Nortura i Bondebladet uke 41/2017

Nye kampanjer fra Gilde

Sist uke startet to nye Gilde-kampanjer, det er Gilde pålegg og Gilde smårett-serie.

Gilde pålegg – matpakkefavoritten
Den nye kampanjen for Gilde pålegg bygger videre på matpakkegaranti-kampanjen, som ble kjørt i forbindelse med skolestart. Også denne gangen er fokuset på å få barn til å spise opp matpakken sin. Kampanjen skal synliggjøre Gildes påleggsbredde.

– I kampanjen forteller barna om hva som er deres favorittpålegg og hva som gjør at de spiser opp matpakken. Dette er tatt ut i en lengre og flere små reklamefilmer, som vil sendes på TV og digitalt, forteller Marketingsjef, Nina Rishovd Stavenæs.

Kampanje Gilde smårett

Relansering av Gilde Smårett
Smårett-serien til Gilde har denne høsten fått nytt design og et nytt tilskudd i familien; Gilde Smårett Kjøttboller. Det markeres med en ny kampanje.

– I tillegg til å gjøre designet mer fremtredende og fristende, har vi knyttet hver variant til en kjent og kjær middagsrett. Målet er å gi en tydeligere referanse til relevante bruksområder, og det blir også fokuset i kampanjen, forteller Kategorisjef, Marta Optun Forså.

Den nye kampanjen vil bestå av annonser på sosiale medier, i tillegg til butikknære utendørsboards og reklame på handlevognene i butikk.

Se mer under kampanje på medlemsweben.

 


 

Norsk kylling med minst resistens i Europa

Årets resistensrapport fra Veterinærinstituttet viser at forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i kylling er blitt enda lavere. Norskprodusert kylling har som tidligere aller lavest forekomst av resistente bakterier i Europa.

KyllinghusVeterinærinstituttet presenterte torsdag 28. september årets NORM-VET-rapport som gir en årlig status for antibiotikaresistens hos dyr, i mat og i fôr. Sammenliknet med andre europeiske land har norskprodusert kylling aller lavest forekomst av resistens.

– Det har alltid vært lave resistenstall i norsk kylling, sier Veterinærinstituttet i rapporten.

Rapporten viser også statistikk over antibiotikaforbruk til ulike dyrearter. Det stabilt lave forbruket av antibiotika til matproduserende landdyr de siste årene gikk ytterligere ned med 2 prosent siden 2013.

Forbruket av antibiotika til dyr i Norge er svært lavt sammenlignet med mange andre land. Da bruk av antibiotika er den viktigste driveren for utvikling av antibiotikaresistens, er det viktig å bevare denne situasjonen.

I 2016 ble fjørfenæringens utfasing av narasin i fôr fullført. Data fra Veterinært legemiddelregister tyder ikke på at dette har ført til økt bruk av antibiotika til behandling.

Se mer om rapporten på Veterinærinstituttet sin nettside.

 


 

Spesialisert produksjon av storfekjøtt

Det er rom for økning i antall ammekyr fra dagens nivå. Lønnsomheten i produksjonen må basere seg på et faglig sterkt produsentmiljø. Team storfe vil være en pådriver for de som ønsker å etablere ny produksjon eller utvide eksisterende produksjon. For å bidra til en god prosess har Nortura etablert rådgivningstilbudet "Oppstartsprogram ammeku".

– Det er riktig å utnytte den markedsmuligheten som ligger i underdekningen av norsk storfekjøtt. Ut fra et økonomisk, ressursmessig, bærekraftig men også ut fra et klimaperspektiv, vil det være riktig å dekke opp innenlandsk forbruk med innenlandsk produksjon, sier fagsjef i Nortura, Asgeir Svendsen.

Det er gjort flere utredninger for å belyse behovet for storfekjøtt i de kommende årene. – På bakgrunn av de endringer som skjer i melkeproduksjonen med økende ytelse, forventet forbruk av melk og storfekjøtt og effektivitetsutvikling har en konkludert med det at det vil være behov for ca. 115 000 ammekyr i 2025. Det betyr en økning på ca. 3 000 ammekyr pr år, sier Svendsen.

