Nortura i Bondebladet uke 44/2017

Planlagt gjennomsnittlig engrospris 1. halvår 2018

Konsernstyret i Nortura fastsatte 23. oktober Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2018 innenfor volummodellen.

I det følgende gjengis vedtaket og de forholdene som er tillagt størst vekt i vurderingen av pris. For mer informasjon henvises til Grunnlagsdokumentet for storfe, sau/lam og egg 1. halvår 2018 på totalmarked.nortura.no.

Storfe
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe økes med 0,50 kroner per kg til kroner 60,50 per kg for 1. halvår 2018.

Prognosen viser et underskudd av storfe på ca. 8.100 tonn i 2018 etter at alle importkvotene er forutsatt utnyttet. Det innebærer at underdekningen på storfe er redusert med mer enn 7.000 tonn fra 2016 til 2018. Det er pr. 16. oktober 570 tonn storfe på reguleringslager.

Det er fortsatt rom for å øke norsk produksjon av storfekjøtt. Fra 2014 har det vært en netto økning i mordyrtallet ved at bestanden av ammeku har økt mer enn nedgangen i bestanden av melkeku og det prognoseres fortsatt vekst i løpet av 2017 og 2018.

Ammeku
Analysen av markedsbalansen for storfe fram mot 2025 viser et behov for vekst i ammekutallet som er lavere enn dagens veksttakt. Det tilsier en at en må vise mer forsiktighet med tanke på prisøkninger framover for å sikre at den videre veksten skjer på en kontrollert måte.

Industrimarkedet opplever et betydelig prispress på viktige deler av storfe, hovedsakelig pga. import til priser under norsk nivå. Det tilsier at det, til tross for underdekning av norsk storfe, er utfordrende å løfte pris.    

Lam
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam holdes på dagens nivå med kr 64,60 per kg for 1. halvår 2018.

Prognosen viser en overdekning av norsk sau/lam i 2018 på ca. 1.700 tonn etter at importkvotene er utnyttet og det er prognosert om lag 2.600 tonn sau og lam på reguleringslager ved starten av 2018.

Det har vært en økning i antall produsenter med sau og betydelig økning i antall vinterfôra sauer de siste to årene fram mot 2017. Selv om etableringsvilje i næringen synes å ha stoppet opp, er det fortsatt produksjonen under oppbygging hos en del produsenter. Samtidig forventes det også noe avskalling fra næringa i den overskuddssituasjonen som er.

Langtidsutsiktene for markedsbalansen for sau og lam indikerer ikke at det er rom for økning av produksjonen fram mot 2025.

Den kraftige prisreduksjonen på sau og ung sau har så langt ikke løftet salget, men bør kunne medføre at det finnes muligheter i markedet for sau. Det legges derfor opp til uendret gjennomsnittlig engrospris for sau og ung sau i første halvår 2018 i forhold til 2. halvår 2017.

Egg
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes med 0,15 kroner per kg til kr 19,35 per kg.

Prognosen for 2018 viser et overskudd på 750 tonn. Nortura har søkt Omsetningsrådet om en ramme for å fjerne inntil 1000 tonn egg med førtidsslakting.

For å møte markedets forsterkede krav om å fase ut egg fra miljøinnredning tas det sikte på at prisøkningen tas ut med 20 øre for egg fra frittgående produksjon og 10 øre for egg fra miljøinnredning.

Ved fastsettelse av planlagt gjennomsnittlig engrospris må det vises varsomhet med å øke prisene mot et nivå som stimulerer til nyetablering i næringa. Det er viktig at en unngår en ukontrollert oppbygging av produksjonskapasitet. Dette tilsier en varsomhet med prisøkninger.

Prisløyper
Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første. Samtidig vil vi informere om prisløype for sau og ung sau. Vi vil da også informere om prognose for prisløypa for gris resten av målprisåret. 

