Nortura i Bondebladet uke 4/2017

Prognosen 2017 – Stort overskudd av lam

Den nye prognosen viser at markedssituasjon for sau og lam blir meget krevende å håndtere i 2017. Det er også overskudd av gris, men det er mer håndterbart innenfor tilgjengelige reguleringsvirkemidler. Storfe preges fortsatt av underskudd, mens det prognoseres bare et mindre overskudd av egg.

Prognosen 2017 – per januar 2017

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

83 300

102

7 570

103 300

99

- 12 400

Sau/lam

26 000

102

1 006

25 700

105

1 300

Gris

137 100

100

1 500

137 000

101

1 600

Egg

62 900

102

290

62 800

101

400


Storfe
I likhet med siste prognose er underskuddet av storfe i 2017 beregnet å bli om lag 12 400 tonn, etter at importkvotene er tatt inn. Produksjonen er prognosert å øke med ca. 2 prosent i 2017 sammenlignet med 2016, mens det forventes en reduksjon i engrossalget på ca. 1 prosent.

Det prognoseres en liten økning i storfebestanden i løpet av 2017. Økning i mordyrtallet er prognosert til ca. 2 000 dyr. Det forventes en reduksjon i melkekutallet på ca. 4000 dyr, men økningen for ammeku er større, med ca. 6 000 dyr. Det er en betydelig etableringsvilje i næringen, både når det gjelder oppstart og utvidelser, og utviklingen går i riktig retning med tanke på å øke andelen av norsk storfe i markedet.

Gris
Det prognoseres nå et overskudd av gris neste år på ca. 1 600 tonn. Det er liten bedring fra siste prognose, men endringene er relativt små. Tilførslene beregnes å bli om lag på samme nivå som i 2016, mens det forventes en svak økning i engrossalget. Til grunn for tilførselsprognosen ligger en reduksjon i antall bedekninger på vel 1 prosent, mens effektiviteten i form av antall avvente grisunger per kull forventes å øke med 2 %. Samtidig forutsettes det at slaktevektene vil gå litt ned.

Markedssituasjonen for gris er med andre ord fortsatt vanskelig.

– Med denne prognosene er vi akkurat innenfor det som kan håndteres med de virkemidlene vi har for å regulere markedet. Men situasjonen vil bli fulgt nøye framover, for selv små endringer i produksjon eller salg kan fort forverre situasjonen, sier Jakob Simonhjell, direktør i Nortura Totalmarked.

– I et lengre perspektiv er det viktig å ha med at svinenæringa senest innen utgangen av 2020 vil miste muligheten for reguleringseksport av gris. Samtidig vet vi at det fortsatt vil være en betydelig vekst i produktiviteten og flere avvente gris per purke. I sum innebærer dette at markedet må vokse betydelig dersom en ikke reduserer purketallet framover, sier Simonhjell. 

Sau/lam
Lam på beitePrognosen viser nå et overskuddet av sau og lam på om lag 1 300 tonn i 2017. Det er 400 tonn lavere enn i novemberprognosen. Endringen skyldes en kombinasjon av at det nå forventes litt lavere produksjon, mens salget er litt oppjustert siden sist.

Det er prognosert at tilførslene vil øke med ca. 2 prosent mens engrossalget er forventet å øke med nesten 5 prosent sammenlignet med 2016. I denne sammenhengen må det legges til at engrossalget var 4 prosent ned i 2016.

Det forutsettes at bestanden av sau og lam vil være ca. 1 prosent høyere ved beiteslipp i 2017 enn på samme tidspunkt i fjor, og slaktevekter som snittet av de fire siste årene.

– Markedssituasjonen for sau og lam er svært alvorlig, sier Jakob Simonhjell, og minner om at vi også har med oss et reguleringslager inn i året på 3 200 tonn. Han viser til at det har vært en betydelig prisnedgang og setter nå sin lit til at industrien og handelen klarer å omsette denne i et økt salg.

