Nortura i Bondebladet uke 11/2022

 

Topplinjevekst og stabil EBITDA-utvikling – utbetaler 100 mnok til eierne i utbytte

Nortura-konsernets omsetning vokser med 1,9 milliarder kroner (7,7 prosent) og endte på 26,6 milliarder kroner i 2021. Konsernstyret foreslår å utbetale 96 millioner kroner i utbytte og renter til eierne gjennom medlemskapital-ordningen. Nortura har i tillegg økt utbetaling av tilleggsytelser til eierne med 70 millioner kroner i 2021.

EBITDA resultatet i 2021 endte på 849 millioner kroner (-8,6 mnok), noe som er på nivå med året før.

– Nortura er bondens eget selskap, og jeg er glad for at vi bidrar betydelig til inntekten i en vanskelig periode for bonden. På grunn av resultatet foreslår konsernstyret utbetaling av ca. 100 millioner kroner i utbytte og renter til våre eiere. Dette kommer i tillegg til ca. 70 millioner kroner mer i tilleggsytelser samt økte råvareutbetalinger til medlemmer med ca. 600 millioner kroner i form av økt pris og volum, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Nortura har ekstraordinære kostnader og økte tilleggsytelser til eierne på mellom 250 – 290 millioner kroner, noe som forklarer hvorfor EBITDA resultatet ikke styrker seg sammen med omsetningsveksten:

  • Kraftig økting i energipriser, særlig i tredje kvartal, førte til en samlet kostnadsvekst på 180 millioner kroner for konsernet, hvor 147 millioner kroner relaterer seg til morselskapet.
  • Nortura ble utsatt for et cyberangrep i desember 2021. For å sikre drift og minimere skade på kjernesystemene, medførte dette ekstraordinære kostnader knyttet til angrepet på 36 millioner kroner.
  • Nortura har i 2021 utbetalt rekordhøye tilleggsytelser til sine eiere. For konsernet innebærer dette en økning i råvarekostnad på 70 millioner kroner i 2021.

I tillegg påvirkes resultatet negativt av bortfall av tiltakspakker fra myndighetene relatert til COVID, omstillingskostnader i forbindelse med utrulling av ny industristruktur og økte IT kostnader relatert til implementeringen av nye IT tjenestekjøpsavtale.

– Resultatet påvirkes dessverre negativt av kraftig kostnadsøkning, særlig energi, råvarepris og cyberangrepet. Norturas industristruktur er energikrevende, spredt over hele landet og preget av overkapasitet. Konsekvensene av den kraftige veksten i energipriser rammer derfor konsernet ekstra hardt og viser hvor viktig gjennomføringen av en ny helhetlig industristruktur og byggingen av nye Nortura er for konsernet, sier konsernsjef Anne Marit Pangenstuen.

Nortura Proff vekstvinner – Gilde med sterk avslutning på året

Nortura Proff, som betjener HoReCa og industrimarkedet, utviklet seg sterkt i fjor. Serveringsmarkedet vokste samlet 12 prosent, mens Nortura Proff økte markedsandelene med en vekst på 20 prosent for året.

I dagligvaresektoren vokser EMV på bekostning av de uavhengige merkevarene også i 2021. Samlet går markedsandelen til Norturas merkevarer ned 0,2 prosentpoeng. Norturas merkevarer hadde i fjor en markedsandel på 32,2 prosent, kombinert med EMV-produksjonen i konsernet var markedsandelen 43,1 prosent (- 0,1 prosent). Prior holder stand mot året før, mens Gilde mister 0,4 prosentpoeng. Systematisk og målrettet kategoriarbeid gir imidlertid resultater. Gilde gjør et sterkt siste tertial og øker markedsandelen med ett prosentpoeng.

– Vi har i lang tid arbeidet for å styrke den bondeeide og uavhengige merkevarens plass i dagligvarehandelen. Et sterkt siste tertial for Gilde og et godt år for Nortura Proff, og fortsatt positiv utvikling inni 2022, gir signaler om at vi er på rett vei, sier Panengstuen.

 


 

Prognose 2022 – per mars: God markedsbalanse på kjøtt – økende overskudd av egg

Koronarestriksjonene ble fjernet fra midten av februar. Grensehandel og reiseaktivitet antas å ta seg gradvis opp igjen. Sammenlignet med prognosen fra januar er salget av storfe og svin noe nedjustert i 1. tertial 2022. Det prognoseres noe økende overskudd av egg.

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.22*

Storfe/kalv

90 200

103

9 000

101 200

92

- 2 000

367

Lam

19 100

 100

 606

19 000

88

  700

0

Sau

4 800

96

200

4 800

92

 200

0

Gris

134 100

100

1 800

136 700

92

- 800

0

Egg  

67 300

103

   500

66 200

 100

 1 600

522

*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2022.