 


 

Omsetningsavgifta for 2018

Konsernstyret i Nortura besluttet 23. oktober å anbefale følgende satser for omsetningsavgift gjennom året 2018, kroner per kg.

  1/1-18 26/2 30/4 6/8 17/9 1/10
Egg 0,70          
Storfe  0,40 1,20 0,70     1,20
Sau/Lam 3,50     2,50 3,50  
Gris   1,20          
Purke/råne  0,50          


Det er Landbruks- og matdepartementet og Omsetningsrådet som fastsetter de endelige satsene.

 


 

Hvorfor er prisen på sau så låg?

Det har i den siste tida vært mange avisartikler og innlegg på sosiale medier om den låge prisen på sau.

I eget nyhetsbrev som er sendt på e-post til alle saueprodusentene i Nortura har vi forsøkt å forklare hvorfor vi har havnet i denne situasjonen, samtidig har vi også sagt litt om hva som kan gjøres for å øke salget av sau.

Har du ikke fått nyhetsbrevet kan du lese saken her.

 


 

Medlemskolleksjonen er utvidet med nye produkter

Nortura SA har avtale med Bekken & Strøm AS om Norturaprofilerte klær og utstyr. Dette gjør at du som Norturamedlem kan kjøpe blant annet rimelige kjeledresser, sko, profilprodukter og andre profilklær direkte fra nettbutikken.

Vi har nå utvidet kolleksjonen betydelig, både arbeidstøy, fritidstøy og sko. Om du vil handle Nortura profilklær i nettbutikken så må du første gang registrere deg som kunde hos Bekken & Strøm.

Se mer i eierbrevet som du har fått på e-post, eller på medlem.nortura.no/profil.

 


 

Salgsvekst - men svekket resultat for Nortura i andre tertial

Nortura leverer et svekket resultat i andre tertial. Samtidig øker merkevareandelen i dagligvare.

Driftsresultatet er på 105 millioner kroner. Det er 101 millioner svakere enn i fjor. Økt kompleksitet og ubalanse i verdikjeden bidrar til resultatet. På den positive siden øker markedsandelen til Nortura sine merkevarer.

– Vi er inne i en utfordrende periode med høy endringstakt, ikke minst som følge av innføring av nytt IT-system. Dette er en fase som vi visste ville bli krevende, men som rigger oss for framtida, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Ubalanse mellom produksjon og etterspørsel i perioden, særlig for kylling og småfe, har krevd ekstraordinære tiltak med tilhørende marginsvekkelser. Overskuddet av kylling har bidratt til «hastesalg» i industrimarkedet med lavere fortjeneste, og det har vært gjennomført en stor dugnad for å redusere lageret av lam.

Konsernets driftsinntekter i andre tertial endte på 7,6 milliarder kroner, en økning på ca. 2,3 prosent målt mot fjorår. Omsetningsvekst i datterselskapene og økt salg av Prior kylling og Prior egg bidrar til økningen. Merkevareandelen har økt med 0,6 prosentpoeng i verdi, og i de fleste kategorier er veksten enda høyere i volumandel. Det er en klar forbedring i kategoriene kylling, bacon, spekemat og pølser, men det har samtidig vært en tilbakegang på ferdigmat.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 500 storfe, en reduksjon på ca. 600 stk. fra forrige uke. Det er likevel litt i overkant av hva markedet etterspør og det ligger an til litt frysing også denne uka.

Av gris slaktes det ca. 21 300 stk. og markedet tar unna alt ferskt.

Lammesesongen er litt på hell og denne uka slaktes det ca. 44 000 lam. Etterspørselen er også fallende og det blir en god del innfrysing denne uka. Det slaktes rekordmye sau denne uka, hele 24 600 stk. Det er som forventet og i tråd med signalene som er gitt gjennom prisløypa.

 


 

Pris

Fra mandag 30. oktober økes avregningsprisen på sau og ung sau med kr 1,50 per kg. Fra samme dato fjernes grunntilskuddet på vær.