BRSV og BCoV – kontrollprogram – hvorfor?

(06.05.19) Kontrollprogrammet for de to virussjukdommene Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV) og Bovint Coronavirus (BCoV) bygger på to hovedprinsipper; bedre smittebeskyttelse i storfebesetningene generelt og kartlegging av smittestatus i den enkelte besetning.

Ved å ta kontroll over de viktigste smitteveiene for BRSV og BCoV vil det være mulig å få til en betydelig reduksjon av sjukdommene disse virusene forårsaker. De viktigste smitteveiene er livdyr og «fjøsvandrere» som dyrleger, inseminører, dyretransportører og naboen. Virusene har vi hatt i Norge i mange år. 

Ved å la virus fortsette å spre seg relativt fritt i norsk storfepopulasjon vil minst 500 besetninger få klinisk sjukdomsutbrudd hvert år. Dette medfører store kostnader og redusert dyrevelferd. Ved kontrollprogrammets start ble det beregnet at sykdommene kostet norsk storfenæring mer enn 100 millioner i året.

Luftveislidelser og diaré står for ca. 75 % av helsekortregistreringer hos kalv. 50 % av alle medisinske behandlinger av kalv var i 2014 luftveislidelser. Hvert år dør mellom 5.000 – 10.000 kalver av slike sykdommer. Selv om disse to sjukdommene er virusinfeksjoner blir de ofte behandlet med antibiotika, dels på grunn av usikker diagnostikk i felt, dels på grunn av bakterielle følgeinfeksjoner. Det er altså kort oppsummert fire hovedgrunner; bedre produsentøkonomi, bedre dyrehelse, bedre dyrevelferd og et viktig bidrag til lavere antibiotikaforbruk.

Prøvetaking
Vi har fortsatt mange besetninger som er RØDE fordi de ikke har tatt prøve, det oppfordres derfor til at alle tar årlige prøver. Alle besetninger med mordyr har mottatt nødvendig utstyr for å kunne sende inn prøver. Prøvene analyseres for antistoff mot virus. Når antistoff ikke påvises indikerer det at dyra ikke har vært i kontakt med virus.

  • I ammekubesetninger tas blodprøve av 4 kalver over 6 måneder
  • I melkekubesetninger tas melkeprøve av fire 1. gangs-kalvere

Produsentene dekker uttak og innsendelse av prøver i sin besetning. Melkeprøver tar produsent ut selv, prøvetaking i ammekubesetningene bør tas som blodprøver. Dette er en mer omstendelig prosess enn melkeprøver, og må utføres av veterinær. 

Gratis analyser av prøven 
Kontrollprogrammet for Bekjempelse av BRSV og BCoV har tidligere sagt at prøveanalysene er gratis ut 1. kvartal 2019. Det er kontrollprogrammet som finansierer prøveanalysene over sitt budsjett. Prøvetaking er svært viktig for å lykkes. Spesielt er det viktig i forbindelse med transport av liv- og slaktedyr. Prosjektet har økonomi til å dekke alle prøveanalyser også i år, alle analyser blir derfor gratis for produsentene!

Smitteforebygging
Når besetningen er dokumentert fri for virusene er det viktig å opprettholde GRØNN status. Det gjør du gjennom god smittebeskyttelse og ved å sette klare krav til besetninger du eventuelt skal kjøpe dyr fra. Skal vi lykkes med å redusere omfanget av disse to virussykdommene må livdyromsetting og dyretransport skje på en strukturert måte. Det er viktig å redusere muligheten for smitteoverføring mellom besetninger.

Les mer om prøvetaking og kontrollprogrammet på animalia.no/storfe, eller under kategorien BRSV og BCoV på storfe.
 

Rabatt på husdyrforsikring til Helsestorfebesetninger

Gjensidige Forsikring gir 15 % i rabatt på husdyrforsikring til Helsestorfebesetninger. For mange storfeholdere utgjør dette rabatt på mer enn tusen kroner.

Det er en av flere gode grunner til å bli Helsestorfebesetning. Ekstra betaling for Helsestorfe er kr. 400,- for livkalv, og kr. 1000,- for avlsdyr.

Det er i hovedsak to krav, dokumentert frihet for BRSV og BCoV gjennom prøve, og godkjent Besetningsattest Helsestorfe. Begge har gyldighet i 12 måneder.