Nortura i Bondebladet uke 17/2017

Årsmøtet vedtok etterbetaling på 100 millioner

Årsmelding og regnskap ble vedtatt som foreslått på Nortura sitt årsmøte på Lillestrøm 4.-5. april, og dermed blir det etterbetaling for andre gang i Norturas historie.

I tillegg til etterbetalingen på 100 millioner kr blir også første års avsetning på medlemskapitalkonto, som ble avsatt i 2010, vedtatt tilbakebetalt i år. Dette utgjør ca 62 millioner kroner. 

Renten på andelskapital og medlemskapitalkonti ble for 2016 satt til 3,84 prosent.  Dette utgjør 28 millioner kroner. Samlet utbetaling til Norturas eiere i form av etterbetaling, medlemskapital og renter blir dermed på rundt 190 millioner kroner. Utbetalingene vil komme i løpet av juni.

Årsmøtet vedtok også å avsette nye 80 millioner på eiernes medlemskapitalkonti. Samlet innestående medlemskapital pluss andelsinnskudd er dermed på vel 750 millioner kroner og den individuelle egenkapitalen i Nortura utgjør ca 24 prosent av den samlede egenkapitalen.   

 


 

Investere i tilleggsandelsinnskudd?  

Hvis du er Norturaeier og ønsker å plassere mer kapital i selskapet enn det obligatoriske andelsinnskuddet og din andel av medlemskapitalen kan du investere i tilleggsandelsinnskudd. 

Ordningen med tilleggsandelsinnskudd ble innført samtidig som medlemskapitalordningen i 2010. Dette er en frivillig ordning. Hver tilleggsandel koster kr 6000 og den enkelte andelseier kan maks kjøpe 50 andeler. Renten på tilleggsandelene er lik den som gis på det obligatoriske andelsinnskuddet og medlemskapitalen.

Regelverket er det samme som på medlemskapitalen. Bindingstiden er 7 år, men det er ingen automatikk i at pengene utbetales etter 7 år. Det er Årsmøtet som hvert år avgjør om resultatet i selskapet gjør det økonomisk forsvarlig å utbetale både medlemskapitalen og tilleggsandelsinnskuddet. I år hvor det eventuelt ikke blir vedtatt noen utbetaling blir kapitalen som skulle vært utbetalt det året satt først i køen for utbetaling neste år.

Tilleggsandelsinnskudd er altså ingen sparekonto i tradisjonell forstand, men egenkapital og dermed risikokapital. Men dette gjenspeiler seg også i en høyere renteavkastning enn på en sparekonto i bank.

Det er viktig å understreke at tilleggsandelsinnskuddet ikke gir noen ekstra rettigheter i Nortura.

 


 

Reduserer kyllingproduksjonen ut året

Salget av kylling ligger så langt i år betydelig bak budsjett og volumambisjonene og lagrene har økt siden nyttår. Nortura må derfor redusere produksjonen av kylling med 2.000 tonn ut året 2017 gjennom utkjøp av produksjon.

Målet er å ta ut så mye som mulig av disse 2.000 tonn gjennom utkjøp av hele innsett, slik at en i minst mulig grad slipper å øke reduksjonene hos alle produsentene.

Parallelt med dette settes det inn en rekke markedstiltak med økt aktivitetstrykk, videreutvikling av sortiment samt vurderinger på pris ut i markedet. Men selv med økt salg framover må produksjonen tas ned for å samtidig klare å redusere lageret.

En slik nedjustering av kyllingproduksjonen påvirker også behovet for daggamle kyllinger og produserende foreldredyr. Rugeriene har påbegynt dette arbeidet, og oppal og rugeggprodusenter blir parallelt orientert om tiltak og gjennomføring. Dette blir en vesentlig mer omfattende prosess hvor det må tas ut hele innsett som ikke har kommet i eggproduksjon samt periodevis styrt førttidslakting utover det som allerede er innført.

 


 

Transportdyktighet

Det er svært viktig at dyr som skal transporteres til slakt faktisk er transportdyktig Mattilsynet har derfor laget en veileder til bruk ved vurdering.

Veilederen er et hjelpemiddel for flere:

  • Produsenten, som har ansvaret for at dyr han sender til slakt er egnet til transport

  • Sjåføren av dyrebilen, som har ansvar for at de dyra han tar om bord er transportdyktige

  • Personellet som har ansvaret for å ta imot dyra ved slakteriet

  • Mattilsynets personell ved slakteriene

– Siden bedømmingen av transportdyktighet er basert på en del skjønn, vil det alltid kunne være uenighet om hva som er "fasit". Veilederen skal bidra til å skape en lik forståelse av hva som er riktig bedømming, sier Sigrunn Hestenes, fagsjef inntransport i Nortura.

Vi anbefaler aller husdyrprodusenter å lese denne brosjyren som du kan laste ned ved å gå inn på tilsvarende artikkel på medlem.nortura.no.

 


 

Endret prisløype for lam og sau

Som følge av at det har vært slaktet mindre lam i januar og februar enn det som var forventet i forbindelse med omlegging av lammeslakttilskuddet fra 2017, gir prisløypa som ble satt opp for 1. halvår en overnotering i forhold til planlagt gjennomsnittlig engrospris i 1. halvår 2017.

Derfor ble engrosprisen på lam redusert med kr 2,00 per kg fra og med mandag 17. april. 

For å stimulere til økt salg av sau fra reguleringsalger er prisen på ung sau og sau redusert med kr 10,00 per kg fra samme dato.

Frysefradraget reduseres for å være innenfor rammen på 30 prosent satt av Omsetningsrådet. Denne lave prisen gjelder kun sau og ung sau lagt inn på reguleringslager før 1. juli 2016.

 


 

Elektroniske storfemerker som faller ut?

OS ID har de siste par årene fått henvendelser fra storfeprodusenter om at flere øremerker enn før knekker og mistes. – Vi har i denne perioden gjort analyser av merker og besetninger som har hatt disse utfordringene, og forbedret merkene, sier salgssjef i OS ID Pål Kjellesvig Dalløkken.

– For en tid tilbake måtte vi, av miljøhensyn, slutte å tilsette fargebevarende stoffer i plastmaterialet som ble brukt i øremerkene. Det førte til at en del øremerker ble misfarget etter en stund. Dette problemet løste vi ved å gå over til et materiale som ga merkene en hardere, tettere og mer fargebestandig overflate. Det at øremerkene nå er hardere, har imidlertid medført at noen merker knekker etter en tids bruk, forteller Kjellesvig Dalløkken.

– Derfor har vi, sammen med plastleverandøren vår, utviklet et nytt plastmateriale som både ivaretar fargen og er mjukt og fleksibelt slik at slitasjebrudd unngås, sier han.

Øremerker i den nye plasten er nå testet i besetninger i over to år. Resultatene har vært svært gode, så nå produseres storfemerkene fra OS ID i dette nye materialet. Dette gjelder merker som er levert etter 1. februar 2017.

Samtidig er det gjort endringer på selve merket ved å forsterke kritiske punkter i tappdelen, blant annet rundt stammen, for å gi merket bedre styrke mot slitasje og brudd.

Du kan lese mer om dette på osidbloggen.no

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 600 storfe. Det er for lite til å dekke etterspørselen og dekningsgraden er 65 prosent. Markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Det slaktes relativt mye gris og mer enn det som etterspørres. Overskuddet, ca. 1 800 gris, legges inn på reguleringslager.

Etter et godt eggsalg til påske, med reduksjon av reguleringslageret, ble det bare litt lavere salg i helligdagene. I år er det kort tid mellom påske og mai med normalt høyt eggsalg.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.