Nortura i Bondebladet uke 47/2017

Prognosen 2018 – Overskudd av sau/lam og gris

Den nye prognosen for 2018 viser at sau og lam fortsatt står overfor en svært krevende markedssituasjon. Overskuddet av gris er økende neste år og nærmer seg grensen for hva som kan håndteres, selv med reguleringseksport som fortsatt tilgjengelig balanseringsvirkemiddel.

Prognosen viser også et overskudd av egg i 2018. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende.

Prognose 2018 - per november 2017

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

85 600

102

7 570

 101 400

99

- 8 200

Sau/lam

25 800

96

1 006

25 600

93

1 200

Gris

139 300

102

1 500

138 300

101

2 500

Egg

64 200

103

290

63 700

101

800


Storfe
Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt neste år på om lag 8 200 tonn etter at importkvotene er tatt inn, dvs. uendret fra forrige prognose. Det ventes en økning i produksjonen på ca. 2 prosent sammenlignet med 2017 og det skyldes i hovedsak økt slakting av okse, samt at slaktevektene på disse ventes å øke med ca. 3 kg.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på 1 prosent sammenlignet med forventet salg i 2017.

Økte tilførsler av okse har sammenheng med økningen i mordyrtallet i 2017. I prognosen forutsettes det 4 000 flere mordyr ved inngangen til 2018 sammenlignet med 2017. Økningen skyldes den økte satsingen på ammekyr og at denne veksten mer enn oppveier nedgangen i melkekutallet.

– Det er gledelig at produksjon av storfekjøtt er økende og at underskuddet av norsk vare dermed reduseres, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg. Samtidig understreker han viktigheten av at veksten skjer på en kontrollert måte, slik at en har mulighet for å bremse opp i tide når det nærmer seg bedre markedsbalanse.

Gris
For gris viser prognosen for 2018 et overskudd på 2 500 tonn, som er 300 tonn mer enn i siste prognose. Det er prognosert en økning i tilførslene på om lag 2 prosent sammenlignet med 2017. Antall bedekninger går ned med nærmere 1 prosent, men effektivitetsøkning på i overkant av 2 prosent gir likevel en økning i antall griser til slakt. Det legges til grunn samme slaktevekter som i 2017.

Engrossalget prognoseres å øke med knapt 1 prosent sammenlignet med 2017.

– Med et overskudd på 2 500 tonn har vi en prognose som viser overskudd som er større enn det vi har mulighet til å eksportere, sier Leif Sørensen. Det er i og for seg krevende nok, men den største utfordringen ligger likevel foran oss. Det er helt nødvendig at næringen begynner å ta inn over seg utfordringen som knyttet til at reguleringseksporten fases ut om få år, samtidig som effektivitetsveksten stadig er høy. Vi kommer ikke utenom at purketallet må ned framover, understreker Sørensen. Med tanke på neste år oppfordrer han den enkelte produsent til å redusere litt på seminen og vurdere å slakte litt lettere gris.

Når det gjelder ribbesituasjonen inn mot jul, viser Sørensen til at bransjen har gjennomført tiltak for å sikre at alle kan sette norsk ribbe på julebordet.

Sau/lam
Prognosen for sau og lam viser et overskudd på 1 200 tonn i 2018. Det forventes en reduksjon i produksjonen på om lag 4 prosent. Reduksjonen må sees i sammenheng med at tilførslene i 2017 er ekstraordinært høye som følge av mye slakting av sau i høst. Det meste av økningen kan knyttes til fremskyndet slakting til før årsskiftet pga. flytting av telledato fra 1. januar til 1. mars, men en regner også med at det er en økning i saueslaktingen som resultat av at flere reduserer eller avvikler produksjonen.

Engrossalget i 2018 prognoseres å bli på nivå med 2014 og 2015-sesongene. Det innebærer en reduksjon på 7 prosent i forhold til 2017, men en må huske at salget i 2017 er kraftig stimulert ved bruk av frysefradrag og prisreduksjon.

Bestanden av sau og lam er forventet å være 1 prosent lavere ved beiteslipp i 2018 sammenlignet med 2017.

