Nortura i Bondebladet uke 19/2017

Prognose 2017 – per mai 2017
Fortsatt svært krevende markedssituasjon for sau og lam

Til tross for godt salg av lam hittil i år, er det fortsatt stort overskudd og en krevende markedssituasjon på dette dyreslaget. Det er også fortsatt noe overskudd av gris og egg, men ikke mer enn at det kan håndteres med virkemidlene vi rår over. Situasjonen på storfe er uendret og preges fortsatt av stort underskudd.Produksjon

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Storfe/kalv

83 400

103

7 570

102 300

98

- 11 400

Sau/lam

26 100

103

1 006

25 900

105

1 200

Gris

136 700

100

1 500

137 300

101

900

Egg

63 200

103

290

62 800

101

650


Prognosen på sau og lam viser et overskudd på ca. 1 200 tonn i 2017. Det er samme nivå som i marsprognosen. Bak dette tallet ligger det en beregnet økning i tilførslene på ca. 3 prosent, mens engrossalget forventes å øke med ca. 5 prosent sammenlignet med 2016.

Bestanden av sau og lam ser ut til å bli ca. 1 prosent høyere ved beiteslipp i 2017 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det tyder på at veksten i bestanden er i ferd med å avta noe sammenlignet med utviklingen de to siste årene. Det er samtidig lagt til grunn slaktevekter som gjennomsnittet for de siste fire årene.

Salget i 1. tertial i år har økt med 24 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og som et resultat av det er det tatt ut nesten 1 200 tonn sau og lam fra reguleringslageret så langt.
 
– Bransjen gjør nå en stor innsats for å øke salget av sau og lam og viser at det er mulig å få til et salgsløft som monner når bransjen virkelig går om bord, sier Jakob Simonhjell, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Men han advarer samtidig mot å tro at problemene er løst.

– Selv om overskuddet i prognosen nå er vesentlig mindre enn i fjor, må en være klar over at det beregna overskuddet på 1 200 tonn kommer på toppen av de 3 200 tonn som lå på lager ved inngangen til året. Først når vi får reell underdekning vil vi se en nedbygging av reguleringslageret. Og innen rimelig tid må vi dit, understreker Simonhjell.

– Når vi kommer til selve sesongen ønsker vi også i år å få lammene tidlig, bl.a. ved at slaktemodne leveres rett fra utmarkbeite. Vi kommer som i fjor til å bruke prisløypa aktivt for å stimulere til det, varsler Simonhjell.

Se mer om prognosen i egen sak eller på Nortura Totalmarked.

Lammeslakting
Tidlig slakting er viktig for å møte etterspørselen etter lam når kjedene gjennomfører sine kampanjer. Det bidrar til at det samlede salget øker og at overskuddet reduseres. I tillegg blir størrelsen på lammene mer i tråd med forbrukernes og industriens ønsker. Totalt sett gir dette bedre markedsbalanse som alle vil ha effekt av.

 


 

Gilde og Prior styrker sitt omdømme

Også merkevarene våre styrker i år sitt omdømme. Gilde øker mest og er nå på topp 10 i Kantar TNS' måling for 2017.

I Reptrak-målingen av de 50 mest kjente selskapene i Norge som vi skrev om i forrige nummer var Nortura et av selskapene som gjorde det største bykset i omdømmet, også merkevarene våre styrker sitt omdømme.

Gilde er blant de tre "virksomhetene" som øker mest i omdømmescore fra i fjor, med hele 11 poeng i Kantar TNS sin måling (Kantar omtaler merkevarene våre som virksomheter). Gilde lander på 70 poeng, som er et sterkt omdømme og er på lista over de 10 best likte "virksomhetene" i Norge.

Prior jobber seg også oppover med 6 poeng til 55 poeng. Også det et sterkt omdømme.

