Nortura i Bondebladet uke 5/2023

 

Modernisering av Nortura Rudshøgda gir gode gevinster

Norturas anlegg på Rudshøgda er betydelig oppgradert etter mer enn to års arbeid med utbygging og modernisering. Samling av storfe på ett anlegg har både gitt bærekrafts-gevinster og en langt mer effektiv drift. Resultatene er bedre enn prognosene tilsa.

Fra Nortura Rudshøgda

I desember 2019 vedtok Norturas Konsernstyre å samle slakting og skjæring av storfe på Østlandet til ett anlegg for å redusere overkapasitet og effektivisere drift. Siden den gang er det gjort betydelig oppgraderinger på Nortura Rudshøgda. Nytt fjøs, moderniserte slakte- og skjærelinjer, økt bruk av automasjon og ledende teknikk er innført.

Nær dobling av gevinst

Det nye anlegget gikk offisielt i normal drift 1. januar 2023. Allerede nå ser man gode resultater. Der det ble beregnet en forbedring på 15 og 7 prosent på slakting og skjæring ser man at den faktiske gevinsten er oppe i 23 og 15 prosent pr. linje som følge av oppgraderingene.

– Oppgraderingen av Rudshøgda viser at vi er på rett vei i vår plan om å fremtidsrette industristrukturen. Prosjektet har levert bedre gevinster enn beregnet, til rett tid og til planlagt kostnad, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen

Bedre HMS for ansatte

Ved å samle storfe på ett anlegg har Nortura kunne investere i nye slakte- og skjærelinjer som tar unna større volum og i større grad automatiserer arbeidet. Dette øker kapasiteten og bedrer sikkerheten til ansatte vesentlig. Hev- og senk plattformer og flere arbeidsstasjoner minsker belastning for ansatte og øker tempoet på linja. Automatisert drift gjør også at man får bedre flyt.

– Det å jobbe målrettet med HMS er viktig med tanke på å redusere skader. Når store og tunge dyr skal håndteres fortløpende er det viktig med automasjon som kan avlaste tunge løft og forebygge belastningsskader. Vi ser at investeringer i bedre teknologi vil gi effekter frem i tid, sier fabrikksjef Fred Bakkejord.

Anlegget har utvidet kapasiteten i fjøset slik at de kan ta imot 50 prosent flere dyr pr. dag.

– Det nye fjøset er spesialdesignet av ansatte på anlegget for å bedre dyrevelferden. Større båser og mykere underlag gir dyra mer plass og vi har lagt om daglige rutiner for å skape mer ro i fjøset, sier fabrikksjefen.

Arbeidet på Rudshøgda inngår som en del av Norturas industristrukturprosjekt som du kan se mer om på våre nettsider.

 


 

Årets kretsmøteinvitasjon sendes deg på e-post

Invitasjonen til årets kretsmøter går nå i disse dager ut alle eiere på e-post, invitasjonen inneholder tid- og møtested, valgkomiteinnstilling og eventuell tilleggsinformasjon for møtet i din krets.

Årets kretsmøter starter mandag 20. februar (uke 8) og går fram til torsdag 9. mars (uke 10).

Invitasjonen sendes til den foretaket er registrert på, vær obs på det om du er medlem i samdrift, eller der eierskapet ikke er registrert på deg. Inviter gjerne med deg ektefelle, samboer eller noen fra den yngre generasjonen på kretsmøtet.

– Vi håper på en god oppslutning om årets kretsmøter. Kretsmøtet er den viktigste arenaen for deg som Norturaeier der du kan si din mening til administrasjon og tillitsvalgte eiere, sier organisasjonssjef i Nortura, Tor Olav Brandtzæg.

Får du ikke e-post fra Nortura?

Dersom du av en eller annen grunn ikke mottar invitasjonen på din e-post, finner du kretsmøteoversiktene lett tilgjengelig under «Aktiviteter» på medlem.nortura.no. Du kan også ta kontakt med din organisasjonsleder

Sjekk først i søppelpost-mappa om du ikke har mottatt. Det er ikke unaturlig at e-post som sendes som masseutsendelser kan stoppes av spamfilteret i e-postleseren og havne der. 

 


 

Godt bondevett – en nettside om psykisk helse i landbruket

Hvilke grep kan gjøre en forskjell i hverdagen? Hva gjør jeg dersom jeg kjenner noen som sliter? Hvilke ressurser finnes i hjelpeapparatet?

5 råd for god bondehelse

Gode hverdagsråd

Livet er ingen rett linje. Ekspertene mener at omlag halvparten av oss vil støte på psykiske utfordringer én eller flere ganger i livet. Hva er med på å bygge styrke, slik at du kan takle belastningene som kommer i vanskelige situasjoner?

Trenger du hjelp?

Både i helsevesenet, frivillige organisasjoner og i landbruket finnes det ressurser som kan hjelpe når en selv eller noen man kjenner står i en krevende situasjon.

Er du bekymret for noen?

Når man som familiemedlem, venn eller hjelper i nettverket oppdager at noen sliter, kan man være med på å gjøre en forskjell. Det kreves mot for å stille spørsmålet om hvordan noen har det, i alle fall når man er bekymret for svaret. Men det gjør ikke hjelpen mindre viktig.

Det handler om å dele det gode bondevettet!

Norges Bondelag sin nettside godtbondevett.no, om psykisk helse i landbruket er utviklet i samarbeid med Mental Helse Ungdom, Norsk Landbruksrådgivning, Norsk Bonde -og Småbrukarlag, Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bygdeungdomslag, Nortura og Ruralis.

Gjennom godtbondevett.no vil vi øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i vår hverdag som bønder.

 


 

Teljedato og slakting før eller etter 1. mars

Du har kanskje noko slaktelam ståande på ekstensiv sluttfôring, eller ein del slaktesau, og lurar på om du skal slakte dei før eller etter teljedato 1. mars?

medlem.nortura.no/smaafe har vår fagsjef Finn Avdem satt opp nokre punkt som kan være til vurdering og hjelp for å finne ut kva som vil lønne seg for deg.

 


 

Hva er bærekraftig dyrevelferd?

Det var spørsmålet Nortura stilte når vi samlet fagfolk og politikere på begge sider av bordet til dialog på Litteraturhuset i Oslo den 25. januar.

Dialogmøtet var åpent for publikum og rundt 140 fulgte møtet på Litteraturhuset, i tillegg kunne møtet følges direkte på stream. Dette møtet er ett i en serie dialogmøter der Nortura ber om innspill til våre valg og prioriteringer i arbeidet med bærekraft.

Etter innledende innlegg fra bl.a. konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen og landbruks- og matminister Sandra Borch fulgte en paneldebatt med representanter fra politikere, Mattilsynet, Nortura og faglaga i landbruket.

Paneldebatt i dialogmøtet

Dersom du vil se opptak av møtet i ettertid så kan du gå inn på www.nortura.no.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 3 700 storfe i uke 5 og dekningsgraden er 100 prosent.

Det slaktes i underkant av 16 300 gris som gir en dekningsgrad på 100 prosent.

Det er lokal dekning på sau og lam i uke 5.

Eggmarkedet er i balanse med godt eggsalg og tiltak som reduserer produksjonen. 

 


 

Pris

Det er ingen endring i avregningspriser for slakt fra mandag 30. januar. For fjørfekjøtt og livdyr er prisendringene i henhold til varsel i nyhetsbrev per 21. desember 2022.