Nortura i Bondebladet uke 3/2022

 

Midlertidige løsninger etter dataangrepet

Midlertidige løsninger sørger for at innmelding, planlegging og slakting skjer tilnærmet normalt i Nortura. – Hos oss på Råvare og Medlem er vi er fortsatt et godt stykke unna normalsituasjon, sier visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen.

Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen

Som kjent ble Nortura utsatt for et dataangrep like før jul. For å minimere skader på systemer og operasjoner ble IT-systemer stengt og all internettilgang på lokasjonene kuttet, og slakting av firbeinte ble utsatt.

Alle Norturas anlegg ble igangsatt i løpet av de to første arbeidsdagene etter nyttår.

– Det er lagt ned en formidabel arbeidsinnsats gjennom hele jula og på nyåret, for å få hjulene i gang igjen, sier Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef og leder for Nortura Råvare og Medlem.

Første uka på januar var etterslepet på slakting av gris tatt unna. For storfe var man ajour i løpet av uke 3.

Ingen normalsituasjon

Selv om Nortura-hjulene ruller igjen, er det ingen normalsituasjon for Råvare og Medlem. Bondens selvbetjeningsløsning Min Side er tatt ned og det har oppstått behov for å lage nye og alternative løsninger for innmelding av slakt og livdyr. Det betyr mye ekstra manuelle operasjoner i datasystemer som tidligere har gått automatisk.

– Vi vet ikke om eller når Min Side kommer opp igjen, sier leder for digitalisering i Nortura, Einar Risnes. 

Han har nå lansert en ny heldigital innmeldingsløsning for gris, som utviklingsteamet har jobbet fram i løpet av jula. For storfe, småfe og livdyr vil innmelding foreløpig skje manuelt via nettskjema, eller på telefon til Medlemssenteret.

 


 

 – Norturafamilien på sitt beste

Da Nortura ble angrepet av datakriminelle ringte bøndene for å hjelpe.

Bonde som ringer

Dataangrepet på Nortura har gjort det enda tydeligere at eiere og ansatte jobber mot et felles mål. Dette fikk rådgivere og andre ansatte erfare i de hektiske dagene i desember. Karin Marie Røhne, som er leder for tilførsler og rådgiving i Nortura, forteller at hun og kollegaene har mottatt flere telefoner fra bønder som har ønsket å hjelpe samvirkeselskapet.

– Da dataangrepet ble gjort kjent blant eierne, var det flere bønder som tok kontakt og tilbød seg å flytte på slaktetidspunktet på innmeldte dyr, for å redusere presset ved oppstart. God dialog og fleksible eiere har gjort at oppstarten har gått langt bedre enn vi kunne forvente, forteller Røhne.

Da det ble stopp i slakting i romjula, oppsto det behov for mer plass i noen få besetninger. For å ivareta dyrevelferd og oppfylle arealkrav på griser som vokste seg for store for bingene, ble dyr flyttet til ledige husdyrrom hos andre Norturabønder.

– Begge disse eksemplene viser en enorm samarbeidsevne og velvilje fra eierne våre, sier Røhne.

Hun roser bøndene for at de har vært tålmodige og forståelsesfulle i den utfordrende situasjonen som bondens selskap står i.

– Det er i slike situasjoner man virkelig ser Norturafamilien fra sin beste side, sier Røhne.

 


 

Påske-volum på eggleveranser i januar

To av de største anleggene våre, Hærland (kylling) og Rakkestad (egg), har hatt tilnærmet full drift i hele perioden etter dataangrepet slo inn. Første uka i 2022 ser ut til å bli meget god og antall tonn med egg ut fra våre eggpakkerier tilsvarer samme mengde som vi opplever til påske.

Eggpakkeriene i rute

Ved hjelp av manuelle løsninger og god kommunikasjon har leveransene vært tilfredsstillende gjennom hele juleperioden.

