Nortura i Bondebladet uke 38/2017

God kvalitet og godt sal av lam

Lammesesongen er godt i gang i Nortura, og salet går godt i starten av sesongen.

– Nortura jobbar målbevisst for å auke salet av lam for å skape betre marknadsbalanse. Dette har resultert i auka etterspørsel i starten av årets sesong, sier fagsjef på småfe i Nortura, Finn Avdem.

Spesielt Vestlandet har hatt ein svært regnfull beitesommar. Vi var difor svært spente på korleis dette ville påverke tilførslane tidleg i sesongen. Erfaringane så langt er litt lågare tilførslar enn i fjor, men at det likevel er nok lam til at vi har god marknadsdekning.

– I vekene 32 - 36 (7. august - 10. september) har Nortura auka salet av ferske lam med 1,7 % i forhold til sesongen 2016. Det er vi  godt fornøgd med, men målet er sjølvsagt å auke salet enda meir, seier Avdem.

Kvaliteten på årets lam er også god. Slaktestatistikken per veke 36 (10. september) syner at medel klassen ligg stabilt  på R/ R+ til tross for at medel slaktevekt er 0,5 kg under fjoråret og lamma har litt mindre feitt. Mindre feitt gjer at ein større del av lamma oppfyller Gourmet- og Stjernelam-krava i år enn i fjor.

På fjellbeite
Årets lam har god kvalitet, og resultata viser at Nortura-sauebonden fylgjer marknadssignala om å levere lamma tidleg, sjølv om tilveksten på utmarksbeitet ikkje har vore optimal, seier fagsjef Finn Avdem i Nortura.

 


 

Nortura PROFF kåret til beste leverandør

Nortura PROFF gikk igjen til topps i ReMark-undersøkelsen for måling av restaurant- og storhusholdningsaktørenes oppfatning av leverandørenes ytelser. Over 900 kunder har vurdert 18 ulike leverandører.

Nortura PROFFNortura fikk førsteplassen også ved forrige undersøkelse, men øker denne gangen med ytterligere tre prosentpoeng. Undersøkelsen bygger på en rekke parametere som omfatter alt fra logistikk til etikk. Nortura øker på alle områder.

– Det er gøy å se at vi er i tet på de viktigste områdene for kundene våre, nemlig sortiment og innovasjon. Og så er det ekstra hyggelig at salgskorpset vårt får topp score! Her er det mange som har gjort en fantastisk innsats, sier markedssjef i Nortura PROFF, Hilde Klerck-Nilssen.

Da undersøkelsen ble gjennomført stod Nortura PROFF midt oppe i en krevende situasjon, med brann hos Asko og leveringsutfordringer på viktige varegrupper som bacon.

– Derfor er det ekstra hyggelig med denne utmerkelsen. Det viser at vi har sterke kundeforhold og at vi klarer å løse uforutsette utfordringer på en god måte, sier Klerck-Nilssen.

 


 

Endring av prisløype for storfe

Betydelig større slakting enn forventet av ung okse gjennom sommer og tidlig høst, har medført behov for å justere prisløypa for storfe. Uten denne justeringen ville gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 blitt høyere enn vedtatt planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Prisløypa var lagt opp med tanke på å dempe effekten av at telledatoen er flyttet til 1. oktober ved å stimulere til mer slakting på sommeren og tidlig høst og mindre slakting i oktober når slaktingen normalt er på det høyeste og etterspørselen er lav.

Nå viser det seg at slaktingen av ung okse så langt i halvåret har økt med ca. 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og det er betydelig mer enn vi torde å håpe på. Når det slaktes mer i perioden med høy pris, og følgelig mindre i perioden med lav pris, enn det som var forutsatt ved fastsetting av prisløypa, blir gjennomsnittsprisen for halvåret også høyere enn forutsatt.

– I denne situasjonen er vi forpliktet til å redusere pris for å unngå overnotering. Det styres fortsatt mot en gjennomsnittlig engrospris for halvåret på 60,00 kr, sier Jakob Simonhjell i Nortura Totalmarked.

