Nortura i Bondebladet uke 36/2017

Satser på mer miljøvennlig transport

Den nyeste av tre lastebiler har ankommet Trøndelag og Nortura. Bilen kan frakte storfe i to etasjer – og bidrar til mindre utslipp.

– Dette er nytt på storfe. Ved å laste i to etasjer tar bilen dobbelt så mange storfe som en vanlig bil, forklarer Roy Albertsen, regionsjef i Nortura. De har testet løsningen en stund.

Reduserer utslippet
Selv om bilen dobler kapasiteten og vekten, dobles ikke utslippet - tvert imot. CO2-utslippet reduseres med mellom 30 - 50 prosent, viser beregningene. Årsaken er at det blir færre turer totalt.

– Vi ønsker å være med på å bidra inn mot det grønne skiftet. Optimalisering av transportdelen er en del av det. Det er mye som skjer innen det feltet, og vi gjør endringer der vi kan, sier Albertsen.

De siste årene har Nortura også flyttet deler av transporten mellom fabrikkene over på jernbanen.

Mer effektivt
Kenneth Arntsen i Arntsen AS eier flere av bilene som benyttes til dyretransport i Midt-Norge, og han sier de så langt kun har fått positive tilbakemeldinger. Han understreker at den nye innretningen ikke går på bekostning av dyrevelferd, og at transporten foregår helt i tråd med retningslinjene når det kommer til hvor mye plass dyra skal ha, takhøyde og så videre. De har også hatt tett dialog med Mattilsynet.

– Vi merker at produsentene er positive. Det er populært når det kommer to-etasjes storfebil inn på gårdsplassen hos folk. Den vil de gjerne se på, sier Arntsen.

– I utlandet er det veldig vanlig å frakte storfe slik, men i Norge har vi hengt litt etter. Jeg tror mange ikke har tenkt på det som mulig. Men vi har så langt kun hatt positive erfaringer. Transporttiden øker ikke, og det går ikke ut over dyrevelferden, sier Arntsen.

Denne semitraileren er en av to nye dyrebiler fra Arntsen AS som ble stilt ut på Agrisjå i Stjørdal siste helga i august.
Denne semitraileren er en av to nye dyrebiler fra Arntsen AS som ble stilt ut på Agrisjå i Stjørdal siste helga i august.  

 


 

God ullkvalitet viktig for eit godt ulloppgjer

Eit godt oppgjer for ulla er også viktig for ein god økonomi av sauehaldet. Vi minner om desse viktige tiltaka for å ta vare på ullkvaliteten.

  • Lever tørre lam. Dersom ein pressar våt ull, skjer det same som når ein presser vått høy, det går varmt og det blir mugg! Tørk sau og lam før levering, og pass på at dei ikkje blir våte i samband med transport til felles opplastingsplass. Våt veg og dyrehengar med drenerande golv, fører ofte til at sauen blir våt under buken.
  • Unngå kutterflis i transportmidla som blir brukt til å frakte sau og lam i samband med slakting. Fjern tistlar frå haustbeidet. Kutterflis og tistlar er dei mest vanlege årsakene til at ull kjem i klasse V i staden for klasse C1. Prisforskjellen mellom desse klassane er nesten kr. 60,- per kilo!
  • Sørg for at lam som blir sluttfôra på grovfôr og kraftfôr, har eit fôringsopplegg som held ulla rein, og ikkje gjer at ulla blir veldig tilskitna eller full av grovfôrrestar. Dette kan også gje eit pristap på opp mot kr. 60,- per kilo!
  • Bruk sida av mulen på lamma til merking. Merk ikkje lamma i ullfellen eller nedst eller midt på mulen, då dette kan føre til at lamma "merkar" kvarandre i fellen. Ull med merkestift blir nemleg kassert.

Under "Rapporter" og "Slakteanalyse sau/lam" på Min Side kan du sjekke kor mykje du får i oppgjer for ulla du leverer, og om du ligg over eller under middelet i Nortura i kr per kg ull.

 


 

Nasjonal dugnad skal hindre spredning av smittsom hoste og diaré

Besetninger som får smittsom hoste (BRSV) eller smittsom diaré – såkalt vinterdysenteri (BCoV) kan påføre enkelt produsenter økonomiske tap på opptil 300.000 kroner. Det årlige tapet for norsk storfeproduksjon er beregnet til ca. 150 millioner!

Dette er bakgrunnen for at en samlet storfenæring høsten 2016 startet en nasjonal dugnad for å redusere utbredelsen av smittsom hoste og diaré. Målene skal nås ved hjelp av et effektivt kontrollprogram, organisert under Helsetjenesten for storfe, med veterinær Harald Holm som prosjektleder.

Mange produsenter er usikre på hvordan man skal håndtere BRSV og BCoV. Mer informasjon er sendt ut i Storfeinfo fra Nortura Team storfe på e-post til storfeleverandører, og i egen sak under storfe.

 


 

Reduser risikoen for vêrsmak- og lukt

Vi må alltid vera på vakt mot at det blir lukt- og smaksfeil på vêrlamslakta om hausten. Det er øydeleggjande for salet av lam dersom lammeslakt med lukt og smaksavvik kjem ut i marknaden som lam.

Dersom lammet kjem i kategorien vêr pga lukt- og smaksfeil, så blir avrekningsprisen nær null og det er heller ikkje bra. Årsaken til at dette skjer, er hormonelle endringar hjå vêrlamma når paringssesongen nærmar seg. Vi har difor laga fylgjande råd for å redusere risikoen for lukt og smaksfeil på vêrlam:

  • Alle vêrlam bør vera slakta seinast tre veker før paringssesongen startar. Det betyr at vêrlam som ikkje er slaktemogne ved sanking, bør setjast på intensiv sluttfôring på kraftfôr og grovfôr eller eit godt grønnfôrbeite rett etter sanking.
  • Sorter søyelam og vêrlam. Det er spesielt viktig dersom sluttfôringa går føre seg inne. Dette gjev også meire ro i flokken og betre tilvekst.

 


 

Nytt samarbeid gir mer høns til folket

Nortura og Vingulmark har avtalt å samarbeide om økologiske egg og hønsekjøtt. Det mest synlige blir at mer høns kommer i butikk, og at en verdifull matressurs blir stadig mer tilgjengelig for forbruker.

Vingulmark selger årlig 180 tonn økologiske egg, både til butikker og til storkjøkkenmarkedet. Eggene kommer fra to leverandører i Østfold, og de har tidligere ikke hatt muligheten til å få slaktet hønene etter at endt verpe-karriere er over. Nå ønsker de å melde seg inn i Nortura, og la Nortura ta hånd om hele varestrømmen og slaktingen.

Nortura synes samarbeidet er en positiv utvikling. – Hønsekjøtt er en ressurs som alle gode krefter ønsker å få mer og mer ut til forbruker, så dette er et nytt skritt i riktig retning, sier kommunikasjonssjef Åse Kringlebotn i Nortura. Det er bærekraftige tiltak, som er bra for miljøet og motvirker matsvinn.

Både hønsekjøttet og eggene blir pakket på Nortura, men i sluttmarkedet vil de fremstå som Vingulmark-produkter.

Nortura Rakkestad skal sorteres, pakke, merke og ekspedere eggene for salg til Vingulmark. Hønene skal slaktes ved Nortura Elverum. Der blir hønsekjøttet pakket i Vingulmark-emballasje og sendt til fryselager, før produktet blir tilgjengelig i butikk eller i andre salgskanaler.

 


 

Nominer din kandidat til Årets unge bonde

Jakten på Årets unge bonde 2017 er i gang. I år ser juryen spesielt etter bønder som driver gården på en innovativ og fremtidsrettet måte.

Det er åttende gang kåringen arrangeres, og siden 2010 har over 2000 unge bønder blitt nominert og syv vinnere har blitt kåret. Kriteriene er enkle: Man må være matprodusent, under 35 år, og et sunt forbilde som kan inspirere flere til å finne veien til norsk landbruk.

Kåringen er et samarbeid mellom NBU, FK Agri og McDonald’s Norge, og hensikten er å øke rekrutteringen til norsk landbruk, og å sette fokus på norsk kvalitetsmat.

Ditt forslag på Årets unge bonde 2017 nominerer du på landbruketnxt.no

 


 

Marked

Det slaktes fortsatt mye storfe, ca. 5 300 stk. denne uka. Det er mer enn markedet etterspør og det kan bli noe innfrysing til reguleringslager. Det forventes noe mindre slakting i de kommende ukene pga. prisreduksjon inn mot telledatoen 1. oktober. Tollen er ikke lenger satt ned på storfe, da markedet nå er dekket med norsk vare og forventes å være det i en periode framover.

Av gris slaktes det ca. 18 000 stk. og dekningsgraden er 95 prosent. For aktører som mangler råvare er det fryst gris tilgjengelig fra reguleringslager.

Lammesesongen er godt i gang og denne uka slaktes det ca. 52 700 lam. Markedet godt dekket og det kan bli litt innfrysing av lam. Som forventet ut fra prisreduksjonen går slaktingen av sau ned til ca. 3 300 stk. denne uka. For å konsentrere innsatsen til skjæring av lam er prisløypa for sau utforma med tanke på å stimulere til konsentrert slakting av sau i starten og slutten av lammesesongen.    

Eggsalget er på et jevnt nivå nå etter et par bra salgsuker ved ferieavslutning og skolestart. Siden det er mye egg på reguleringslager etter dårlig sommersalg, er eggmarkedet samlet preget av noe overskudd.

 


 

Pris

Fra mandag 4. september reduseres avregningsprisen for storfe med kr 1,50 per kg, for lam med kr 1,00 per kg og for sau med kr 3,00 per kg. Disse endringen skyldes redusert engrospris.

Fra samme dato reduseres grunntilskuddet for lam med kr 0,50 per kg og for sau med kr 1,00 per kg. Samlet gir det en reduksjon i prisen til produsent på kr 1,50 per kg for lam og kr 4,00 per kg for sau.

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes