Nortura i Bondebladet uke 5/2017

Tenk HMS ved henting av slaktedyr!

Dyretransport er et arbeid som er forbundet med en del risiko. Særlig er håndteringen av dyra – og spesielt storfe – risikobetont. Men ved god tilrettelegging kan vi redusere risikoen.

Tenk HMS ved henting av slaktedyr

– Vi har i løpet av siste 2 år arbeidet mye med risikovurdering av dyretransporten, der vi har vurdert hele prosessen, fra henting hos produsenten til lossing ved Nortura sin fjøsrampe og vasking av bilen, sier Sigrunn Hestenes, fagsjef inntransport i Nortura.

Det er mange punkt i en slik prosess som er forbundet med risiko, og vi har valgt å starte å arbeide med de punktene som sjåførene har trukket fram som de viktigste.

Et av disse punktene er lasting på gården – og da spesielt av storfe.

I de fleste tilfellene er sjåføren inne i fjøset og hjelper til med å drive dyra ut i bilen. For det meste blir dyra nå drevet løse ut, dette er en stor forbedring i forhold til før – da vi gjerne leide dyra ut.

Viktige punkt som avgjør om det er sikkert å laste dyra er

 • Flokkstørrelse
 • Hvor mye er dyra håndtert?
 • Hvordan er bingen utforma og grinda plassert?
 • Finnes det en drivgang, eller andre naturlige stengsler som leder dyra framover?
 • Hvordan er overflaten på golvet?
 • Plassering av lyskilder
 • Finnes det en utlastingsrampe? Har den grinder?

Det er laget en brosjyre som er sendt ut til alle storfeprodusenter. Denne beskriver hva som er viktig å ta hensyn til, og gir tips til hvordan det kan tilrettelegges for sikker lasting. Som bonde og bedriftsleder er du ansvarlig for at sjåføren eller andre kan utføre arbeidet hos deg på en trygg måte, uten fare for skader.

I forbindelse med prosjektet for å redusere forekomsten av BRSV og Coronavirus hos storfe anbefaler vi nå at sjåføren ikke går inn i fjøset, men at bonden sjøl driver dyra ut til utlastingsområdet. Da er det like viktig å tenke egen – og eventuelt hjelpers – sikkerhet.

I tillegg er det viktig at gårdsvegen og gårdsplassen er brøytet og strødd om vinteren, at rampen er fri for snø og evt. godt strødd, og at adkomsten for øvrig er grei – med ryddig gårdsplass. Tenk også sikkerhet for gårdens folk, det hender at dyr stikker av under lasting. Sørg for at barn ikke oppholder seg i nærheten under lasting!

Med gjennomtenkte løsninger i fjøset og godt tilrettelagt opplegg for lasting reduserer vi risikoen for skade, og for unødig slitasje på personell som utfører arbeidet.

 


 

Husk brøyting og strøing

Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi igjen om at alle har et ansvar for at slakte- og eggbilen kommer trygt fram. Ofte handler det om å organisere, forberede og tilrettelegge før bilen står på garden.

Her er noen viktige tips som vil sikre hverdagen for våre inntransportører:

 • Sett opp brøytestikker/veimerking. Kvister og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.
 • Vei, snuplass og område foran driftsbygningen skal brøytes og evt. strøs, dersom forholdene tilsier dette. Dersom det finnes lasterampe er det viktig at denne holdes fri for snø og is.
 • Husk også å sikre mot takras på utsatte steder og hold området rundt driftsbygningen ryddig og lett framkommelig.
 • Lag gode drivganger og ta en rydderunde før levering. Unngå høye dørstokker og store høydeforskjeller/terskler. Ha strø i gangene og legg gummimatte over metallrister der dyr skal passere.
 • Vær til stede og hjelp til ved levering av slaktedyr.
 • Egne utlastingsrom, og lasteramper letter arbeidet ved levering.

Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer. På denne årstiden er det viktig at det er godt brøyta og strødd slik at dyrebilen kommer fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.

 


 

Ny kampanje: God tur med Gilde og DNT

Gilde er DNT sin nye turpartner og det markeres med en felles kampanje; Kjøp pølser og pålegg fra Gilde og vinn flotte turopplevelser!

Kampanjebanner Gilde DNTFør jul inngikk Nortura et treårig samarbeid med Den Norske Turistforening, og 1. januar ble Gilde DNT sin nye Turpartner. Det innebærer at Gilde skal bidra i arbeidet med å få folk ut på tur og samtidig styrke sin turmat-posisjon.

Den aktuelle kampanjen vil i hele februar markedsføres gjennom reklamefilm på TV, konkurranse på Facebook og materiell og butikkdemonstrasjoner i butikk.

– Vi vil være godt synlige i kjøpsøyeblikket, samtidig som vi er relevante i en periode hvor forbruker er opptatt av vinteraktiviteter, tur og turmat. Vi har fra tidligere god erfaring med å inkludere et konkurranseelement som aktiviserer forbrukeren, forteller leder for Trade Marketing, Jon Tomassen.

Gilde grillpølse

 


 

Invitasjon til kretsmøtet på e-post

Har du registrert din e-postadresse hos Nortura vil du få invitasjon til kretsmøtet i din krets på e-post.

De aller fleste har e-post, derfor er det mye porto å spare på utsending ved å benytte e-post i stedet for brev. Erfaringene ved utsending av Eierbrev på e-post har også vært gode, og vi ser at flere registrerer sin e-postadresse når informasjon kun kommer den veien.

De vel 2500 medlemmene uten registrert e-postadresse vil få kretsmøteinnkallingen i posten som før.

Det er lagt ut en oversikt over alle kretsmøtene i 2017. Der finnes også lenker til valgkomiteinnstillingene i kretsene, og forslag til vedtektsendringer som skal diskuteres i medlemsdemokratiet nå frem mot årsmøtet.

Se oversikten over alle kretsmøtene

 


 

Marked

Denne uka slaktes det i underkant av 4 100 storfe. Det er noe nedgang i etterspørselen etter helslakt, og dermed er det full dekning av norsk storfe denne uka. At det er full dekning av storfe i januar har ikke vært vanlig de siste årene, men det forventes at det i ukene framover igjen blir noe underdekning av norsk vare.

For gris er det relativt lav slakting på vel 18 400 dyr. Det gir markedsdekning, og innfrysning unngås denne uka på tross av forventet overskudd nå i første tertial.

For sau er det noe underdekning. Det er positivt og gir mulighet for noe uttak fra reguleringslager. For lam er det et begrenset overskudd som reguleres.

 


 

Pris

I henhold til varslet prisløype økes engros- og avregningspris med 1 krone per kg for ung sau og sau fra mandag 30. januar.