For 2017 viser tallene om lag balanse for året under ett. Tilførslene i år ser ut til å øke med ca. 6 prosent, mens salget øker med 12 prosent. Det ligger an til et reguleringslager ved inngangen til 2018 på 2 900 tonn. Det er 300 tonn mindre enn ved inngangen til 2017.

– Prognosen viser tydelig at markedssituasjon for sau og lam fortsatt er svært krevende. Det er fortsatt nødvendig å jobbe knallhardt med produktutvikling og salg, men vi kommer likevel ikke bort fra at produksjonen må tilpasses behovet, sier Leif Sørensen. Han peker på at reduksjonen i bestanden av sau og lam neste år er et godt tegn, men advarer likevel mot å tro at utfordringene for sauenæringen er løst. Størrelsen på reguleringslageret og overskuddet i prognosen for neste år taler sitt tydelige språk, sier han.

Egg
På egg prognoseres det et overskudd på 800 tonn i 2018. Bak det tallet ligger det en økning i tilførslene på nærmere 3 prosent sammenlignet med 2017. Korrigert for utført førtidsslakting i 2017 er økningen i underkant av 2 prosent. Engrossalget forventes å øke med 1 prosent neste år.

– Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting tilsvarende 1 000 tonn egg i 2018, så et overskudd på dette nivået skal være mulig å håndtere, sier Leif Sørensen. Han vil likevel understreke at eggmarkedet nå er slik at det ikke er rom for nyetableringer. 

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden. Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister.

Innmeldingsfrister er som følger (unntak småfe):

  • Tirsdag 5. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 50 og 51
  • Tirsdag 12. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 52
  • Tirsdag 19. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00.

Småfe
Siste innmeldingsfrist for slakting av småfe i år er tirsdag 28. november. Det er flere av fabrikkene som ikke slakter småfe siste ukene før jul.

 


 

Gilde tørrhengt bacon fra Vega fikk Spesialitet-merket

Spesialitet-merket ble delt ut av Matmerk i forbindelse med NM i kjøtt nylig, og er et informasjonsmerke for norskprodusert mat og drikke med unike kvaliteter.

Baconet fra Vega er rik på smak med en behagelig balanse mellom det salte og det røkte, skriver Matmerks fagjury i sin begrunnelse.

– Dette er veldig stas, sier Bente Børsheim, en av de elleve bøndene som står bak Gilde Edelgris fra Vega. – Det er dette vi jobber for, å lage produkter som er gode på smak, basert på lokale råvarer, som bidrar til verdiskaping i området og samtidig tar vare på tradisjoner, sier Børsheim.

 


 

Ny direktør i Totalmarked kjøtt og egg

Ole Nikolai Skulberg er ansatt som ny direktør i Totalmarked kjøtt og egg, etter Jakob Simonhjell. Skulberg tiltrer 1. februar 2018.

Skulberg kommer fra jobben som fagsjef for næringspolitikk i Norske Felleskjøp, som er markedsregulator for kornsektoren. Han har tidligere også jobbet i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, og i Forsvaret.

Jakob Simonhjell har sin siste arbeidsdag i Totalmarked kjøtt og egg den 30. november, og starter som direktør i Norsk Landbruksrådgivning. Jakob har gjort en solid jobb i Nortura gjennom flere år, og som leder i Totalmarked i snart 5 år.

Rolf Gjermund Fjeldheim blir konstituert som leder av Totalmarked kjøtt og egg i mellomperioden.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 200 storfe. Det er noe mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 87 prosent. Markedet kan suppleres med storfe fra reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 19 700 stk. Det er også litt for lite i forhold til behovet og dekningsgraden er 86 prosent, men fryst gris er tilgjengelig fra reguleringslager.

Det slaktes ca. 12 000 lam og 4 700 sau denne uka. Etterspørselen er liten, bl.a. fordi pinnekjøttproduksjonen nå er ferdig for i år, og mye av det som slaktes legges inn på reguleringslager.

Eggsalget er hittil på et normalt nivå for høsten, men om en ukes tid er det forventet at julesalget starter. Førtidsslaktingen har pågått helt til nå, og det viser at produksjonen er på et for høyt nivå så langt mot jul.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.