Nortura i Bondebladet uke 18/2017

Nortura styrket sitt omdømme

I publiseringen av de 50 mest kjente selskapene i Norge som ble offentliggjort i april er Nortura en av dem som gjør det største bykset i omdømmet.

Nortura styrket sitt omdømme

Nortura hadde i 2016 en omdømescore på 69,2 - som er et helt i øverste sjikt av et middels godt omdømme. I år tar vi bykset opp nesten 5 poeng og lander på 73,9. Det er plasserer oss solid i sjiktet av selskaper med godt omdømme.

– Dette er utrolig hyggelig, og viser at Nortura begynner å få en solid posisjon i folks bevissthet. På tross av tøffe saker rundt struktur, produksjon, klima, helse og dyrevelferd så tror jeg folk opplever at vi kommuniserer disse sakene på en skikkelig måte som viser at vi tar vår rolle og vårt samfunnsansvar på alvor. Vi er ikke redde for å ta i de vanskelige sakene, og det tror jeg vi får igjen for, sier kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen.

Det er Reptrak som gjennomfører målingene gjennom en undersøkelse i janaur, februar og mars. Scoren regnes ut fra spørsmål om tillit, beundring, respekt og god følelse for selskapet. I tillegg spørres det om oppfatning av tjenester og produkter, ledelse, etikk, samfunnsansvar, arbeidsmiljø og innovasjon.

– I perioden har det vært mye fokus på høner, samfunnsregnskap, og et godt årsresutlat, som nok har bidratt positivt. Men vi skal også huske at vårt omdømme ikke bare skapes gjennom media, men hver eneste dag av alle som jobber i Nortura og av eierene våre i deres møte med verden rundt seg.

 


 

Seks filmer om det unike norske lammet

Nortura vil lage seks nye filmer om lammet, første film fra lamminga hos Tore Mattingsdal på Jæren kan du se på vår facebookside Medlem Nortura.

Nortura vil lage seks nye filmer om lammet, første film er fra lamminga hos Tore Mattingsdal på Jæren

Vi vil legge ut filmene om det unike norske lammet etter hvert som vi følger årstiden. Filmene er laget hos Tore Mattingsdal, som er 3 generasjon sauebonde på garden i Brusand i Hå kommune sør på Jæren i Rogaland.

De seks filmene
Første film om lamming ble lagt ut 24. april. Så kommer en ny film om vårbeite i løpet av mai, videre heiadriving, tilsyn, sanking og sortering der også rundt 25 kokker er med, og til høsten skal lage nydelig mat av våre flotte produkter fra lam.

– Dette blir en flott filmserie som jeg håper mange vil sette pris på, og som vil være opplysende for hva som skjer i hele verdikjeden, sier vår rådgiver på småfe Stian Espedal som har vært ansvarlig for dette prosjektet.

Filmene som er laget av SRS Media legges kun ut på vår facebookside Medlem Nortura. Følger du ikke siden allerede så finner du den på lenkeadressen www.facebook.com/medlemnortura.

 


 

Ny rutine ved trekk mot avregning

Nortura driver og innfører ny IT-plattform i selskapet. Dette er en meget omfattende og krevende jobb som berører alle ledd i Norturas lange verdikjede, fra de avanserte styringssystemene i industrien til alle våre administrative systemer. Dagens løsning har fungert godt i mange år, men er nå i ferd med å gå ut på dato. Vi er derfor helt avhengig av å lykkes med dette. Samtidig ligger det store muligheter til å ta ut rasjonaliseringseffekter når det nye systemet er oppe og går.   

For å minske risikoen vil selve omleggingen gjennomføres steg for steg. Den første endringen skjer nå fra 1. mai. Da flytter vi alle våre regnskap- og økonomifunksjoner over på den nye løsningen.  Det betyr at det også blir noen mindre endringer i rutinene i samhandlingen med dere eiere.
 
Trekk ved avregning
I dag har vi en løsning der det framkommer på en egen linje på avregningen hvis du har et trekk som skal gå mot avregningen. Nederst på avregningen angis netto avregningsbeløp som overføres til din bankkonto.

I den nye løsningen vil eventuelle trekk ikke framkomme på avregningen. Du vil i stedet få en egen melding (på mail til de som har det - eller som brev) med spesifikasjon av trekket. Meldingen sendes ut ved forfallsdato på trekket, ca en uke etter avregningsbrevet. Det betyr at hvis du er i en situasjon der du har trekk så må du være obs på at beløpet nederst på avregningen er bruttobeløpet og at trekket kommer som fradrag i selve betalingskjøringen.

Kort oppsummert betyr dette:
Ordningen med trekk mot avregning opprettholdes akkurat som før, men selve håndteringen fra Norturas side, vil bli litt annerledes enn det du har vært vant til.

Ditt kontaktpunktet vil som tidligere være det lokale Medlemssenter/avregningsavdeling.

Ny ordning blir altså gjeldende fra 1. mai og hvis da er uklarheter eller du har spørsmål knyttet til avregningen og den nye spesifiseringen av trekket, kontakt Norturas Kredittavdeling. Riktig kontaktinformasjon ditt finner du i betalingsmeldingen.

For fjørfekjøttsiden vil endringene bli noe større, dette sendes i egen info.

 


 

Norsk kylling faser ut kalkunproduksjonen

Rema sitt selskap Norsk Kylling, legger fra 1. mai ned sin kalkunslakting på grunn av manglende lønnsomhet. Rema vil fra samme dato kjøpe sine kalkunprodukter fra Nortura.

Dette innebærer at Nortura skal produsere alle de produktvariantene av kalkun som Rema fram til i dag har kjøpt fra Norsk Kylling. Produktene skal fortsatt selges som Remas egne merkevarer.

Norsk Kylling sine kalkunprodusenter er alle lokalisert i Trøndelag, og produksjonen hos disse skal de neste 12 månedene gradvis fases over til Norturas produsenter. I denne perioden skal kalkunen fra produsentene til Norsk Kylling slaktes på Nortura Hærland.

Fra april 2018 skal all produksjonen være flyttet over til Norturas egne kalkunprodusenter. Disse er alle lokalisert på Østlandet, og har til sammen kapasitet til å ta det ekstra volumet til Rema uten at det i første omgang er nødvendig med utvidelser eller nybygging.

Totalmarkedet for kalkun i Norge er i størrelsesorden 10 000 tonn. Dette er lite, og utgjør til sammenligning bare 10 prosent av kyllingmarkedet. Det er krevende å skape industriell økonomi med så små volum. Problemer med å skape lønnsomhet på kalkun er også årsaken til at Norsk Kylling besluttet å legge ned kalkunproduksjon på fabrikken sin på Støren.

 


 

Marked

Til å være 4-dagers uke slaktes det relativt bra med storfe, ca. 3 400 stk. Dekningsgraden er 73 prosent og markedet kan suppleres med import til nedsatt toll. Pga. at det i år er telledato 1. mai forventes det noe økt slakting framover.

Av gris slaktes det ca. 17 500 stk. denne uka og gir full dekning.

Det slaktes veldig lite småfe nå, men det legges fortsatt litt sau på reguleringslager. I mars og april har det vært en god del uttak av lam fra reguleringslageret, mens det er lite interesse å ta ut for sau. Per uke 17 er det fortsatt 1 480 tonn lam og 1 270 tonn sau på reguleringslager.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.