Omdømmeindeksen 2017: Topp 10 virksomheter

Omdømmeindeksen 2017: Topp 10 virksomheter
 

 


 

Nortura bidreg til ny kunnskap om sauefôring

– Nortura, saman med mange andre samarbeidspartnarar, bidreg til eit treårig forsøk som har som mål å utvikle nye fôringsstrategiar for produktive søyer, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

I alle forsøka blir tilvekst og livskraft på lamma registrert. Det blir også teke mange blodprøver av både søyer og lam der ein analyserer for ulike blodverdiar som ein reknar med har samanheng med lammetap.

  • I 2015/2016 vart det gjennomført eit forsøk som der ein såg på verknaden av ulike fôrstyrker i høgdrektigheita på søyer med tre og fleire foster.
  • I 2016/17 ser vi på om ulike fôrrtyrker i puberteten påverkar mjølkeevna til påsettlamma
  • I 2017/18 skal vi sjå på korleis ulik hold og holdendring rundt paring påverkar lammetalet til søyene

– Det er forskarane Ingjerd Dønnem, Åshild Taksdal Randby og Erik Georg Granquist ved NMBU Ås som gjennomfører forsøka saman med dei tilsette på Senter for Husdyrforsøk. Resultata vil bli publisert i "Sau og Geit", medlem.nortura.no og andre stader der sauebonden hentar ny kunnskap, seier Avdem.

 


 

Fugleinfluensa – fortsatt aktuelt!

Siden oktober i fjor er det meldt om over 1000 (!) utbrudd av høypatogen fugleinfluensa H5N8 i Europa. 25. mars meldte svenske myndigheter om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i en verpehønsbesetning.

Norge har det aldri blitt påvist høypatogen fugleinfluensavirus, men i lys av situasjonen i Europa har Veterinærinstituttet varslet om at årets vårtrekk kan gi økt risiko for at smitten kommer til Norge.

Nortura understreker viktigheten av god kontroll med egne smittevernrutiner og at man er årvåken overfor unormale endringer i besetningen. Smitte av fugleinfluensa til en fjørfebesetning innebærer omfattende tiltak og får store konsekvenser med opprettelse av soner der det legges begrensninger på aktiviteten i husdyrhold. Smittede besetninger vil bli avlivet og destruert.

Se mer i egen sak på fjørfe.

 


 

Førtidsslakting av verpehøner

Fra uke 20 starter førtidsslakting av verpehøner for å fjerne et midlertidig eggoverskudd i sommer. Prognosene viser overskudd av egg til sommeren, så det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å regulere markedet.

Eggsalget er normalt lavere om sommeren, og i år er produksjonen ekstra stor i samme periode. Innsett som har ordinær avliving fra uke 23 til uke 34 er omfattet av ordningen, og avliving/slakting kan skje tidligst i uke 20 og seinest uke 31. Førtidsslakting kan skje 3-20 uker før ordinær avliving/slakting. Kompensasjonen er knyttet til tapt eggleveranse, og den er kr 7,90 kr per kilo egg som fjernes.

Omsetningsrådet har vedtatt at inntil 500 tonn av sesongoverskuddet kan fjernes ved førtidsslakting. Råd for frivillig førtidsslakting med deltakere fra Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura er enig om perioden tiltaket skal benyttes. Eggprodusenter oppfordres til å ta kontakt med sitt eggpakkeri.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 000 storfe. Det er 600 mer enn forrige uke og godt over gjennomsnittet for året så langt. Økningen var forventet med tanke på at 1. mai er telledato i år. Etterspørselen øker også som forventet nå i mai. Dekningsgraden av norsk storfe er 71 prosent og markedet kan suppleres med import til nedsatt toll.

Av gris slaktes det ca. 20 100 stk. Det er mer enn det som etterspørres og ca. 1 000 gris vil bli lagt inn på reguleringslager.

Nå i mai er eggsalget betydelig på grunn av høytidsdager og selskaper. Eggsalget er vanligvis høyt i flere uker på denne tiden, og reguleringslageret reduseres sterkt. Plommeproduksjonen er stor for å produsere majones og dressinger mot sommeren.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.