Nortura i Bondebladet uke 28/2017

Sauebønder med landsomfattende grillaksjon

Lørdag 8. juli gjennomførte Norsk Sau og Geit og Nortura en stor grillaksjon med utdeling av smaksprøver av lam over hele landet. Målet er promotering av lam med tanke på økt salg. Nortura sponset lammekjøtt til grilling utenfor 42 butikker.

Motivasjonen bak grillaksjonen er også denne gang todelt, forteller koordinator for aksjonen i NSG, Ole G. Hertzenberg.

– Vi ønsker å «hjelpe» forbrukerne til å få smaken på lam på grillen. Målet er å gjøre lammekjøtt til et helårsprodukt som forbrukerne etterspør også utenom tradisjonelle høysesonger knyttet til høst (fårikål), jul (pinnekjøtt) og lammelår (påske), sier han.

– Dernest ønsker vi å øke folks bevissthet rundt sauens rolle i kulturlandskapspleie. Nå går over 2 millioner sau og lam på inn- og utmarksbeite over hele landet. De produserer sunn og god mat på beiteressurser som ikke kan utnyttes på annen måte enn gjennom beitedyr. Vi vil fortelle at en aktivt beitebruk sikrer rødlistearter og et rikt biologisk mangfold, og faktisk bidrar til at Norge ikke gror igjen.

Dette siste er for tiden et tema stadig flere i reiselivsbransjen er opptatt av.

Om vi får inn bilder fra arrangementene så legges de ut på vår facebookside i egen post.

Grilling ved Kiwi Næroset
– Grunnlaget for opplegget er erfaringene fra en tilsvarende vellykka aksjon lørdagen før påske i regi av fylkeslagene av Norsk Bonde og småbrukarlag og NSG i samarbeid med Nortura foran 16 Kiwi-butikker i Valdres og Gudbrandsdalen, og 5 i Buskerud og Hedmark, sier tilførselssjef Erling Skurdal i Nortura. Her fra Kiwi Næroset.

 


 

Kalvekampanje – få 600 kr ekstra pr kalv!

Det er stor satsing i storfekjøttproduksjonen, og Nortura har dermed stor etterspørsel etter fôringskalv. Med god erfaring fra i fjor høst er kalvebonus innført for å dekke etterspørselen. Fra 5. juni til 24. september har Nortura kalvebonus på kr. 600,- pr stk.

Kalvekampanje– Kvalitets- og vekt tillegg bidrar til at det er best økonomi i å selge tradisjonelle fôringsdyr mellom 120-200 kg levende vekt, sier livdyrsjef Odd Finnesand i Nortura.

Ikke la binger stå overfylte, selg- eller meld inn fôringsdyra nå i sommer. Mindre dyr, mindre arbeid, lavere smittepress, bedre trivsel og tilvekst. Bruk heller ledig arbeidskapasitet til nedvask, desinfisering, vedlikehold og klargjøring for innsett av beitedyr til høsten.

Kalver/fôringsdyr fra selvrekrutterende skal selvsagt gå med flokken en stund enda. Tilvekst på disse vil også avta når beitekvalitet og moras melkeavdrått reduseres til et minimum om en tid.

En noe annen priskurve på storfeslakt vil føre til et økende underskudd på fôringsdyr nå i løpet av sommeren. Sluttfôrere med mye ledig kapasitet venter på deres fôringsdyr!

Kontakt oss – Norturas livdyrformidlere er på jobb! Vi ønsker også alle en god sommer!

 


 

Prisløype sau 2. halvår 2017

Prisløypa viser gjennomførte engrosprisendringer på sau fra påske og fram til nå, samt planlagte prisendringer i 2. halvår.