Utvidelse og ikke minst nyetablering av en husdyrproduksjon er krevende. "Oppstartsprogram for ammeku" er et rådgivningstilbud som skal bistå i denne prosessen. Nortura har god erfaring og et landsdekkende tilbud med dyktige rådgivere som ønsker å bistå de som vil utvikle sin ammekuproduksjon.

Les mer på medlem.nortura.no/storfe/raadgiving.

 


 

Førtidsslakting av verpehøns 2017 og 2018

Eggproduksjonen har noe overkapasitet, og det er nødvendig med tiltak for å regulere markedet. Omsetningsrådet har vedtatt en ramme for å fjerne inntil 200 tonn egg i høst, og etter drøftinger med Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund har Nortura iverksatt frivillig førtidsslakting av verpehøns.  

Førtidsslakting gjennomføres nå for innsett som har ordinær avliving/slakting fra uke 44 til uke 49 i 2017, og avliving/slakting kan skje tidligst i uke 41 og seinest uke 46. Aktuelle eggprodusenter har mottatt informasjon med oppfordring om å ta kontakt med sitt eggpakkeri.

2018 har en prognose med overskudd på 750 tonn egg, og etter drøftinger med Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund søker Nortura Omsetningsrådet om førtidsslakting.

For å oppnå tilstrekkelig oppslutning om førtidsslakting, er det god økonomi for eggprodusentene som deltar. Eggprodusenten mottar en kompensasjon på kr 8,60 pr. kg egg i tapt eggleveranse for førtidsslakting i høst.

 


 

Konsentrert slakting av sau

Nortura ønsker å stimulere til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen. I disse periodene har vi bedre skjærekapasitet og får dermed mulighet for å utnytte råstoffet av sauen bedre.

Prisløypa stimulerer til slakting før uke 36 og etter uke 43.

Fra uke 41 trappes prisen til bonde gradvis opp mot topp fra 30. oktober (uke 44). Topp-prisen holdes i fem uker før den trappes ned igjen 4. desember (uke 49). Effektivitetstillegg på kr 1,00 per kg innføres i uke 46-48 for å bidra til å holde topp-prisen de fem ukene.

 


 

Verdens eggdag 13. oktober

Hvert år, den andre fredagen i oktober markeres World Egg Day, som ble innstiftet av organisasjonen The International Egg Commission i 1996. I dag er over 80 land medlem av organisasjonen deriblant Norge.

Egg spises med stor glede over hele verden, og er den mest næringsrike og næringstette naturlige matvare som finnes. Ingen andre matvarer kan måle seg med egg når det gjelder næringsverdi.

I år er det også 40 år siden merkevaren Prior så dagens lys. Det nye kommunikasjonskonseptet fra Prior er; «Det er sunt å kose seg». Kos deg med egg på verdens eggdag!

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 900 storfe og dekningsgraden er 93 prosent.

Det slaktes for lite gris denne uka. Med ca. 17 500 gris innmeldt, blir dekningsgraden 83 prosent. Det er fryst gris tilgjengelig på reguleringslager som kan bidra til å dekke råvarebehovet.

Lammeslaktingen er fortsatt høy med nærmere 64 000 innmeldt denne uka. Det er mer enn markedet etterspør og det går mot innfrysing av en god del lam. Det samme gjelder sau.  

 


 

Pris

Fra mandag 9. oktober reduseres avregningsprisen for lam med kr 0,50 per kg, grunnet redusert engrospris i tråd med varslet prisløype. Samtidig reduseres grunntilskuddet på lam med kr 0,50 per kg. Samlet effekt på pris til produsent er dermed en reduksjon på kr 1,00 per kg. Neste planlagte prisendring på lam er i uke 46 da engrosprisen reduseres med kr 1,00 per kg.

Fra mandag 9. oktober økes grunntilskuddet for sau med kr 1,00 per kg.

 

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes