Nortura i Bondebladet uke 14-15/2022

 

Melde inn flere storfe på samme avtale

Innmeldingsløsningen for storfe er nå oppgradert med mulighet for å melde inn flere dyr på samme avtale. Du kan bytte avtale dersom du skal levere på to ulike avtaler. Gjør ferdig en avtale først og bekreft eventuelle restriksjoner.

Innmeldingsløsning

På vår nettside medlem.nortura.no kan du se enkel instruksjonsvideo for løsningen.

Direktelink for innmeldingen er den samme som før – innmelding.nortura.no.

Under «leveranser» får du oversikt over hva du har meldt inn.

Kastrater støttes ikke i denne løsningen, bruk individinnmelding for kastrater inntil videre.

 


 

75 % mindre plast

I samarbeid med Grønt Punkt Norge har Nortura tatt Plastløftet. Da Gilde i fjor byttet emballasje på utvalgte kjøtt- og karbonadedeiger gikk de fra tradisjonelle plastskåler til pose.

75 % mindre plast med ny pakning

– Vi har redusert plastforbruket med hele 75 % med kjøttdeig i pose, forklarer Sabina Sahitovic Kleveland, Produktgruppesjef i Gilde.

Den nye emballasjen er mer plasseffektiv, noe som gjør at vi får 30 % mer på pall. Dette gjør at vi setter færre trailere på veiene og minsker utslipp. Kjøttdeig i pose er litt uvant, men veldig smart og ikke minst bærekraftig! 

 


 

Hvor skal andelsinnskuddet føres i skattemelding og næringsoppgave?

Vi får en del spørsmål om hvordan og hvor den individualiserte egenkapitalen og andelskapitalen i Nortura skal føres i egen skattemelding og næringsoppgave.

Beløpet på kr 12.000 som er innbetalt i nytt andelsinnskudd, avsetningen på din medlemskapitalkonto og frivillig tilleggsandelsinnskudd, skal ikke tas med på din skattemelding. Beløpene går inn som en del av Norturas egenkapital.

Andelsinnskuddet på kr 12.000, samt frivillig tilleggsandelsinnskudd kan føres i post 1829 i Næringsoppgave 1. For de som bruker Næringsoppgave 2 (bl.a AS) kan beløpene føres i post 1350 for regnskapsmessig behandling i balansen.

Avsetning på medlemskapitalkontoen skal ikke føres på næringsoppgaven som en inntekt. Beløpet utbetales etter en rullering på 7 år, og vil da komme som inntekt som må tas med som skattepliktig inntekt i utbetalingsåret.

Skatteregler for tilbakebetalt andelsinnskudd og medlemskapitalkonto

Tilbakebetalt andelsinnskudd, skal være tilbakebetaling av tidligere års innbetaling -> ikke skattepliktig inntekt.

Tilbakebetaling av medlemskapitalkonto, dette er næringsinntekt for næringsdrivende for produsenter/kapitalinntekt for produsenter som ikke driver næring mer -> skattepliktig inntekt.

Utbetaling av renter er skattepliktig som utbytte. Se beskrivelse ovenfor for fritaksmetoden og for aksjonærmodellen avhengig av om du er et AS, DA, enkeltmannsforetak eller person.

Merverdiavgift (MVA)

Tilbakebetaling av medlemskapital avregnes med merverdiavgift. Dette er basert på at grunnlaget for utbetalingen er basert om samhandlingen produsentene har hatt med Nortura SA i det året medlemskapitalen ble avsatt. Det har ingen betydning om mottaker er næringsdrivende eller ikke i utbetalingsåret for at vi skal ha MVA på avregningen.

For tilbakebetaling av andelskapital og frivillig andelskapital vil dette være uten merverdiavgift, da det er ren tilbakebetaling av tidligere innbetaling. Det samme gjelder renter som er unntatt merverdiavgift.

For deg som ikke er aktiv mer?

For deg som ikke er næringsdrivende mer skal utbetalt medlemskapital beskattes som skatteplikt kapitalinntekt. Renter skal beskattes som skattepliktig utbytte via aksjonærmodellen.

Se ytterligere beskrivelse under medlemskapital på medlem.nortura.no/ek.

 


 

Kjell S. Rakkenes i styret til UN Global Compact Norge

Kjell S. Rakkenes, konserndirektør Strategi, rammevilkår og kommunikasjon i Nortura er valgt inn i styret til UN Global Compact Norge. Nortura ble medlemmer av Global Compact i juni 2021, som første norske landbruksaktør.

Kjell S. Rakkenes

– FNs rammeverk for bærekraft og mål ligger til grunn for Norturas helhetlige bærekraftstrategi «Mat på naturens premisser». Vi ser fram imot et enda tettere samarbeid med Global Compact Norge, som er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft, sier Rakkenes.

Nortura ble medlemmer av Global Compact i juni 2021, som første norske landbruksaktør, og er dermed forpliktet til å implementere ti prinsipper innenfor menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjon og bidra til FNs 17 bærekraftsmål.

 


 

Fôring, stell og økonomi ved ulikt oppdrett av overskotslam

– Eit overskotslam er eit lam som ikkje har mor eller ikkje får nok mjølk frå mora til at det får tilfredstillande tilvekst og blir difor teken frå søya og fôra opp på mjølkeerstatning, kraftfôr, grovfôr og beite. For å få økonomi i eit overskotslam-oppdrett, er det viktig at ein alt før lamming har tenkt igjennom korleis ein ynskjer å ta vare på overskotslamma, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

Lam på beite

Det fyrste ein bør gjera, er å utnytte muligheitene til adopsjon av lam slik at alle friske vaksne søyer minimum går med to lam. Ein bør så vurdere om støttefôring med kraftfôr om våren er nok til å gje tilfredsstillande tilvekst på lamma. Pass på at lamma får nok råmjølk.

Overskotslam som ikkje har fått råmjølk frå vaksinert sau, må vaksinerast mot pulpanyre ved ca tre vekers alder. Vurder også om lam som har fått råmjølk frå vaksinert sau, bør bli vaksinert.  

– Vi har prøvd å rekne på økonomien i ulikt oppdrett, og her er det mange ukjente faktorar. Ved slakting midt i august i distriktstilskotssone 2, kan ein sitje att med ca kr 1200 pr lam til å betale for mjølkeutstyr, grovfôr/beite og arbeid. I eit beitebasert oppdrett og slakting i fyrste halvdel av september, kan ein sitje att med ca 1400 kr pr lam til å betale for mjølkeutstyr, grovfôr/beite og arbeid, seier Avdem.

Oppdrett av overskotslam kan du sjå meir om på sidene våre, under Lamming på medlem.nortura.no/smaafe.

 


 

Årsmøtet i Nortura

Nortura sitt årsmøte ble holdt på Thon Arena på Lillestrøm tirsdag og onsdag denne uken.

Valgene og nytt fra årsmøtet kommer i neste nummer, eller du kan gå inn på våre sider, medlem.nortura.no eller facebook.com/medlemnortura for å få med deg det siste.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 4 000 storfe uke 14 og dekningsgraden er 70 prosent. Påskeuken slaktes i underkant av 700 storfe og dekningsgraden er 72 prosent.

Det slaktes i underkant av 20 000 gris uke 14, og 4 000 gris uke 15 som gir en dekningsgrad på 100 prosent begge ukene. Det er åpent for import på gris.

Det lokal dekning på sau og lam uke 14, ingen slakting uke 15.

Påsken er en god salgsperiode for egg. Påskesalget kom noe sent i år, men salgstoppen kommer helt opp mot påske.

 


 

Pris

Ekstra avtaletillegg storfe står ut uke 14.