Nortura i Bondebladet uke 21/2017

Flere foretrekker Gilde og Prior

Ny markedsundersøkelse for 1. kvartal 2017 viser at flere enn før foretrekker Gilde og Prior fremfor andre merkevarer.

Serverer pølse
Merkevarene våre er styrket i en ny undersøkelse, flere foretrekker Gilde og Prior fremfor andre merker.

Preferansen for Gilde kjøtt og kjøttvarer generelt har økt med 5 % poeng til 60 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Preferansen for Prior kylling-/kalkunkjøtt har økt med 6 %-poeng til 59 % og Prior egg har økt med 4 % poeng til 63 %.

Marketingsjef i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs, trekker frem tydelig kommunikasjon og merkevarebygging som viktige årsaker til fremgangen:

– Når det gjelder Gilde har vi hatt en konsistens i merkevarebyggingen over tid og det gir resultater - fra den norske bonden slår an! Vi har også gjort løft i pakningsdesign og dessuten hatt gode lanseringer. Kommunikasjonen rundt Prior har vært synligere og tydeligere enn på lenge, med sunt og lett i fokus. Vi bygger kunnskap om produktene og det blir tatt godt imot.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos MMI og gjøres hvert kvartal på oppdrag fra Nortura. Resultatene er basert på svar fra over 2000 respondenter.

 


 

Utbrudd av ringorm

Ringorm har nesten vært utryddet i de siste 20 år, men det har vært noen utbrudd den siste tiden. Derfor er det flere bruk som i løpet av det siste året har fått påvist ringorm, eller fått restriksjoner som kontaktbesetning.

Ringorm er en soppinfeksjon i huden, en typisk infeksjon starter i en liten flekk og sprer seg utover. Det blir ofte dannet skorpe i ytterkanten av spredningen og huden i midten blir helet. Derfor kan det se ut som det er en orm som ligger i en runding under huden.

Ringorm gir kløe, mistrivsel og redusert dyrevelferd og tilvekst.

Ringorm kan smitte husdyr, kjæledyr og mennesker. Ringorm kan også smitte mellom ulike dyrearter, også til folk. Det er ulike typer ringorm som trives best på ulike vertsdyr. Derfor blir det sjelden stor videre smittespredning når den er på "feil" vertsdyr.

Det må tas ut en prøve som analyseres for å bekrefte eller avkrefte ringorm.

Det har vært flere tilfeller med ringorm uten at det har vært typiske tegn. Derfor er det viktig å følge nøye med, og få tatt prøver ved minste mistanke.

Tilførselsleder i Nortura Region Vest, Bengt Egil Elve har skrevet en artikkel om ringorm. Artikkelen er et kort og enkelt notat om ringorm, det er også henvisninger til Veterinærinstituttet sine nettsider med mer informasjon om ringorm.

 


 

Auka lammesalet med 30 prosent

Nortura har hatt stort trykk på sal av lam for å redusere lagra fram mot ny lammesesong. Dette har resultert i ein salsvekst på 30 % eller 573 tonn ved utgangen av april.

– Den store salssuksessen var kampanjen med salt lammekjøtt der vi selde 160 tonn meir enn i fjor. Gjennom denne kampanjen har fleire fått opp augo for dette gode produktet, seier fagsjef Finn Avdem.

Påskelamsalet gjekk også veldig bra, og vi har nå gjort eit skikkeleg innhogg i reguleringslageret på lam. Sidan nyttår har dette lageret gått ned med 760 tonn.

Nå står grillsesongen for døra, her vil lammet vera godt representert. I juni kjem sommarlamma for fullt i REMA, i år som riksdekkande produkt. Gjennom breiare lansering og nytt design er målet å doble salet av sommarlam slik at vi får utnytta dette flotte råstoffet enda betre.

 


 

Utfordrande marknadssituasjon for sau

Marknadsbalansen for sau er ei stor utfordring. Her har reguleringslageret auka frå i underkant av 1000 tonn ved nyttår, til 1240 tonn ved utgangen av april.

I Nortura brukar vi sauen til foredla produkt som spekemat, Vossakorv og sodd. Nortura har eit stabilt sal av produkt som har sau som råstoff, men dette er ikkje godt nok når tilførslane aukar.

– Ein stor del av sauen blir også seld til industrikundar, og etterspørselen frå desse har gått betydeleg ned. Frå nyttår til utgangen av april har salet av heilt slakt av sau gått ned med 28 % eller 115 tonn. I staden for auka sal, som vi treng når tilførslane aukar, så opplever vi difor heller ein nedgang i salet, seier Finn Avdem.

Engros- og avrekningspris er sett ned med kr 13 pr. kg sidan nyttår. Sjølv med så låg pris er det ikkje nokon stor auke i etterspørselen. Her har difor Nortura og sauenæringa ei stor utfordring som vi arbeider med å finne løysingar på framover.

– Dersom du er i tvil om ei søye skal utrangerast eller ikkje, så bør tvilen koma søya til gode ut frå marknadssituasjonen vi har nå, meiner Avdem. Dei tre siste åra er det vore slakta ca 6,5 lam pr. slakta sau mot ca 4 lam på slutten av 90-talet. Dette er ei veldig positiv utvikling og tyder at den norske sauen blir både meir haldbar og produktiv.

 


 

Prising storfe gjennom sommer og høst

Nøyaktig prisinformasjon av storfe gjennom sommeren og høsten kan ikke gis før styret har vedtatt engrospris for 2. halvår og prisløypa er satt ut fra det, men vi kan nå gi detaljer om opptrappingen gjennom ekstra avtaletillegg og nivået som er bestemt.

Som tidligere varslet øker prisen med 50 øre fra 22. mai grunnet engrosprisøkning. For å trappe opp prisen videre mot sommeren vil Nortura innføre ekstra avtaletillegg. Tillegget innføres fra mandag 29. mai med kr 0,80 per kg, trappes opp med ytterligere 0,80 kr fra 12. juni og en siste opptrapping med kr 0,80 fra 26. juni.

Dette prisnivået vil så bli holdt gjennom hele juli og august, før prisnedtrappingen mot nye telledato 1. oktober starter 4. september. Vi gjør også oppmerksom på at det kan også komme ytterligere prisendringer fra 3. juli når styret har vedtatt engrosprisen for andre halvår.

Det er summen av endringer i engrospris, omsetningsavgift og ekstra avtaletillegg som gir prisløypa ut mot produsent.

 


 

Tiltak for en campylobacterfri sommer

I Europeisk sammenheng er vi i Norge sammen med enkelte andre nordiske land i en helt egen, gunstig klasse når det gjelder campylobactersmitte i slaktekyllingbesetninger. Dette er en status vi er opptatt av å opprettholde, og for å få til det er det viktig at alle er nøye på smittebeskyttelsestiltakene i besetningene.

På medlemssidene under fjørfe finner du en artikkel som punktvis viser viktige tiltak for uteområde, mellom hvert innsett og gjennom innsettet.

Næringa har gjennom handlingsplan mot campylobacter en forpliktelse til å følge opp positive funn i besetninger.

 


 

SMS-varsling ved prisendring

Min side under "Leverandør – Min profil" kan du melde deg på SMS-varsling for prisinformasjon på ditt dyreslag. Endringer varsles samtidig som det legges ut informasjon på våre medlemssider. Se samtidig at din e-postadresse ligger inne og er riktig!

 


 

Marked

Det er 4-dagersuke og både tilførslene og etterspørselen er preget av det. Samtidig er grillværet en viktig faktor som påvirker etterspørselen, og da spesielt etter gris.

Det slaktes ca. 2 800 storfe denne uka og dekningsgraden er 75 prosent. Tollen er satt ned på helt slakt og markedet kan suppleres med import.

Av gris slaktes det ca. 18 400 stk. Det er mer enn markedet etterspør og det blir trolig innlegg av gris på reguleringslager.

Eggsalget er for tiden bra, og mai er normalt av de beste periodene for eggsalg med flere høytidsdager og selskaper. Forbrukerne benytter i de sammenhenger egg i mange retter. Samtidig bruker industrien mye plomme for å produsere majones og dressinger mot sommeren.

 


 

Pris

Fra mandag 22. mai øker avregningsprisen for kalv med kr 0,50 pr kg og for storfe for øvrig med kr 0,47 per kg. Endringene skyldes økt engrospris samt redusert innmatverdi.