Det er satt opp følgende prisløype:

  • Mandag 17. april (uke 16): Engrospris ned 10,00 kr/kg
  • Mandag 5. juni (uke 23): Engrospris ned 10,00 kr/kg
  • Mandag 26. juni (uke 26): Engrospris opp 10,00 kr/kg
     
  • Mandag 7. august (uke 32): Engrospris opp 4,00 kr/kg
  • Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 3,00 kr/kg
  • Mandag 23. oktober (uke 43): Engrospris opp 1,50 kr/kg
  • Mandag 30. oktober (uke 44): Engrospris opp 1,50 kr/kg 

Ved inngangen til 2017 var det ca. 1 000 tonn sau og ung sau på reguleringslageret. Til tross for et frysefradrag (rabatt ved kjøp fra reguleringslager) på opptil 12 kr/kg fra februar og utover, var det ingen interesse for å ta ut sau. Ved påske hadde lageret økt til ca. 1 300 tonn og en fant det da nødvendig å redusere engrosprisen med 10 kr/kg for å ytterligere å stimulere til uttak fra reguleringslager. Heller ikke det hjalp, og fra 5. juni ble engrosprisen satt ned med ytterligere 10 kr/kg. Med det var prisen kommet ned på et nivå som kundene fant interessant og lageret ble betydelig redusert gjennom tre uker i juni. Fra 26. juni kunne engrosprisen igjen økes med 10 kr/kg. 

Prisløypa for andre halvår er lagt opp med tanke på å stimulere til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen. I disse periodene er skjærekapasiteten bedre og dermed øker muligheten for å utnytte råstoffet av sauen bedre. I tillegg er det viktig at slakteriene har full konsentrasjon om å få nok lam ut i markedet i de mest hektiske ukene av sesongen.

Når en også tar med gjennomførte prisendringer i januar og februar gir dette samlet et prisnivå på sau som ligger 9 kr/kg lavere enn 2. halvår 2016.

 


 

Fjørfeskolekurs: Dagseminar omstilling

I forbindelse med at mange eggprodusenter står overfor en omstilling til frittgående produksjon, arrangerer vi dagseminar hvor det settes fokus på forhold som er viktige for å få til en vellykket aviarløsning.

For å få mest mulig ut av dagen legger vi kursene like ved henholdsvis Sola og Gardermoen. De aktuelle datoene er 18. og 20. september.

Sentrale utstyrsleverandører er også med, og vil hver få en kort salgspresentasjon. Se mer informasjon i kalenderen og sett av dato nå.

 


 

Reduserer klimaavtrykket med 1500 tonn CO

Nytt flisanlegg gir betydelige kutt i oljeforbruket på Nortura sin fabrikk på Rudshøgda.

BioenergisentralenDet er Oplandske Bioenergi som står bak anlegget som nå leverer prosessdamp produsert på ren skogflis istedenfor på olje. Med det reduseres klimaavtrykket til all dampproduksjon på anlegget med hele 87,5 prosent.

Damp er energibærer for en rekke viktige prosesser på fabrikken.

– Målet er at vi skal bli CO₂-nøytrale i fremtiden, sier fabrikksjef ved Nortura Rudshøgda, Fred Bakkejord.

– Jeg er veldig stolt over at jeg som fabrikksjef får lov til å være med på å bygge et slikt anlegg og gjøre de tiltakene vi hele tiden gjør for at fabrikkene skal drives på en mest mulig bærekraftig måte.

Skogflisa som benyttes er selvsagt kortreist og kommer fra kvernet kvist og avfall fra treindustrien i regionen – sånn sett bærer investeringen også frukter for flere. Bakkejord påpeker at mange bønder også eier skog. – Dette kan være positivt for våre eiere også.

– Anlegget har vært i gang siden januar og innkjøringen har gått uten problemer, sier han.

Nortura er i gang med det grønne skiftet, og ble også nylig kåret til den niende mest innovative virksomheten i Norge.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3 300 storfe og dekningsgraden er med dette 100 prosent også denne uken, noe som tidligere nevnt er uvanlig på denne tiden av året hvor det normalt er stor underdekning. Det forventes noe underdekning framover sommeren og tollen er satt ned på helt slakt inntil videre.  

Av gris slaktes det ca. 18 200 stk. og dekningsgraden er således over 100 prosent. Overskuddet vil sannsynlig bli skåret ned og går så inn i markedet slik at man vil unngå innfrysning.

Eggsalget forventes fortsatt å bli lavt i hele juli. På tross av at produksjonen er redusert med førtidsslakting, ligger det da an til lageroppbygging. Egglageret kan ut over høsten benyttes til eggprodukter.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uken.