståelsen for samvirke, og dette er ivaretatt i samarbeidsavtalen gjennom konkrete aktiviteter, sier nybrukerkoordinator i Nortura, Eli Berven.

NBU har økt medlemstallet sitt og har i dag 7500 medlemmer som jobber for positive holdninger overfor norsk landbruk og levende bygder.

– Vi oppfatter at det er en god driv i NBU er for tiden, og vi gleder oss til et fruktbart samarbeid - ikke minst gjennom organisasjonens mange arrangementer hvert år, sier Eli Berven.

 


 

Påskekampanjer fra Gilde og Prior

Både Gilde og Prior kommer med nye kampanjer til påske. For Gilde er det Gildelam til påske, og Prior har en påskeeggkampanje med innstikk av påskequiz i pakken.

Begge kampanjene kan du lese mer om under Kampanje, og de går med reklamer i butikk, på kino, i TV og i sosiale medier. God påske!

 


 

Felles retningslinjer for sjåfører og bønder

Arbeidsgruppen for kontrollprogram BRSV/BCoV har vedtatt noen enkle punkter som skal bidra til å redusere risikoen for smittespredning av BRSV/BCoV.

Til produsent som tar imot dyrebilsjåfør

 • Gi tydelig beskjed, gjerne ved innmelding, om du ikke ønsker at dyrebilsjåfør skal inn i fjøset.
 • Sjåfør og bil er alltid urein sone. Det vil alltid være en risiko ved å slippe dyrebilsjåfør inn i besetningen.
 • Husk at dyrebilsjåføren kan ha vært i en besetning med smitte før han henter hos deg, selv om slakteriet alltid prøver å ta hensyn til smitterisiko når de legger opp kjørerutene.
 • Hvis dyrebilsjåfør må inn i fjøset bør besetningens eget skotøy og klær brukes, såfremt dette er i riktig størrelse.
 • Fottøy og klær må vaskes grundig før det kan brukes på nytt i fjøset.
 • Bilen er urein sone. Hvis du har hjulpet sjåføren og vært på dyrebil/rampe sammen med sjåfør, må du bytte klær og sko før du går inn i fjøset igjen. Sko må vaskes spesielt grundig.
 • For å ha oversikt over hvem som har vært inne i besetningen, er det lurt å føre journal over besøkende.

Til dyrebilsjåfører

 • Spør alltid om lov før du går inn i besetningen!
 • Hvis du må inn i besetningen, skal reint fottøy og overtrekkstøy brukes. Helst skal besetningens eget fottøy og overtrekkstøy brukes.
 • Fottøy og overtrekkstøy tas på der hvor dyra lastes ut. Grensen mellom ren og uren sone vil som regel være dørterskelen. Ikke bruk den vanlige smitteslusa for besøkende.
 • Eget fottøy skal stå igjen på utsiden av døra ved dørterskelen. Besetningens/reint fottøy tas på innenfor og settes igjen utenfor døra etter opplasting. Det er produsentens oppgave å vaske disse grundig før de brukes i fjøset igjen.

For mer detaljert informasjon om smitteforebygging henvises til temaheftet "Trygg og smittesikker inn- og utlasting av storfe", lenket fra egen artikkel.

Kontrollprogram Bekjempelse av BRSV/BCoV er et nasjonalt samarbeid mellom Tine, Helsetjenesten for storfe, Nortura, KLF, Q-Meieriene, Animalia, Geno og TYR.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 300 storfe. Dekningsgraden er 80 prosent og markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Det slaktes mye gris, hele 22 000 stk., men stor etterspørsel gjør at vi trolig unngår innlegg på reguleringslager.

Småfeslaktingen er som forventet lav nå, men likevel blir det litt innlegg på reguleringslager også denne uka.

Eggsalget går for fullt mot påske. Egg hentes oftere hos produsent for å få maksimalt ut til forbruker helt opp mot høytiden. I noe grad utsettes også slakting av høner for å øke eggmengden. I all hovedsak er markedet dekket, men det kan bli mangel på enkelte eggvarianter.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.