Simonhjell peker på at prognosen forutsetter slaktevekter som snittet for de siste fire årene. Det innebærer en snittvekt for lam på 18,9 kg, dvs. 200 gram mer enn i 2016. Vi ser nok for oss at vi også i år skal bruke prisløypa aktivt for å stimulere til å slakte lammene tidligere og lettere, sier Simonhjell.

– På den positive siden kan en merke seg at den kraftige veksten i bestanden vi hadde i 2015 og 2016 ser ut til å avta. Det kan tyde på at signalene om at det er nødvendig å bremse veksten har nådd frem, men det er all grunn til å gjenta dette budskapet, understreker Simonhjell.

Egg
For egg prognoseres det nå et overskudd på ca. 400 tonn i 2017. Tilførslene prognoseres å øke med 2,4 prosent sammenlignet med 2016, mens salget forventes å øke med ca. 1 prosent.

Med denne prognosen er eggmarkedet om lag i balanse for året sett under ett, men hele overskuddet kommer i sommer og derfor kan det likevel bli utfordrende å håndtere.

– Ubalansen gjennom året skyldes først og fremst svingninger i tilførslene som kommer av at mange produsenter har innsett med sammenfallende verpekurve, sier Jakob Simonhjell. Han understreker samtidig at det er en skjør balanse i eggmarkedet og at det er viktig for næringen at vi unngår overetablering som truer markedsbalansen framover.

 


 

Mer lam i kantiner og medlemsbutikker

Som et av flere tiltak for å redusere overskuddet på småfe, ønsker Nortura å bygge interessen for lammekjøtt internt. Kantiner og medlemsbutikker skal nå tilrettelegge og inspirere ansatte og medlemmer til å spise mer småfe.

Med over 5 000 ansatte og 19 000 medlemmer, består Nortura av nesten 25 000 forbrukere og like mange ambassadører, spredd over hele landet. Konserndirektør Lisbeth Svendsen mener det ligger et uutnyttet potensiale i dette.

– Vi ønsker å bruke kantinene våre til å presentere hverdagsmat av småfe for alle våre ansatte, samt at vi vil fokusere på produkter av småfe i våre medlemsbutikker. Målet er at alle kantinene våre har minimum en rett av småfe pr uke. For medlemsbutikkene skal vi lage ukeskampanjer på utvalgte produkter, forteller Svendsen.

Tiltakene, som snart vil være synlige i kantiner og medlemsbutikker, vil gjelde for både lammekjøtt og sauekjøtt. Mange er skeptiske til sistnevnte, men sensoriske tester viser at de færreste smaker forskjell.

 


 

Innkalling til kretsmøtet kommer på e-post

Har du registrert din e-postadresse hos Nortura vil du i år få innkallinga til kretsmøtet på e-post.

De aller fleste har e-post, derfor er det mye porto å spare på utsending ved å benytte e-post i stedet for brev. Erfaringene ved utsending av Eierbrev på e-post har også vært gode, og vi ser at flere registrerer sin e-postadresse når informasjon kun kommer den veien.

De vel 2500 medlemmene uten registrert e-postadresse vil få kretsmøteinnkallingen i posten som før.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 800 storfe. Med dekningsgrad på 93 prosent nærmer det seg full dekning av norsk storfe. Tollen er satt ned til og med 6. februar.

Av gris slaktes det ca. 19 500 stk. Det er litt mer enn markedet etterspør og det blir innfrysing av ca. 350 gris.

Det slaktes ca. 2 700 lam denne uka. Det er mer enn normalt på denne tiden av året og det antas å ha sammenheng med omleggingen av lammetilskuddet. Etterspørselen er lav og litt over halvparten fryses inn til reguleringslager. I tillegg slaktes det ca. 5 000 sau og disse omsettes ferske.

 


 

Pris

Fra mandag 23. januar økes avregningsprisen for sau og ung sau med kr 1,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris og er i tråd med det som tidligere er varslet.