Nå som januar er godt i gang leveres det kylling og egg til markedet i tråd med opprinnelige planer. Ved hjelp av workaround-løsninger og en utrolig stå-på-vilje hos de ansatte, som har stilt opp på overtid, har man på imponerende vis fått kjørt gjennom store mengder egg og levert ut til kunde.   

 


 

Nyhetsbrev til Norturas svineprodusenter

2021 er historie, det har vært et år med både gleder og sorger. Etterspørselen etter svinekjøtt har vært gode, lagrene er tomme og for våre medlemmer på gris har det for første gang på lang tid vært mulig å glede seg over økende avregningspris på svinekjøtt og en etterspørsel som har medført stabilt høye slaktevekter igjennom hele året.

Slik innledet nyhetsbrevet som sist uke ble sendt til Norturas svineprodusenter.

– Nortura har i løpet av 2021 klart å snu en langvarig trend med redusert markedsandel i tilførselsmarkedet på gris, det er motiverende både for våre eksisterende medlemmer og for oss som jobber hver dag for dere, sier Odd Magne Karlsen, fagsjef svin i Nortura.

Priser

I 2021 inkl. endringen som kom 3. januar, har slaktegrisprisen økt med 2,58 kr/kg og smågrisprisen har økt med 110 kr pr stk. Dette er store endringer og det har vært- og er helt nødvendig med tanke på å sikre en levekraftig økonomi for norske svineprodusenter.

– Prisløype og vektgrenser vil bli publisert fra Nortura Totalmarked i nær fremtid, slik prognosen fra november viser ligger man an til et overskudd på 1.800 tonn i 2022. Vi ønsker derfor en beskjeden reduksjon i produksjon slik at vi får en god balansering i markedet, sier Karlsen.

– Vi ønsker ikke en stor reduksjon i gjennomsnittlig slaktevekt. Vi opplever den tyngste grisen (over 95 kg) som relativt utfordrende i forhold til kvalitet på stykningsdeler og fett-andel. Vi ønsker derfor primært en kraftig reduksjon i antall dyr som slaktes over denne vektgrensa og det vil gjenspeile seg i våre pristabeller når disse gjøres tilgjengelige, og oppfordrer derfor fortsatt til å legge seg opp mot en gjennomsnittlig slaktevekt på 84 kg og samtidig sørge for å slakte ut enkeltdyr før de passerer 135 kg.

Vi får en del spørsmål omkring smågrispris for tiden. Nortura bruker en etablert modell for å beregne smågrispris. Modellen skal sikre en rettferdig fordeling av verdiskapingen mellom smågrisprodusent og slaktegrisprodusent. Den tar utgangspunkt i PGE og dermed prisløype pr kg for slakt, gjennomsnittlig solgte smågris pr årspurke, prognosert slaktevekt pr måned, samt fôrpriser, fôrforbruk, faste kostnader pr dyr og årlig arbeidsforbruk i begge produksjonstyper prognosert pr måned.

Se mer i nyhetsbrevet du har mottatt på e-post.

 


 

Innmelding fra lammeringene

Min side er tatt ned og det blir jobbet med å lage en ny første versjon av innmeldingsløsning for småfe. Inntil denne er klar, ønsker Nortura likevel felles innmelding fra lammeringene samordna av lammeringlederen. Det gjør det enklere å planlegge rasjonell inntransport.

For at lammeringlederne skal slippe å fylle inn det manuelle innmeldingsskjemaet på medlem.nortura.no for alle medlemmene i lammeringen, så har vi kommet fram til at det enkleste er at lammeringlederne ringer Medlemssenteret på tlf. 955 18 400 og melder inn på telefon, inntil ny løsning er på plass.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 3 600 storfe uke 3 og dekningsgraden er 84 prosent.

Det slaktes i overkant av 18 000 gris uke 3 som gir en dekningsgrad på 100 prosent.

På småfe er det lokal dekning på sau og lam.

Eggsalget var svært bra på starten av året. Det er ofte behov for å fylle opp varer i butikkene etter høytiden. Videre i januar er tilførselen av egg høyere enn salget, og det på tross av at produksjonen er redusert noe med førtidsslakting.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uken.