Nortura i Bondebladet uke 49/2017

Prisløype for storfe framover våren

Storfeslakt

Det er tidligere informert om engrosprisendringer og omsetningsavgift for 2018, her er et sammensatt oppsett for prisløypa for storfe fra årsskiftet.

 

Endringer i engrospris

Endringer i omsetnings-
avgift

Ekstra avtaletillegg

Oppgjørspris
til bonde*

Mandag 1. januar (uke 1):

+ 0,70 kr per kg

+ 0,40 kr per kg

 

+ 1,10 kr per kg

Mandag 26. februar (uke 9): 

- 0,70 kr per kg

- 0,80 kr per kg

 

- 1,50 kr per kg

Mandag 2. april (uke 14):

+ 1,50 kr per kg

 

 

+ 1,50 kr per kg

Mandag 16. april (uke 16):

+ 0,80 kr per kg

 

+ 0,70 kr per kg

+ 1,50 kr per kg

Mandag 30. april (uke 18):

 

+ 0,50 kr per kg

+ 0,70 kr per kg

+ 1,20 kr per kg


* Endringer i engrospris fører til tilsvarende endringer i avregningspris med unntak av korrigeringer i kostnader, innmatverdier og hudverdier. Det vil normalt bli korrigeringer av kostnader ved årsskiftet.

Dette gir en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2018 som vil være kr 0,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2017.

Prisløypen er lagt opp slik at det vil bli en prisnedgang på kr 1,50 i forbindelse med telledato 1. mars 2018. Dette vil kompensere for "telleeffekt" for ung okse, kvige og kastrat. Formålet er at slaktemodne dyr blir meldt inn for slakt i januar og februar.

Det vil bli en kraftig prisoppgang etter påske. Høyeste pris vil oppnås i mai og juni. Det er i denne perioden etterspørselen er størst. Det legges videre opp til en prisreduksjon mandag 2. juli ved at ekstra avtaletillegg på kr 1,40 vil opphøre.

Vi forventer deretter en stabil pris over sommeren, med en prisnedtrapping frem mot telledato 1. oktober. Detaljene på dette vil vi komme tilbake til når engrospris for 2. halvår 2018 er fastsatt i Norturas styre i mai.

 


 

Nytt produsentnummer grunnet kommune- og fylkesreguleringer

Fra 1. januar 2018 blir Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag sammenslått til Trøndelag fylke med nytt fylkesnummer 50.

Som en følge av dette får alle kommunene i Trøndelag nye kommunenummer, og alle berørte landbrukseiendommer vil få nye produsentnummer. Det vil samtidig bli gjennomført sammenslåinger og grensejusteringer i kommunene Larvik, Færder, Holmestrand og Indre-Fosen kommune.

Øremerker
For storfeprodusenter innebærer dette at alle kalver som blir født etter 1. januar 2018 skal få øremerker som er preget med det nye produsentnummeret. Se mer på medlem.nortura.no.

Dersom man ikke er à jour med å merke dyrene i besetningen innen overgangsdatoen, må man huske å merke dem med merker som var gyldige når hendelsen skjedde (dyret ble født).

Berørte produsenter vil få informasjon fra Produsentregisteret rundt uke 50 i desember med informasjon om omleggingen, og hva det nye produsentnummeret vil bli. Nytt produsentnummer skal etter omleggingen brukes som brukeridentitet ved pålogging, med samme passord som tidligere.

 


 

Førjulskampanjen har overrasket mange

Nå i førjulsperioden har Gilde hatt en konkurranse i butikk som går ut på at utvalgte forbrukere kan få hele handlevognen spandert ved å velge et juleprodukt fra Gilde.

Utvelgelsen har skjedd tilfeldig og de heldige vinnerne er avbildet på Facebook. Veldig mange har blitt positivt overrasket av våre selgere som spanderer handlevogna på dem.

Se alle vinnerne på www.facebook.com/Gilde.

Berit Nilsen ble en av de heldige vinnerne av handlevogna fra Gilde, på Spar Hylkje ved Bergen.
Berit Nilsen ble en av de heldige vinnerne av handlevogna fra Gilde, på Spar Hylkje ved Bergen.

 


 

Organisasjonsendring i Team Fjørfekjøtt og Rugeri, plan og utvikling

Rugeridrift, innsetts- og slakteplanlegging, og utvikling fjørfe og egg har vært samlet i en egen enhet i Medlem.

Rugeri, plan og utvikling har samarbeidet tett med Team Fjørfekjøtt, som var i Medlem fra før. Nå er tiden moden for å samle Team Fjørfekjøtt og Rugeri, plan og utvikling i én avdeling.

Ny organisering er gjeldende fra og med mandag 27. november med Bernt Kr. Snapa som leder. Den nye avdelingen får ansvar og arbeidsoppgaver i en sammenhengende verdikjede fra og med import av avlsmateriale og fram til kyllinger og kalkuner er slakteklare ute hos produsent. Se mer på medlem.nortura.no.

 


 

Informasjon fra styreleder

Vil du ha informasjon direkte fra styreleder etter styremøtene våre? Da må du legge inn din e-postadresse på Min side.

Vi sender ut eierbrev til alle eiere med registrert e-postadresse etter hvert styremøte, eller ved annen viktig informasjon. Får du ikke eierbrevet så må du legge inn din e-postadresse på Min side, eller kontakte ditt medlemssenter for å registrere din e-post.

Vi håper du som mottar eierbrevet er fornøyd med å få slik informasjon direkte.

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte er innmeldingsfristene framskynd for perioden.

Innmeldingsfrister er som følger (unntatt småfe som har neste slakteuke, uke 2/2018):

  • Tirsdag 12. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 52
  • Tirsdag 19. desember innmeldingsfrist for slakting i uke 1

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 06:00.

 


 

Marked

Det slaktes godt med storfe til å være begynnelsen av desember, ca. 4 300 stk. denne uka. Med dekningsgrad på 99 prosent er markedet nærmest dekket med norsk storfe. Det er også storfe tilgjengelig på reguleringslager.

Som forventet er det høy aktivitet på slakting av gris i denne perioden. Det kommer inn ca. 27 600 stk. denne uka, og dekningsgraden er 96 prosent. Markedet kan suppleres med fryst gris fra reguleringslager.

Det slaktes også relativt mye småfe fortsatt, ca. 8 300 lam og 2 300 sau. Det er mer enn markedet etterspør og noe vil bli fryst inn til reguleringslager. 

Julesalget av egg starter for fullt fra starten av desember. Eggsalget er svært høyt noen hektiske uker. Samtidig er produksjonen på et betydelig nivå slik at markedet blir godt dekket.

 


 

Pris

Fra mandag 4. desember økes avregningsprisen for storfe med kr 0,70 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.

For å få all slaktemoden gris slaktet og omsatt før jul trappes prisen gradvis ned, og først for de tyngste slaktene. Fra mandag 4. desember reduseres engros-, og avregningspris for gris over 85 kg slik: 85,1 - 90 kg ned kr 0,30 per kg, 90,1 - 95 kg ned kr 0,80 per kg og gris over 95 kg ned kr 0,70 per kg.