Gris

Prognosen viser nå et markedsunderskudd på 1 800 tonn i 1. tertial. For året 2022 som helhet ventes det en underdekning på om lag 800 tonn svinekjøtt. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe forutsettes å komme inn. I tillegg til kvotene dekkes underdekningen i 1. tertial opp av annen import.

Slaktegrisvektene holder seg fortsatt relativt høye, og forutsettes i prognosen å holde seg på om lag samme nivå i hele 2022. Sammen med en mindre nedgang i bedekningene og fortsatt effektivitetsøkning gir dette om lag uendrede prognoserte tilførsler fra 2021.

Det innenlandske salget av svinekjøtt forutsettes å gå gradvis tilbake til om lag nivået før pandemien.   

Storfe

Tilførslene ventes å øke med ytterligere 3 prosent i 2022. Økt mordyrbestand gir flere kviger og okser, og det forventes fortsatt at en større andel framfôres til tyngre dyr. Det ventes også flere melkekyr til slakt i 2022 som øker tilgangen av norskprodusert storfekjøtt.

Salget av helslakt av storfe ventes i likhet med gris å gå tilbake fra 2021. Det prognoseres en underdekning av norskprodusert storfekjøtt og importkvoter på om lag 2 000 tonn for året som helhet. Underdekningen i 1. tertial dekkes opp av et reguleringslager på om lag 350 tonn ved starten på året samt importkvoter og annen import.

Ammekutallet har økt med om lag 12 000 de siste 2 årene til om lag 112 000 pr. 1. oktober 2021. Antall melkekyr ventes å gå tilbake i 2022, og det prognoseres også en nedgang i den samlede mordyrbestanden. Framtidig kumelkbehov og utviklingen i melkemengde per ku avgjør i stor grad hvor mye kjøtt som kommer fra melkesektoren. 

Lam

For året 2022 sett under ett ventes det fortsatt i realiteten om lag markedsbalanse av lam, inkludert inntak av WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på 400 tonn. Resten av Islandskvoten på til sammen 600 tonn, forventes å bli benyttet på sauekjøtt. Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 700 tonn ved utgangen av året.

Reguleringslageret av lam etter slaktesesongen 2021 ble solgt ut før årsskiftet, men kvantumet blir ikke omsatt i sluttmarkedet før i inneværende år. Dette trekker likevel indeksen for salget av helt slakt noe ned i 2022.

Det er beregnet en nedgang i mordyrbestanden på om lag 1 prosent pr. 1 mars 2022. Dagens sauebestand synes nå å være på et riktig nivå.   

Egg

Tilførslene av egg øker noe mer enn sist prognosert. Sammen med litt lavere prognosert salg medfører dette en økende overdekning. Overdekningen før tiltak er prognosert til om lag 2 000 tonn. Vel 400 tonn av overskuddet er allerede avtalt tatt ut før påske gjennom førtidsslakting. Prognosen viser at det blir behov for ytterligere førtidsslakting.

Tilførslene prognoseres å øke med nesten 3 prosent, mens samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å bli om lag uendret i 2022. Prognosene viser at det ikke er rom for økt produksjon av egg.

 


 

Endring av innmeldingsfrister før påske

Vær obs på endring i innmeldingsfristene for retur/nisje, samt gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter.

  • Innmeldingsfrist for retur/nisje med slakting før påske er tirsdag 22. mars kl. 08.00.
  • Innmeldingsfrist for uke 14 og 15, uka før påske pluss påskeuka, er tirsdag 29. mars kl. 08.00.
  • Innmeldingsfrist for uke 16, uka etter påske, er tirsdag 5. april kl. 08.00.

Ved å følge frist for påmelding til retur/nisje blir dyr hentet/slaktet i uke 13 og vi får slakt levert uke 14 (før påske).

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 2 900 storfe uke 11 og dekningsgraden er 62 prosent. Det er åpent for import på storfe.

Det slaktes i overkant av 17 000 gris som gir en dekningsgrad på 88 prosent. Det er åpent for import på gris.

På småfe er det lokal dekning.

Eggsalget forventes som normalt å være bra fram mot påske. Egglageret reduseres ved at eggene benyttes til eggprodukter.

 


 

Pris

Grunntilskudd for lam øker med kr. 1,00 pr kg fra mandag 14. mars.

Samtidig er det innført ekstra avtaletillegg på storfe med kr. 2,00 pr kg tom uke 14 på alle innmeldte avtaledyr (info sendt på SMS, og nett grunnet innmeldingsfrist sist uke). Siden forrige prisjustering på fôringsdyr har prisen på storfeslakt hatt flere økninger, videre opplever vi en bedre balanse i dette markedet. Nortura planlegger derfor en prisoppgang på fôringsdyr i månedsskiftet april/mai