Endringene blir som følger: 

  • Mandag 2. oktober (uke 40) reduseres engrospris storfe med kroner 2,00 per kg, mot tidligere varslet kroner 1,50.
  • Mandag 4. desember (uke 49) økes engrospris storfe med kroner 0,70 per kg, mot tidligere varslet kroner 1,00.

Avregningsprisen følger endringer i engrosprisen om det ikke er justeringer på hudverdi eller andre kostnader.

Som tidligere varslet fjernes det ekstra avtaletillegget på kr. 1,21 per kg fra mandag 18. september.

Fra mandag 2. oktober økes også omsetningsavgiften for storfe med 50 øre. Det vil si at den totale reduksjonen på utbetalingspris til bonde da blir kr 2,50 per kg.

 


 

Vekttilpasninger for kylling ved Nortura Hærland

For å tilpasse markedsbehovet og bygge ned lager på kyllingfilet er det behov for å justere ned slaktevekt fra 1400 g til 1200 g på deler av kyllingvolumet som slaktes ved Hærland.

Denne endringen er primært kun tenkt gjennomført ut året og er allerede startet. Lageret av hel kylling har gått vesentlig ned gjennom sommeren. Ved å justere ned slaktevekt på 20-30 % av partiene som slaktes ved Hærland, dekkes markedsbehovet av grillkylling fremover.

Kyllingprodusentene er informert om endringen, og produsenter som legges over til lavere slaktevekt enn planlagt vil bli økonomisk kompensert.

 


 

Få nyhetsbrev på e-post for ditt dyreslag

Du kan abonnere på nyheter for hvert dyreslag fra Nortura Medlem. Fyll kun inn e-post adressen din for å melde deg på nyhetsbrevet.

Det er nyhetsbrev på hvert dyreslag:

  • Nyhetsgruppe gris medlem   
  • Nyhetsgruppe storfe medlem   
  • Nyhetsgruppe småfe medlem   
  • Nyhetsgruppe fjørfe medlem (egg og fjørfekjøtt)

Registrer deg på nyhetsbrev.

SMS-varsel registreres på Min side
Vil du ha SMS ved prisendringer/endringer i leveringsvilkår abonnerer du på ved å gå inn på Min side under Leverandør ⇒ Min profil og velge ditt dyreslag. Enkelt – bare huk av!

 


 

Marked

Som ventet går slaktingen av storfe ned til ca. 4 500 stk. denne uka. Det er nesten 600 færre enn forrige uke, men fortsatt er det mer enn markedet etterspør. Dekningsgraden er 104 prosent og det ligger an til innfrysing av 150-200 dyr.  

Av gris slaktes det ca. 17 600 stk. Det er mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 92 prosent. Behovet kan dekkes med gris fra reguleringslager.

Lammesesongen er i full gang og denne uka er det innmeldt ca. 67 600 lam. Det selges godt med lam nå, men det kan likevel bli litt innfrysing. I tillegg slaktes det ca. 3 100 sau og en god del av disse går til innfrysing.

Eggsalget er ikke tilstrekkelig høyt til at reguleringslageret reduseres med dagens store eggproduksjon. For å balansere tilførslene, har Nortura derfor søkt Omsetningsrådet om en ramme på førtidsslakting for å fjerne inntil 200 tonn egg i høst.

 


 

Pris

Fra mandag 18. september reduseres avregningsprisen for lam med kr 2,00 pr kg og for sau og ung sau med kr 1,00 per kg. Endringene skyldes redusert engrospris på lam samt økt omsetningsavgift på sau og lam. Fra samme dato reduseres sesongtillegget for lam med kr 0,50 per kg. Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 2,50 per kg.

Fra samme dato fjernes det ekstra avtaletillegget for storfe.

Fra samme dato reduseres også smågrisprisen med 20 kroner per stk. Dette samsvarer med prisnedtrappingen for slaktegris inn mot jul.

 


 

Følg oss på facebook!

Nortura Medlem Facebook

 

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes